Keluaran 18

18:1 Jadi dob ibogei si Jetro, malim ni Midian, tulang ni si Musa, haganup na binahen ni Naibata bani si Musa pakon hubani Israel bangsani ai, ai ma na pinaluar ni Jahowa halak Israel hun Masir, (bd. 2:18.) 18:1 Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umat-Nya, yakni bahwa TUHAN telah membawa orang Israel keluar dari Mesir.
18:2 iboan si Jetro, tulang ni si Musa ma si Zippora, parinangon ni si Musa, na dob sinuruhni ai mulak, (bd. 4:20.) 18:2 Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, isteri Musa — yang dahulu disuruh Musa pulang —
18:3 rap pakon anakni na dua ai; goran ni na sada si Gersom, ai nini do: Panginsolat do ahu i tanoh na legan; (bd. 2:22.) 18:3 dan kedua anak laki-laki Zipora; yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa: “Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing,”
18:4 anjaha goran ni na sada nari si Elieser, ai Naibata ni bapa do pangurupingku anjaha ipaluah do ahu humbani podang ni Parao. 18:4 dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya: “Allah bapaku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun.”
18:5 Jadi das ma si Jetro, tulang ni si Musa rap pakon anakni ampa parinangonni ai hubani si Musa i halimisan, hu parsarananni ilambung dolog ni Naibata. 18:5 Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan isteri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah,
18:6 Itonahkon ma hubani si Musa: Domma roh ahu, tulangmu, si Jetro, marayak ho odor rap pakon parinangonmu ampa anakmu na dua in. 18:6 disuruhnyalah mengatakan kepada Musa: “Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa isterimu beserta kedua anaknya.”
18:7 Jadi luar ma si Musa manjumpahkon simatuani ai, manrogop ma ia anjaha isummah ma ia; dob marsisungkunan sidea pasal hahorason ni sidea bei masuk ma sidea hu lampo-lampo ai. 18:7 Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya; mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah.
18:8 Ipajojor si Musa ma hubani simatuani ai ganup na binahen ni Jahowa hubani Parao pakon hubani halak Masir, halani halak Israel, ronsi ganup hasunsahan na mangonai hubani sidea itongah dalan pakon na pinaluah ni Jahowa sidea. 18:8 Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan TUHAN kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana TUHAN menyelamatkan mereka.
18:9 Jadi malas ma uhur ni si Jetro halani haganup na madear, na binahen ni Jahowa bani Israel, na pinaluahni ai sidea hun tangan ni halak Masir. 18:9 Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan, yang dilakukan TUHAN kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir.
18:10 Nini si Jetro ma: Pinuji ma Jahowa, na paluahkon nasiam hun tangan ni halak Masir pakon hun tangan ni Parao, na paluahkon bangsa on humbani pandondon ni tangan ni halak Masir. 18:10 Lalu kata Yitro: “Terpujilah TUHAN, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun.
18:11 Sonari ma hubotoh na banggalan do Jahowa humbani haganup naibata, ai hata jungkat ni sidea ihonahon do hubani sidea. (Neh. 9:10.) 18:11 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN lebih besar dari segala allah; sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka.”
18:12 Jadi igalangkon si Jetro, tulang ni si Musa ma sada galangan situtungon pakon galangan sisayaton hubani Naibata. Jadi roh ma si Aron pakon haganup partua-partua ni Israel laho mangan ruti rap pakon tulang ni si Musa ilobei ni Naibata. 18:12 Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah; lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah.
18:13 Patarni ai hundul ma si Musa laho manguhum bangsa ai, gabe jongjong ma bangsa ai ilambung ni si Musa humbani sogod ronsi bod. 18:13 Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu; dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang.
18:14 Tapi dob iidah tulang ni si Musa haganup na binahenni ai hubani bangsa ai, nini ma: Aha do na binahenmon hubani bangsa in? Mase ho tumang hundul anjaha ganup bangsa in jongjong i lambungmu humbani sogod ronsi bod? 18:14 Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: “Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?”
18:15 Jadi nini si Musa ma dompak tulangni ai: Na roh do bangsa in hubangku laho manungkun uhum humbani Naibata. 18:15 Kata Musa kepada mertuanya itu: “Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah.
18:16 Anggo dong parkara ni sidea, roh ma sidea hubangku, gabe huuhumi ma sidea anjaha hupabotohkon ma paraturan ni Naibata pakon titahni. 18:16 Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain; lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah.”
18:17 Jadi nini tulang ni si Musa ma dompaksi: Seng dear na binahenmin. (4 Mus. 11:14; 5 Mus. 1:9.) 18:17 Tetapi mertua Musa menjawabnya: “Tidak baik seperti yang kaulakukan itu.
18:18 Mandatei holi ho, age bangsa on na rap pakon ho, ai maborattu do horja on bam, seng tarhorjahon ho tumang on. 18:18 Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini; sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja.
18:19 On pe tangihon ma hatangkon, hupodahi ma ho anjaha ihasomani Naibata ma ho. Ho ma siholang ni bangsa in ilobei ni Naibata, anjaha na mamboban parkara ni sidea hubani Naibata; 18:19 Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kauhadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah.
18:20 singatkon ma hubani sidea paraturan pakon titah, anjaha pabotohkon ma hubani sidea dalan sidalanan ni sidea ampa horja sihorjahonon ni sidea. 18:20 Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan.
18:21 Tapi pindahi ma humbani ganup bangsa in dalahi na pantas maruhur, sihabiari Naibata, dalahi hatengeran ni uhur, na mangkagigihon sisip; ai ma pabangkit bahen pangintuai, manggomgom sidea marsasaribu, marsasaratus, marlima-lima puluh ampa marsasapuluh. 18:21 Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang.
18:22 Anjaha sidea ma tongtong manguhumi bangsa in; sagala parkara na borat, hubam ma iboban sidea, tapi sagala parkara na etek, sidea ma manguhumi, gabe roh hampungni ma horjamu, anggo dihut sidea hasomanmu mamorsan. 18:22 Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa; maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri; dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya.
18:23 Anggo ibahen ho sonai, anjaha iparentahkon Naibata bam sonai, jadi tahan ma ho mandalankon ai, mardamei-damei ma homa ganup bangsa in mulak hu iananni bei. 18:23 Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya.”
18:24 Jadi itangihon si Musa ma hata ni tulangni ai anjaha ibahen ma ganup na hinatahonni ai. 18:24 Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya.
18:25 Anjaha ipilih si Musa ma dalahi na pantas humbani ganup Israel, ipabangkit ma sidea gabe pangintuai ni bangsa ai, manggomgom marsasaribu, marsasaratus, marlima-lima puluh ampa marsasapuluh. 18:25 Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang.
18:26 Sidea ma tongtong manguhumi bangsa ai; parkara na borat iboban sidea ma hubani si Musa, tapi parkara na hampung sidea do manguhumi. 18:26 Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu; perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri.
18:27 Dob ai ilopas si Musa ma tulangni ai laho, gabe mulak ma ia hu tanohni. 18:27 Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya.
<< Keluaran 17 Keluaran 19 >>