Keluaran 14

14:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 14:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa, demikian:
14:2 Hatahon ma hubani halak Israel, ase marhusor sidea mulak anjaha marsaran tontang ni Pi — Hakirot, iholang-kolang ni Migdol pakon laut, tontang ni Baal-Zefon; tontang ni ai ma hanima marsaran, dohorhon laut. 14:2 “Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara Migdol dan laut; tepat di depan Baal-Zefon berkemahlah kamu, di tepi laut.
14:3 Ai hatahonon ni Parao ma pasal halak Israel: Domma kahou sidea i tanoh ai, domma ihapit halimisan ai sidea. 14:3 Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel: Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka.
14:4 Jadi pahengkengonku ma uhur ni Parao, anjaha pardakdakonni ma sidea, gabe marmulia ma Ahu bani Parao pakon bani ganup balani; tandaon ni Masir ma, Ahu do Jahowa. Jadi ibahen sidea ma sonai. (bd. 4:21; 9:16; Hes. 28:22.) 14:4 Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku, sehingga orang Mesir mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.” Lalu mereka berbuat demikian.
14:5 Dob tarbotoh bani raja ni Masir na dob lintun bangsa ai, mubah ma uhur ni Parao pakon juak-juakni dompak bangsa ai, nini sidea ma: Aha do na binahenta on, ilopas hita do laho halak Israel maluah humbani parjabolonanta? 14:5 Ketika diberitahukan kepada raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka: “Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?”
14:6 Ipasang ma gareta porangni anjaha iarah ma bangsani bingkat rapkonsi. 14:6 Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta.
14:7 Iboban ma onom ratus gareta porang na pinilih pakon sagala gareta porang na legan na adong i Masir rap pakon tolu halak bei parmunsuh iatas ni ai ganup. 14:7 Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya.
14:8 Ai ipahengkeng Jahowa do uhur ni Parao, raja ni Masir ai, ase ipardakdak halak Israel, age pe domma luar halak Israel binobahon ni sada tangan na gogoh. (bd. 13:9.) 14:8 Demikianlah TUHAN mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.
14:9 Iayak halak Masir ma sidea, marhitei sagala huda pakon gareta ni Parao rap pakon na manghundulisi ampa balani, gabe jumpah sidea ma sidea marsaran dohorhon laut ilambung ni Pi — Hakirot tontang ni Baal — Zefon. 14:9 Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zefon.
14:10 Dob hundohor Parao, mangkawah ma halak Israel, jadi tonggor ma, halak Masir roh mardakdak sidea, gabe mabiar tumang ma sidea. Jadi mandoruhi ma halak Israel hubani Jahowa, 14:10 Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada TUHAN,
14:11 anjaha nini sidea ma dompak si Musa: Binahen ni na so dong tanoman i Masir gakni, mambahen na iarahkon ho hanami laho matei i halimisan on? Mase ma sonai pambahenmu bannami, iarahkon ho hanami luar hun tanoh Masir? 14:11 dan mereka berkata kepada Musa: “Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kauperbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
14:12 Ai lang ihatahon hanami hinan do hu bam i tanoh Masir sonon: Paturut ma hanami iparjabolon halak Masir, ai dearan do hanami iparjabolon halak Masir, humbani na matei i halimisan. 14:12 Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir: Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir dari pada mati di padang gurun ini.”
14:13 Jadi nini si Musa ma hubani bangsa ai: Ulang nasiam mabiar, totap ma uhurnasiam, anjaha tonggor nasiam ma haluahon ni Jahowa sibahenonni hubani nasiam sadari on; ai halak Masir na niidah nasiam sadari on, seng be idahonnasiam sidea sadokah ni dokahni. 14:13 Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu: “Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari TUHAN, yang akan diberikan-Nya hari ini kepadamu; sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
14:14 Jahowa do marporang mangkopkop nasiam, anjaha siplah nasiam.(5 Mus. 1:30; 2 Kron. 20:15; Jes. 30:5.) 14:14 TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.”
14:15 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Mase ma doruh-doruh ho hubangku? Hatahom ma bingkat halak Israel! 14:15 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada-Ku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat.
14:16 Tapi anggo ho angkat ma tungkotmin, pagostong ma tanganmu hubabou ni laut in, laho manirang bahni, ase boi bontason ni halak Israel laut in mardalan bani na horah. 14:16 Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
14:17 Tapi anggo Ahu, tonggor ma, pahengkengonku ma uhur ni halak Masir, ase ipardakdak sidea halak Israel gabe marmulia Ahu humbani Parao pakon humbani ganup balani, humbani gareta porangni pakon humbani siajak hudani. (ay. 4.) 14:17 Tetapi sungguh Aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku.
