Keluaran 26

26:1 Ia lampo-lampo ai maningon bahenonmu do humbani sapuluh tirei; humbani hiou silopak na alus, na niangkup pakon humbani bonang na mahonda, na gerger ampa na gerger sahalian; bahen ma ai margombaran Herub na tinonunkon. 26:1 “Kemah Suci itu haruslah kaubuat dari sepuluh tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kaubuat semuanya itu.
26:2 Ganjangni sada tirei dua puluh ualuh asta, bolagni ompat asta; sisada sibaran do ganup tirei ai. 26:2 Panjang tiap-tiap tenda haruslah dua puluh delapan hasta dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta: segala tenda itu harus sama ukurannya.
26:3 Lima tirei ai ipadomu ma na sada hubani na sada nari; na lima nari use ipadomu na sada hubani na sada nari. 26:3 Lima dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang lima lagi juga harus dirangkap menjadi satu.
26:4 Anjaha bahenonmu do tali panangkutan na mahonda hu bibir ni tirei na parlobei ai bani pardomuanni, lanjar sonai do bahenonmu bibir ni tirei na paduahon ai bani pardomuanni. 26:4 Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua.
26:5 Lima puluh tali panangkut bahenonmu bani tirei na sada, anjaha lima puluh tali panangkut bahenonmu bani ujung ni tirei ai bani pardomuanni na paduahon ai; patontang ma tali panangkut ai, na sada hubani na sada nari. 26:5 Lima puluh sosok harus kaubuat pada tenda yang satu dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain.
26:6 Anjaha maningon bahenonmu do lima puluh hait-hait omas laho padomuhon tirei na sada hubani hasomanni marhitei hait-hait ai, gabe jadi sada lampo-lampo ma ai. 26:6 Dan haruslah engkau membuat lima puluh kaitan emas dan menyambung tenda-tenda Kemah Suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu.
26:7 Bahen ma homa tirei humbani ambulu ni hambing sinahkonon iatas ni lampo-lampo ai; sapuluh sada tirei sisonai bahenonmu. 26:7 Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi Kemah Suci, sebelas tenda harus kaubuat.
26:8 Ganjang ni sada tirei tolu puluh asta, bolagni ompat asta; sisada sibaran do tirei na sapuluh sada ai. 26:8 Panjang tiap-tiap tenda harus tiga puluh hasta dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta: yang sebelas tenda itu harus sama ukurannya.
26:9 Anjaha padomuonmu do pulig lima tirei, pulig na onom tirei nari, anjaha maningon lompitonmu do tirei na paonomkon sangkan ilobei ni lampo-lampo ai. 26:9 Lima dari tenda itu haruslah kausambung dengan tersendiri, dan enam dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang keenam haruslah kaulipat dua, di sebelah depan kemah itu.
26:10 Maningon bahenonmu do lima puluh tali panangkutan bani bibir ni tirei na parujung bani pardomuanni, anjaha lima puluh tali panangkutan bani bibir ni tirei na sada nari, bani pardomuanni na paduahon. 26:10 Haruslah engkau membuat lima puluh sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan lima puluh sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua.
26:11 Maningon bahenonmu do lima puluh hait-hait tombaga, anjaha haitkononmu ma hait-hait ai hubani tali panangkutan ai laho padomuhon lampo-lampo ai gabe sada. 26:11 Haruslah engkau membuat lima puluh kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu, supaya menjadi satu.
26:12 Anjaha bagian na teba humbani tirei ni lampo-lampo ai, sisatongah ni tirei na teba ai, gantung ipudi ni lampo-lampo ai ma ai. 26:12 Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang Kemah Suci.
26:13 Anjaha saasta bani na salopah, saasta bani na salopah nari humbani na teba bani ganjang ni tirei ni lampo-lampo ai maningon gantung ma ai ilambung ni lampo-lampo ai; bani na salopah on ampa na salopah nari, laho manutup ai. 26:13 Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi Kemah Suci, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya.
26:14 Pauli ma sada tutup ni lampo-lampo ai humbani bobak ni biri-biri na pinagerger anjaha iatas ni ai tutup humbani bobak ni hambing. 26:14 Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi.
26:15 Pauli ma papan ni lampo-lampo ai humbani hayu nangka, jongjong. 26:15 Haruslah engkau membuat untuk Kemah Suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak,
26:16 Sapuluh asta ganjang ni papan ai, anjaha tongah dua asta bolag ni sada papan. 26:16 sepuluh hasta panjangnya satu papan dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan.
26:17 Maningon mardua pasi ganup papan ai, ase boi parapaton na sada hubani na sada nari; maningon sonai ma ganup papan ni lampo-lampo ai bahenonmu. 26:17 Tiap-tiap papan harus ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain; demikianlah harus kauperbuat dengan segala papan Kemah Suci.
26:18 Pauli ma papan bani lampo-lampo ai; dua puluh papan hampit dangsina. 26:18 Haruslah engkau membuat papan-papan untuk Kemah Suci, dua puluh papan pada sebelah selatan.
26:19 Bahen ma ompat puluh onjolan pirak itoruh ni na dua puluh papan ai, dua onjolan itoruh ni sada papan bani pasini na dua ai; pakon dua onjolan itoruh ni papan na legan bani pasini na dua ai; 26:19 Dan haruslah kaubuat empat puluh alas perak di bawah kedua puluh papan itu, dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya.
