Keluaran 23

23:1 Seng bulih pararatonmu barita ladung; anjaha seng bulih urupanmu parsalah gabe saksi hagedukon. (bd. 20:16.) 23:1 “Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong; janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar.
23:2 Seng bulih irikkononmu tahi ni halak simbuei laho manjahati, anjaha seng bulih manaksii ho bani sada paringoran, taruyun bani halak simbuei, laho papeolhon uhum. 23:2 Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum.
23:3 Na miskin pe seng bulih apitanmu bani paringoranni. (3 Mus. 19:15.) 23:3 Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya.
23:4 Anggo jumpah ho lombu ni munsuhmu atap halodeni kahou, maningon mulak toguonmu ai hubani. (Luk. 6:27.) 23:4 Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kaukembalikan binatang itu.
23:5 Anggo iidah ho halode ni halak na mangkagigihon ho tibal halani sibobanonni, seng bulih paturutonmu tibal, maningon pajongjongonmu do in rap pakon sibobanonni. 23:5 Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya.
23:6 Seng bulih papeolonmu uhum bani halak na miskin na itongah-tongahmu ibagas parkarani. (5 Mus. 27:19.) 23:6 Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya.
23:7 Paholang dirimu hun hata ladung, anjaha ulang bunuh halak na bujur pakon parpintor, ai seng ra Ahu mamintori halak parjahat. 23:7 Haruslah kaujauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kaubunuh, sebab Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
23:8 Seng bulih jaloonmu sisip, ai papitung na marpangidah do sisip, anjaha papeol parkara ni halak parpintor. (5 Mus. 16:19; 27:25.) 23:8 Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.
23:9 Seng bulih hilangonmu halak dagang, ai ibotoh hanima do uhur ni halak dagang, ai halak dagang do hanima hinan i tanoh Masir. 23:9 Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
23:10 Onom tahun dodot tidahanmu tanohmu, anjaha patumpuonmu gogohni, (3 Mus. 25:3 ps.; 5 Mus. 15:1 ps.) 23:10 Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya,
23:11 tapi papitutahunkon maningon pahalongonmu anjaha patalunonmu, ase boi panganon ni na miskin ni bangsamu hunjai, anjaha na tinebahon ni sidea boi panganon ni binatang na i ladang. Sonai ma homa bahen hu pohon anggurmu pakon hubani hayu jetunmu. 23:11 tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kaulakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu.
23:12 Ibagas na onom ari ma horjahon horjamu, tapi bani ari papituhon maningon marsaran ho, ase boi manggompang lombumu pakon halodemu, anjaha pahosahkon anak ni jabolonmu pakon halak dagang. (bd. 20:8-11.) 23:12 Enam harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah.
23:13 Parimbagaskon hanima ma haganup na hupatugah bannima. Seng bulih ingat-ingatonnima goran ni naibata na legan, anjaha seng bulih bogeion na sonai ai hun pamangannima. (Jos. 23:7.) r (ay. 14-19; bd. 34:18-26; 3 Mus. 23; 5 Mus. 16.) 23:13 Dalam segala hal yang Kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas; nama allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu.”
23:14 Tolu hali ibagas satahun maningon marpesta ho bangku. 23:14 “Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi-Ku.
23:15 Maningon dalankononmu do pesta ruti na so niigaran; pitu ari dokahni panganonmu ruti na so niigaran, songon na dob hutonahkon bam, bani panorang na dob tinontuhon bani bulan Abib, ai bani bulan ai do ho luar hun tanoh Masir. Ise pe lang bulih mangidah bohingku anggo lumei do tanganni. (bd. 12:15.) 23:15 Hari raya Roti Tidak Beragi haruslah kaupelihara; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadirat-Ku dengan tangan hampa.
23:16 Sonai homa pesta pariama, limbuah ni na hinorjahonmu, na tinidahkonmu hu juma, ampa pesta patumpuhon gogoh ni juma bani ujung ni tahun, dob ipatumpu ho na hinorjahonmu hun juma. 23:16 Kaupeliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang; demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang.
23:17 Tolu hali ibagas satahun maningon taridah sagala dalahi ilobei ni Jahowa. 23:17 Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu TUHAN.
23:18 Seng bulih galangkononmu daroh ni galanganku rap pakon ruti na so niigaran, anjaha seng bulih tebaan taboh-taboh ni pestangku ronsi patarni. (bd. 12:10.) 23:18 Janganlah kaupersembahkan darah korban sembelihan yang kepada-Ku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari raya-Ku bermalam sampai pagi.