14:18 Ase ibotoh halak Masir, Ahu do Jahowa, ia dob marmulia Ahu humbani Parao, humbani gareta porangni pakon humbani siajak hudani. 14:18 Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, apabila Aku memperlihatkan kemuliaan-Ku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda.”
14:19 Dob ai minsah ma Malekat ni Naibata na mardalan ilobei ni bala ni Israel, laho ma ia hupudi ni sidea; minsah ma pakon hombun na jongjong ai hunlobei ni sidea anjaha jongjong hupudi ni sidea, (bd. 13:21.) 14:19 Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka; dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka.
14:20 roh hu holang-kolang ni bala ni Masir pakon bala ni Israel. Ia hombun ai golap do salopah anjaha na salopah nari manorangi borngin ai, gabe seng marsidohoran sidea manipat na saborngin ai. 14:20 Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel; dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu.
14:21 Jadi ipagostong si Musa ma tanganni hu babou ni laut ai; anjaha surut ma laut ai ibahen Jahowa marhitei logou hapoltakan na doras manipat saborngin ai, gabe horah ma laut ai anjaha bolah bah ai. 14:21 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering; maka terbelahlah air itu.
14:22 Masuk ma halak Israel hu tongah-tongah ni laut, hubani na horah ai, anjaha hira dingding ma bah ai i siamun pakon i sambilou ni sidea. (Jos. 4:23; Jes. 11:15, 16; 1 Kor. 10:1; Heb. 11:29.) 14:22 Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
14:23 Dob ai iayak halak Masir ma sidea, masuk hun pudi ni sidea, haganup huda ni Parao, gareta porangni pakon siajak hudani hu tongah-tongah ni laut ai. (bd. 15:19.) 14:23 Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka — segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda — sampai ke tengah-tengah laut.
14:24 Jadi bani runda marayak siang ari, ikawahkon Jahowa ma bala ni Masir humbani apuy pakon hombun na jongjong ai, anjaha igeori ma bala ni halak Masir ai. (Ps. 34:16, 17; 104:32.) 14:24 Dan pada waktu jaga pagi, TUHAN yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan-Nya tentara orang Mesir itu.
14:25 Itogong ma galapang ni gareta ni sidea, gabe morgot-orgot ma sidea. Jadi nini halak Masir ma: Maporus ma hita hun lobei ni Israel, ai Jahowa do marporang itongah-tongah ni sidea mangimbang halak Masir. 14:25 Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata: “Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab TUHANlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir.”
14:26 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Pagostong ma tanganmu hu babou ni laut in, ase mulak suang bah ai langkob hubani halak Masir, hubani gareta porangni pakon hubani siajak hudani. 14:26 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda.”
14:27 Jadi ipagostong si Musa ma tanganni hu babou ni laut ai, gabe mulak suang ma laut ai malele siang ari hubani dalanni hinan, gabe maporus hubagas bah ai ma halak Masir; sonai ma isampakkon Jahowa halak Masir hutongah-tongah ni laut ai. 14:27 Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu; demikianlah TUHAN mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut.
14:28 Mulak suang ma bah ai anjaha irongkob ma gareta porang, siajak huda pakon ganup bala ni Parao, sagala na mangirikkon halak Israel hubagas laut ai, sahalak pe lang tading humbani sidea. 14:28 Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut; seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
14:29 Tapi anggo halak Israel mardalan do bani na horah itongah-tongah ni laut ai, anjaha gabe dingding bani sidea bah ai i siamun pakon i sambilou ni sidea. (ay. 22.) 14:29 Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
14:30 Sonai ma halak Israel ipaluah Jahowa bani na sadari ai humbani tangan ni halak Masir, gabe iidah halak Israel ma halak Masir matei itopi ni laut ai. 14:30 Demikianlah pada hari itu TUHAN menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
14:31 Jadi iidah halak Israel ma pambahenan banggal na binahen ni Jahowa hubani halak Masir, gabe mabiar ma bangsa ai bani Jahowa; porsaya ma sidea bani Jahowa pakon bani si Musa juak-juakni ai. 14:31 Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan TUHAN terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada TUHAN dan mereka percaya kepada TUHAN dan kepada Musa, hamba-Nya itu.
<< Keluaran 13 Keluaran 15 >>