26:20 anjaha bani na salopah nari na hampit utara dua puluh papan, 26:20 Juga untuk sisi yang kedua dari Kemah Suci, pada sebelah utara, kaubuatlah dua puluh papan
26:21 rap pakon onjolan pirak na ompat puluh ai, dua onjolan bei itoruh ni sada papan. 26:21 dengan empat puluh alas peraknya: dua alas di bawah satu papan dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan.
26:22 Hubani pudi-pudi ni lampo-lampo ai hampit hasundutan bahen ma onom papan. 26:22 Untuk sisi belakang Kemah Suci, pada sebelah barat, haruslah kaubuat enam papan.
26:23 Dua papan maningon bahenonmu hu suhi-suhi ni lampo-lampo ai hampit pudi. 26:23 Dua papan haruslah kaubuat untuk sudut Kemah Suci, di sisi belakang.
26:24 Maningon dua lapis ma ai hun toruh, tapi mardomu iatas marhitei sada langgu, sonai ma haduasi bani na dua suhi-suhi ai. 26:24 Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu; demikianlah harus kedua papan itu; haruslah itu merupakan kedua sudutnya.
26:25 Ase maningon adong ualuh papan rap pakon onjolan pirakni, sapuluh onom bueini; dua onjolan bei itoruh ni sada papan. 26:25 Jadi harus ada delapan papan dengan alas peraknya: enam belas alas; dua alas di bawah satu papan dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan.
26:26 Anjaha maningon bahenonmu do ransangni humbani hayu nangka, lima hubani papan na salopah ni lampo-lampo ai, 26:26 Juga haruslah kaubuat kayu lintang dari kayu penaga: lima untuk papan-papan pada sisi yang satu dari Kemah Suci,
26:27 lima hubani papan na salopah nari ni lampo-lampo ai, anjaha lima hubani papan bani pudi-pudi ni lampo-lampo ai hampit hasundutan. 26:27 lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari Kemah Suci, dan lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi Kemah Suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat.
26:28 Ransang partongah-tongah, na bani parsitongahan ni papan ai, maningon torus hun suhi-suhi na sada hu suhi-suhi na sada nari. 26:28 Dan kayu lintang yang di tengah, di tengah-tengah papan-papan itu, haruslah melintang terus dari ujung ke ujung.
26:29 Maningon lapisonmu do papan ai pakon omas, pinggol-pinggolni pe humbani omas do bahenonmu ase hujai ipamasuk ransang ai; ransang ai pe maningon lapisonmu do pakon omas. 26:29 Papan-papan itu haruslah kausalut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kaubuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kausalut dengan emas.
26:30 Maningon pajongjongonmu do lampo-lampo ai usih hubani tiruan na niidahmu i dolog ai. (bd. 25:9, 40; Lah. 7:44.) 26:30 Kemudian haruslah kaudirikan Kemah Suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.
26:31 Dob ai maningon bahenonmu do sada tirei humbani bonang na mahonda, na gerger pakon na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak, na alus na niangkup; margombaran Herub bahenonmu ai, na tinonunkon jenges hujai. (Mat. 27:51.) 26:31 Haruslah kaubuat tabir dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya; haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun.
26:32 Maningon bahenonmu do ompat tiangni humbani hayu nangka na nilapis pakon omas, marhait-hait omas, anjaha ipajongjong iatas ni ompat onjolan pirak. 26:32 Haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang dari kayu penaga, yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan empat alas perak.
26:33 Maningon gantungkononmu do tirei ai hampit toruh bani hait-hait ai, anjaha pamasuk ma hujai, hubagas tirei ai, poti parpadanan ai; anjaha tirei ai ma parholangan bennima iholang-kolang ni na pansing pakon ianan sipansingan ai. (ay. 11; Heb. 9:3-12.) 26:33 Haruslah tabir itu kaugantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kaubawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus.
26:34 Anjaha nahkon ma langkob pardearan ai hu atas ni poti parpadanan ai ibagas ianan sipansingan ai. (bd. 25:21.) 26:34 Tutup pendamaian itu haruslah kauletakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus.
26:35 Tapi anggo meja ai idarat ni tirei ai do bahenonmu, anjaha parsuluhan ai bani lopah ni lampo-lampo ai hampit dangsina tontang ni meja ai; ase hampit utara ma bahenonmu meja ai. (bd. 40:22.) 26:35 Meja itu haruslah kautaruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari Kemah Suci, dan meja itu haruslah kautempatkan pada sisi utara.
26:36 Anjaha maningon bahenonmu do homa tirei bahen tutup ni labah ni lampo-lampo ai humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon humbani kain linnen alus na niangkup, na tinonunkon. 26:36 Juga haruslah kaubuat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: tenunan yang berwarna-warna.
26:37 Anjaha maningon bahenonmu do lima tiang humbani hayu nangka hubani tirei ai anjaha lapisonmu pakon omas; hait-haitni omas, anjaha tuang ma lima onjolanni humbani tombaga. 26:37 Haruslah kaubuat lima tiang dari kayu penaga untuk tirai itu dan kausalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kautuang lima alas dari tembaga.”
<< Keluaran 25 Keluaran 27 >>