Keluaran 24

24:1 Dob ai nini ma dompak si Musa: Tangkog ma hanima hubani Jahowa, ho pakon si Aron, si Nadab pakon si Abihu, ampa sipitupuluh halak pangituai ni Israel, anjaha mandaoh-daoh ma hanima marsombah hubangku. (4 Mus. 11:16.) 24:1 Berfirmanlah Ia kepada Musa: “Naiklah menghadap TUHAN, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh.
24:2 Si Musa tumang boi mandohori Jahowa, tapi na legan in ulang ma idohori, anjaha bangsa in pe seng bulih tangkog rap pakonsi. 24:2 Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia.”
24:3 Dob ai roh ma si Musa, ipajojor ma hubani bangsa ai ganup hata ni Jahowa pakon ganup paraturan-paraturan ai. Jadi sahata ma ganup bangsa ai mambalosi, nini sidea ma: Ganup hata na pinatugah ni Jahowa sai na bahenonnami do. (bd. 19:8.) 24:3 Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman TUHAN dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak: “Segala firman yang telah diucapkan TUHAN itu, akan kami lakukan.”
24:4 Jadi isuratkon si Musa ma ganup hata ni Jahowa. Girah ma ia puho patarni ai, ipauli ma sada anjap-anjap i bona ni dolog ai pakon sapuluh dua tugu mangihutkon morga ni Israel na sapuluh dua ai. (bd. 34:27; 1 Raj. 18:31.) 24:4 Lalu Musa menuliskan segala firman TUHAN itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu, dengan dua belas tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel.
24:5 Dob ai isuruh ma garama humbani halak Israel, ase igalangkon sidea galangan situtungon pakon lombu bahen galangan pardearan bani Jahowa. 24:5 Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada TUHAN.
24:6 Ibuat si Musa ma satongah daroh ai, ibahen ma ai hubagas batil, anjaha na satongah nari hu anjap-anjap ai do ipispiskon. 24:6 Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu.
24:7 Dob ai ibuat ma pustaha parpadanan ai, ibasahon ma ai ilobei ni bangsa ai, jadi nini sidea ma: Ganup na hinatahon ni Jahowa, sai na bahenonnami anjaha tangihononnami do. (ay. 4.) 24:7 Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata: “Segala firman TUHAN akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.”
24:8 Ibuat si Musa ma daroh ai, ipispiskon ma hu bangsa ai, anjaha nini ma: Tonggor ma, on ma daroh parpadanan na pinatotap ni Jahowa hubani nasiam romban hubani haganup hata nongkan. (Heb. 9:19 ps.) 24:8 Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata: “Inilah darah perjanjian yang diadakan TUHAN dengan kamu, berdasarkan segala firman ini.”
24:9 Dob ai tangkog ma si Musa pakon si Aron, si Nadab pakon si Abihu ampa pangintuai ni halak Israel na pitu puluh halak ai, 24:9 Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel.
24:10 gabe iidah sidea ma Naibata ni Israel; adong do itoruh ni naheini songon batu intan Sapir tompani anjaha songon langit na lihur rupani. (bd. 33:20, 23; Hes. 1:26.) 24:10 Lalu mereka melihat Allah Israel; kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah.
24:11 Anjaha seng isurdukkon tanganni hubani pangintuai ni halak Israel. Ikawahkon sidea ma Naibata, dob ai mangan anjaha minum ma sidea. (bd. 33:22; Jes. 6:5.) 24:11 Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan-Nya tangan-Nya; mereka memandang Allah, lalu makan dan minum.
24:12 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Tangkog ma ho hubangku, hu atas dolog on, paima ma ijin, ase hubere bam batu panuratan na marisi titah pakon paraturan na dob husurati, sipodahkononmu bani sidea. (bd. 32:15.) 24:12 TUHAN berfirman kepada Musa: “Naiklah menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka.”
24:13 Jadi marugas ma si Musa pakon si Josua juak-juakni ai, gabe tangkog ma si Musa hu dolog ni Naibata. 24:13 Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu.
24:14 Nini ma dompak pangintuai ai: Tading ma nasiam ijon paima mulak hanami bani nasiam; anjaha tonggor ma, rap pakon nasiam do si Aron pakon si Hur; barang ise na marparkara, hubani sidea ma ia laho. 24:14 Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata: “Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu; bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu, siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka.”
24:15 Jadi tangkog ma si Musa hu dolog ai, anjaha irungkub hombun ai ma dolog ai. 24:15 Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya.
24:16 Sogop ma hamuliaon ni Jahowa huatas dolog Sinai, anjaha irungkub hombun ma dolog ai onom ari dokahni; bani ari papituhon idilo ma si Musa hun bagas hombun ai. (bd. 16:10.) 24:16 Kemuliaan TUHAN diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari lamanya; pada hari ketujuh dipanggil-Nyalah Musa dari tengah-tengah awan itu.
24:17 Songon apuy na marjimbur do rupa ni hamuliaon ni Jahowa i pakpak ni dolog ai iidah halak Israel. (5 Mus. 4:24; 9:3; Heb. 12:29.) 24:17 Tampaknya kemuliaan TUHAN sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel.
24:18 Jadi masuk ma si Musa hubagas hombun ai laho tangkog hu dolog ai. I dolog ai ma si Musa ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni. (bd. 34:28; Mat. 4:2.) 24:18 Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya.
<< Keluaran 23 Keluaran 25 >>