23:19 Maningon boanonmu do limbuah ni tanohmu hu rumah ni Jahowa Naibatamu. Seng bulih lompahonmu anak ni hambing ibagas dadih ni indungni. (bd. 22:30; 5 Mus. 14:21.) 23:19 Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN, Allahmu. Janganlah kaumasak anak kambing dalam susu induknya.”
23:20 Tonggor ma, sai suruhonku do malekat sada i lobeimu, ase iparorot ho itongah dalan, anjaha ibobahon ho das hu ianan na dob hupasirsir bam. 23:20 “Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah Kusediakan.
23:21 Sai jaga ma dirimu i lobeini, anjaha tangihon sorani, ulang lawan ia, ai seng marpangulaki uhurni bani panlanggaronnima, ai ibagas dirini do goranku. (Jes. 63:9, 16.) 23:21 Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab nama-Ku ada di dalam dia.
23:22 Tapi anggo pongkut itangihon ho sorani anjaha ihorjahon ho ganup na huhatahon, jadi Ahu ma gabe munsuh ni munsuhmu ampa imbang ni imbangmu, 23:22 Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang Kufirmankan, maka Aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu.
23:23 ai mardalan ma malekatkin i lobeimu anjaha ibobahon ho masuk hu tanoh ni halak Amori, Heti, Peresi, Kanaan, Hewi pakon Jebusi, anjaha ripaskononku ma sidea. 23:23 Sebab malaikat-Ku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan Aku akan melenyapkan mereka.
23:24 Sabonar ulang ma ho marsombah hubani naibata ni sidea, atap ibalosi ho sidea, atap ibahen ho romban hubani horja ni sidea, tapi maningon sasaphononmu do sidea anjaha maningon ropukanmu do gana-gana na pinasuk ni sidea. (bd. 20:5; 3 Mus. 18:3.) 23:24 Janganlah engkau sujud menyembah kepada allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kauremukkan sama sekali.
23:25 Maningon balosannima do Jahowa Naibatanima, jadi pasu-pasuonni ma rutimu pakon bahmu anjaha padaohonku ma naborit-naborit hun tongah-tongahnima. (bd. 15:26.) 23:25 Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
23:26 Ulang ma adong na saburan rudang barang na lambang i tanohmu; sai na gokanku do bilangan ni ari-arimu. 23:26 Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu.
23:27 Sai na suruhonku do panonggotingku i lobeimu, anjaha palutuonku sagala bangsa siparayakonnima, anjaha bahenonku do maporus sagala munsuhmu humbam. 23:27 Kengerian terhadap Aku akan Kukirimkan mendahului engkau: Aku akan mengacaukan semua orang yang kaudatangi, dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau.
23:28 Anjaha suruhonku ma uhum hamagouan i lobeimu, ase ipabali halak Hewi, Kanaan pakon Heti hun lobeimu. (5 Mus. 1:44; 7:20; Jos. 24:12.) 23:28 Lagi Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu.
23:29 Seng ibagas satahun pabalionku sidea hun lobeimu, ase ulang gabe halimisan tanoh in, anjaha manggargar binatang harangan manunsahi ho. 23:29 Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau.
23:30 Marnunut pe pabalionku sidea hun lobeimu, paima manggompari ho anjaha bagionmu tanoh on. 23:30 Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu.
23:31 Anjaha behenonku ma parbalogan ni tanohmu hun laut sigerger das hu laut ni halak Palistim, anjaha hun halimisan das hu bah Efrat; ai ondoskononku do pangisi ni tanoh ai hu tanganmu, ase ipabali ho sidea hun lobeimu. (1 Mus. 15:18.) 23:31 Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab Aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu.
23:32 Seng bulih pajongjong padan ho pakon sidea barang naibata ni sidea. (bd. 34:12; 5 Mus. 7:2; Jos. 9:15.) 23:32 Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan allah mereka.
23:33 Seng bulih marianan sidea i tanohmu, ase ulang mardousa ho dompak Ahu ibahen sidea; ai anggo ibalosi ho naibata ni sidea, sai na gabe tirangkap ma ai bam. (Panguh. 2:3.) 23:33 Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepada-Ku, dengan beribadah kepada allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu.”
<< Keluaran 22 Keluaran 24 >>