Keluaran 27

27:1 Bahen ma sada anjap-anjap humbani hayu nangka, lima asta ganjangni, lima asta bolagni; maningon marompat suhi anjap-anjap ai anjaha tolu asta gijangni. 27:1 “Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, lima hasta panjangnya dan lima hasta lebarnya, sehingga mezbah itu empat persegi, tetapi tiga hasta tingginya.
27:2 Bahen ma tandukni bani suhi-suhi na ompat ai; sada ma ai pakon tandukni ai, anjaha lapisonmu do ai bani tombaga. 27:2 Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya; tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga.
27:3 Bahen ma parabuananni, suyuk-suyukni, mangkukni, garpuni pakon parapuyanni; humbani tombaga ma ganup pauli parugasni ai. 27:3 Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya; semua perkakasnya itu harus kaubuat dari tembaga.
27:4 Bahen ma homa hondor-hondorni humbani tombaga na iangit, anjaha bahen ma hubani jala ai ompat pinggol-pinggol tombaga hubani suhi-suhi na ompat ai. 27:4 Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kaubuat empat gelang tembaga pada keempat ujungnya.
27:5 Bahen ma hondor-hondor ai itoruh ni topi ni anjap-anjap ai, das hubani parsitongahan ni anjap-anjap ai. 27:5 Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu; mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu.
27:6 Anjaha maningon bahenonmu do lanja-lanja bani anjap-anjap ai, lanja-lanja humbani hayu nangka, anjaha lapisonmu do ai bani tombaga. 27:6 Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga.
27:7 Pamasukon ma lanja-lanja ai hubagas pinggol-pinggol ai, ase marlanja-lanja ma angkup anjap-anjap ai, sanggah mangusung. 27:7 Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut.
27:8 Pauli ma ai marruang, marpapan; songon na dob pinatuduhkon bam i dolog ai, sonai ma bahen. (bd. 26:30.) 27:8 Mezbah itu harus kaubuat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu.”
27:9 Bahen ma alaman ni lampo-lampo ai; martirei humbani hiou silopak na alus, na niangkup ma bahen alaman ai hampit dangsina, saratus asta ganjangni bani na salopah; 27:9 “Haruslah engkau membuat pelataran Kemah Suci; untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya pada sisi yang satu itu.
27:10 dua puluh tiangni anjaha ondolanni dua puluh, humbani tombaga, tapi hait-hait ni tiang ai ampa ransang-ransangni pirak do. 27:10 Tiang-tiangnya harus ada dua puluh, dan alas-alas tiang itu harus dua puluh, dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak.
27:11 Sonai homa mangihutkon ganjangni hampit utara maningon martirei do, saratus asta ganjangni, tiangni dua puluh anjaha onjolanni dua puluh, humbani tombaga; tapi hait-hait ni tiangni ampa ransang-ransangni pirak do. 27:11 Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya, harus ada layar yang seratus hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada dua puluh dan alas-alas tiang itu harus dua puluh, dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak.
27:12 Anggo buha ni alaman ai hampit hasundutan maningon martirei do, lima puluh asta ganjangni, sapuluh tiangni anjaha sapuluh onjolanni. 27:12 Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang lima puluh hasta, dengan sepuluh tiangnya dan sepuluh alas tiang itu.
27:13 Buha ni alaman ai hampit hapoltakan lima puluh asta do. 27:13 Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur harus lima puluh hasta,
27:14 Anjaha sapuluh lima asta ganjang ni tirei ai bani salopah hampit horbangan ai, tolu tiangni anjaha tolu onjolanni. 27:14 yakni lima belas hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu;
27:15 Bani na salopah nari pe sapuluh lima asta ganjang ni tireini, tolu tiangni anjaha tolu onjolanni. 27:15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu lima belas hasta layar, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu;
27:16 Ilobei ni horbangan ni alaman ai maningon adong do tirei dua puluh asta ganjangni humbani bonang na mahonda, na gerger pakon na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus, na niangkup anjaha na tinonunkon, tiangni ompat anjaha onjolanni ompat. 27:16 tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai dua puluh hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya — tenunan yang berwarna-warna — dengan empat tiangnya dan empat alas tiang itu.
27:17 Ganup tiang ni alaman ai inggot maningon mardomu marhitei ransang-ransang pirak pakon hait-hait pirak anjaha onjolanni tombaga do. 27:17 Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga.
27:18 Ganjang ni alaman ai saratus asta, bolagni lima puluh asta, anjaha gijangni lima asta, martirei humbani bonang na niangkup, tapi onjolanni tombaga do. 27:18 Panjang pelataran itu harus seratus hasta, lebarnya lima puluh hasta dan tingginya lima hasta, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga.
27:19 Ganup parugas na pinakei bani lampo-lampo ai laho mandalankon horja na marbagei-bagei ai, ronsi haganup pakuni pakon ganup paku ni alaman ai maningon humbani tombaga do. 27:19 Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan Kemah Suci, dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran: semuanya harus dari tembaga.”
27:20 Parentahkon ma hubani halak Israel, ase iboban sidea hubam minak jetun pitah na niduda, bahen minak ni parsuluhan ai, ase tongtong gara parsuluhan ai, 27:20 “Haruslah kauperintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala.
27:21 ibagas lampo-lampo partumpuan ai, idarat ni tirei ai, na ilobei ni poti parpadanan ai; maningon nahitan ni si Aron pakon anakni parsuluhan ai, olat ni bodari ronsi patarni ai ilobei ni Jahowa. Ai ma aturan na totap dokahni sadokahni bani halak Israel ronsi ginompar ni sidea. 27:21 Di dalam Kemah Pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan TUHAN. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun.”
<< Keluaran 26 Keluarn 28 >>