Keluaran 25

25:1 Nini Jahowa ma dompak si Musa: 25:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
25:2 Hatahon ma hubani Israel ase iboban sidea bangku tumpak bahen galangan, humbani ganup halak niojur ni uhurni jaloonnima tumpak ai bangku. (bd. 35:5, 22.) 25:2 “Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagi-Ku persembahan khusus; dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada-Ku itu.
25:3 Anjaha on ma tumpak sijaloonnima humbani sidea: Omas, pirak, tombaga, 25:3 Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga;
25:4 bonang na mahonda, sigerger ampa na gerger tumang, kain linnen alus na niangkup, ambulu ni hambing, 25:4 kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing;
25:5 bobak ni biri-biri tunggal na tinubar, bobak ni hambing, hayu nangka, 25:5 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga;
25:6 minak bani lampu, rompah-rompah pakeion maminaki pakon manutung dahupa, 25:6 minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian,
25:7 mata intan unam pakon mata intan sitatahkonon hubani baju Epod pakon tutup tonton. 25:7 permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada.
25:8 Anjaha maningon bahenon ni sidea bangku sada ianan na pansing, ase marianan Ahu itongah-tongah ni sidea. 25:8 Dan mereka harus membuat tempat kudus bagi-Ku, supaya Aku akan diam di tengah-tengah mereka.
25:9 Romban hubani haganup na hupatuduhkon in bam, rumang ni rumah ai pakon parugasni haganup, maningon sonai do bahenonnima. (ay. 40.) 25:9 Menurut segala apa yang Kutunjukkan kepadamu sebagai contoh Kemah Suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya.”
25:10 Maningon paulion ni sidea ma sada poti humbani hayu nangka, tongah tolu asta ganjangni, tongah dua asta bolagni anjaha dua asta gijangni. 25:10 “Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya.
25:11 Maningon lampisonmu do ai pakon omas pitah, humbagas pakon hundarat lampisonmu ai, anjaha maningon bahenonmu do bibirni marlais-lais omas inggot. 25:11 Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni; dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya dan di atasnya harus kaubuat bingkai emas sekelilingnya.
25:12 Maningon tuangonmu do hujin ompat pinggol-pinggol omas, sibahenonmu hubani suhi-ni na ompat ai, dua pinggol-pinggol hu na salopah, dua pinggol-pinggol hubani na salopah nari. 25:12 Haruslah engkau menuang empat gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu dan dua gelang pada rusuknya yang kedua.
25:13 Pauli ma lanja-lanja humbani hayu nangka, anjaha lampis ma ai bani omas. 25:13 Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas.
25:14 Anjaha surukkon ma lanja-lanja ai hubagas pinggol-pinggol na longkot bani poti ai laho mangusung poti ai. 25:14 Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut.
25:15 Tapi maningon paturutonmu do lanja-lanja ai ibagas pinggol-pinggol ni poti ai, seng bulih buaton hunjai. 25:15 Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya.
25:16 Anjaha maningon pamasukonmu do hubagas poti ai surat hasaksian na sihol berehononku bam. (ay. 21.) 25:16 Dalam tabut itu haruslah kautaruh loh hukum, yang akan Kuberikan kepadamu.
25:17 Maningon paulionmu homa sada langkob pardearan humbani omas pitah; tongah tolu asta ganjangni anjaha tongah dua asta bolagni. (Heb. 4:16.) 25:17 Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya.
25:18 Anjaha maningon paulionmu dua Herub humbani omas, humbani omas na tinopa paulionmu ai, hubani na dua tampakan ni langkob pardearan ai. 25:18 Dan haruslah kaubuat dua kerub dari emas, kaubuatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu.
25:19 Nahkon ma sada Herub hu tampakan na sada anjaha sada Herub hu tampakan na sada nari; marsada rap pakon langkob pardearan ai paulionmu Herub ai bani tampakan na dua ai. 25:19 Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya.
25:20 Parherbangon ni Herub ai ma habongni dompak datas laho manrongkob langkob pardearan ai marhitei habong ni sidea, anjaha padompak sidea; maningon dompak langkob pardearan ai bohi ni Herub ai. 25:20 Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing; kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu.
25:21 Anjaha nahkononmu ma langkob pardearan ai hu atas ni poti ai, anjaha pamasuk ma hubagas poti ai surat hasaksian siberehononku bam. (bd. 34:29; 1 Raj. 8:9; Heb. 9:4.) 25:21 Haruslah kauletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum, yang akan Kuberikan kepadamu.
