Keluaran 19

Minggu 18 Juni 2017: Ambilan 2 Musa 19: 2-8a; Sibasaon Rom 5: 1-8
19:1 Patolubulankon dob luar halak Israel hun tanoh Masir, bani ari ai das ma sidea hu halimisan Sinai. 19:1 Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga.
19:2 Dob misir sidea hun Rafidim anjaha das hu halimisan Sinai, marsaran ma sidea i halimisan ai; ijai do marsaran Israel tontang ni dolog ai. 19:2 Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun; orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu.
19:3 Dob ai tangkog ma si Musa marayak Naibata. Idilohon Jahowa ma hubani hun dolog ai, nini ma: Sonon ma hatahononmu hubani ginompar ni si Jakob anjaha patugahonmu hubani halak Israel: 19:3 Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu kepadanya: “Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada orang Israel:
19:4 Domma iidah hanima na hubahen in hubani halak Masir, ampa na hubobahon in hanima songon iatas ni habong ni manuk-manuk nanggordaha das hubangku. (5 Mus. 32:11.) 19:4 Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku.
19:5 Ai pe anggo itangihon hanima hatangku, anjaha ihorjahon hanima padankin, gabe Ahu ma simada hanima humbani sagala bangsa, ai gok Bangku do ganup dunia on.(5 Mus. 7:6.) 19:5 Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
19:6 Gabe harajaon malim-malim ma hanima Bangku anjaha sada bangsa na pansing. On ma hata sihatahononmu hubani halak Israel. (1 Pet. 2:9; Panguh. 1:6; 3 Mus. 19:2.) 19:6 Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel.”
19:7 Jadi roh ma si Musa, idilo ma pangintuai ni bangsa ai, anjaha ipadas ma hubani sidea haganup hata ondi, na tinonahkon ni Jahowa hubani. 19:7 Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya.
19:8 Anjaha sahata do ganup bangsa ai mambalosi, nini sidea ma: Haganup na hinatahon ni Jahowa ibahen hanami pe. Jadi mulak ma si Musa padaskon hata ni bangsa ai hubani Jahowa. 19:8 Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama: “Segala yang difirmankan TUHAN akan kami lakukan.” Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN.
19:9 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Tonggor ma, na roh ma Ahu marayak ho ibagas hombun na hapal, ase ibogei bangsa ai anggo marsahap Ahu pakon ho, ase porsaya sidea age bam sadokah ni dokahni. Jadi ipatugah si Musa ma hata ni bangsa ai bani Jahowa. 19:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu.” Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN.
19:10 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Laho ma ho marayak bangsa ai, urasi ma sidea sadari on pakon patar, anjaha suruh ma itaptapi sidea hiou ni sidea. 19:10 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah kepada bangsa itu; suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya.
19:11 Anjaha sirsir ma sidea bani ari patoluhon; ai tuad ma Jahowa bani ari patoluhon ilobei ni ganup bangsa ai hu atas ni dolog Sinai. 19:11 Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai.
19:12 Anjaha bahen ma bolat-bolat bani bangsa ai inggot, hatahon ma: Jaga hanima ase ulang itangkogi hanima dolog in atap ijamah bonani. Sagala na manjamah dolog in maningon matei do; (bd. 34:3.) 19:12 Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapa pun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati.
19:13 seng bulih dais tangan ni atap ise hujin, maningon gijigon barang panahon ia matei; age pinahan, age jolma seng bulih pagoluhon. Tapi anggo marhata ma tarompet, bulih ma sidea tangkog hu dolog in. (Heb. 12:18, 20.) 19:13 Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.”
19:14 Dob ai tuad ma si Musa hubani bangsa ai, anjaha iuras ma bangsa ai; sidea pe itaptapi ma hiouni. 19:14 Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu; disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya.
19:15 Nini ma dompak bangsa ai: Sirsir ma nasiam managam ari patoluhon ai; ulang ma idohori atap ise parinangon. (1 Sam. 21:4; 1 Kor. 7:5.) 19:15 Maka kata Musa kepada bangsa itu: “Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.”
19:16 Bani ari patoluhon, siangkonsi ari, masa ma longgur, hilap pakon hombun hapal iatas dolog ai ampa sora ni tarompet na gogoh tumang, gabe gobir ma ganup bangsa na i parsaranan ai. (Heb. 12:21.) 19:16 Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.
19:17 Dob ai ibobahon si Musa ma bangsa ai luar hun parsaranan ai laho manjumpahkon Naibata, jadi jongjong ma sidea i bona ni dolog ai. 19:17 Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung.
19:18 Jadi gok timus ganup dolog Sinai ai, ai ibagas apuy do tuad Jahowa hu atasni, manaik ma timusni ai songon timus ni pamurunan, anjaha ganup dolog ai dugur tumang. 19:18 Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena TUHAN turun ke atasnya dalam api; asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat.
19:19 Jadi dob lambin gogohni sora ni tarompet ai, marsahap ma si Musa, gabe ibalosi Naibata ma ia marhitei longgur. 19:19 Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh.
19:20 Tuad ma Jahowa hu dolog Sinai, hu pakpak ni dolog ai; idilo Jahowa ma si Musa hu pakpak ni dolog ai, gabe tangkog ma si Musa. 19:20 Lalu turunlah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka TUHAN memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas.
19:21 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Tuad ma ho anjaha palumba ma bangsa ai, ase ulang marjomba sidea marayak Jahowa sihol mangidah, gabe matei sidea buei. 19:21 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa: “Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan TUHAN hendak melihat-lihat; sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.
19:22 Sonai homa malim na roh mandohori Jahowa, iuras ma dirini, ase ulang idorab Jahowa sidea. 19:22 Juga para imam yang datang mendekat kepada TUHAN haruslah menguduskan dirinya, supaya TUHAN jangan melanda mereka.”
19:23 Dob ai nini si Musa ma dompak Jahowa: Seng tarbahen bangsa in tangkog hu dolog Sinai, ai domma ipalumba Ham hanami: Hondor dolog in anjaha papansing ma in. 19:23 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: “Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian: Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus.”
19:24 Nini Jahowa ma dompaksi: Laho ma ho tuad, tangkog ma ho use rap pakon si Aron; tapi sagala malim pakon bangsa in, ulang ma ijomba hondor ai laho marayak Jahowa, ase ulang hona dorab sidea. 19:24 Lalu TUHAN berfirman kepadanya: “Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun; tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap TUHAN, supaya mereka jangan dilanda-Nya.”
19:25 Jadi tuad ma si Musa marayak bangsa ai, anjaha ipatugah ma ai hubani sidea. 19:25 Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka.
<< Keluaran 18 Keluaran 20 >>