25:22 Ijai ma parayakonku ho, anjaha marsahap Ahu pakon ho hun datas ni langkob pardearan ai, hun holang-kolang ni Herub na dua ai, na ibabou ni poti parpadanan ai, pasal haganup sitonahkononku hu bam, sipatugahonmu hubani halak Israel. (4 Mus. 7:89.) 25:22 Dan di sanalah Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan Kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel.”
25:23 Maningon paulionmu do sada meja humbani hayu nangka, dua asta ganjangni, saasta bolagni anjaha tongah dua asta gijangni. 25:23 “Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya.
25:24 Lampisonmu ma ai pakon omas pitah, anjaha bahenonmu martopi omas inggot. 25:24 Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya.
25:25 Anjaha bahen ma topini santopak bolagni inggot, ampa laisni humbani omas inggot. 25:25 Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan kaubuatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu.
25:26 Tuang ma ompat pinggol-pinggol omas, sibahenonmu hubani suhini na ompat ai, na bani naheini na ompat ai. 25:26 Haruslah engkau membuat untuk meja itu empat gelang emas dan kaupasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya.
25:27 Maningon dohor itoruh ni lais ai bahenonmu pinggol-pinggol ai bahen panurukan ni lanja-lanja laho mangusung meja ai. 25:27 Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut.
25:28 Humbani hayu nangka ma lanja-lanja ai paulionmu anjaha lampis ma ai pakon omas anjaha ai ma ipakei mangusung meja ai. 25:28 Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut.
25:29 Anjaha bahen ma pinggan bolakni, pingganni, batilni pakon mangkukni bahen panguseian ni galangan siinumon; maningon humbani omas pitah do paulionmu ai. 25:29 Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya dan pialanya, yang dipakai untuk persembahan curahan; haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni.
25:30 Anjaha maningon nahkononmu tongtong i lobeihu bani meja ai ruti sigalangonkon. (3 Mus. 24:5, 6.) 25:30 Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapan-Ku.”
25:31 Anjaha maningon paulionmu sada parsuluhan humbani omas pitah; sangkimpal parsuluhan ai topaonmu ampa badanni, dangkahni, boltokni, tungkulni pakon bungani. 25:31 “Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni; dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya baik batangnya; kelopaknya — dengan tombolnya dan kembangnya — haruslah seiras dengan kandil itu.
25:32 Maningon onom dangkahni luar hun lambungni, tolu dangkah hun salopah ni parsuluhan ai, anjaha tolu dangkah humbani na salopah nari; 25:32 Enam cabang harus timbul dari sisinya: tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain.
25:33 martolu boltok songon bunga ni buah pala ganup dangkahni ai bahenonmu martungkul anjaha marbunga, anjaha martolu boltok songon bunga ni buah pala ganup dangkah ai bahenonmu, martungkul anjaha marbunga; sonai ma bahenonmu dangkah na onom ai na luar hun parsuluhan ai. 25:33 Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu — dengan tombol dan kembangnya — dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain — dengan tombol dan kembangnya –; demikianlah juga kaubuat keenam cabang yang timbul dari kandil itu.
25:34 Tapi bani parsuluhan ai maningon ompat do bahenonmu boltokni, songon bunga ni buah pala marhasoman tungkul pakon bunga, 25:34 Pada kandil itu sendiri harus ada empat kelopak berupa bunga badam — dengan tombolnya dan kembangnya.
25:35 anjaha santungkul itoruh ni dua dangkah na luar hunjai, santungkul use itoruh ni dua dangkah na luar hunjai anjaha santungkul nari use itoruh ni dua dangkah na luar hunjai; ase bani na onom dangkah, na luar hunjai ai. 25:35 Juga harus ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga; demikianlah juga kaubuat keenam cabang yang timbul dari kandil itu.
25:36 Ai maningon luar hunjai do tungkulni pakon dangkahni; ganupan ai ipauli humbani sangkimpal omas pitah. 25:36 Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni.
25:37 Anjaha bahenonmu do pitu suluhni, sibahenon hu atasni ase marsinalsal ai dompak lobeini. 25:37 Haruslah kaubuat pada kandil itu tujuh lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya.
25:38 Panurturini pakon pangintopini maningon humbani omas pitah do. 25:38 Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni.
25:39 Humbani satalenta omas pitah do paulionmu ganupan ai, ronsi parugasni ganup. 25:39 Dari satu talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu.
25:40 Anjaha ingat ma mambahensi usih hubani usihan na niidahmu i dolog ai. (bd. 26:30; Lah. 7:44; Heb. 8:5.) 25:40 Dan ingatlah, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.”
<< Keluaran 24 Keluaran 26 >>