Keluaran 13

Minggu 5 Agustus 2018, X Dob Trinitas: Ambilan 2 Musa 13: 11-16; Sibasaon Galatia 5: 13-15

Topik Mingguan: Kuasa ni Naibata na paluahkon

13:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa sonon: 13:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
13:2 Papansing ma Bangku ganup bunga tubuh na parlobei luar hun parnaibataan itongah-tongah ni halak Israel, humbani jolma pakon humbani pinahan, Ahu do simada ai. (4 Mus. 8:17, 18; 18:15; Luk. 2:23.) 13:2 “Kuduskanlah bagi-Ku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan; Akulah yang empunya mereka.”
13:3 Jadi nini si Musa ma dompak bangsa ai: Ingat nasiam ma ari on, parluarnasiam hun Masir, hun rumah parjabolonan, ai marhitei tangan na gogoh do ipaluar Jahowa nasiam hunjai; ulang ipangan nasiam na niigaran. 13:3 Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu: “Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan; karena dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi.
13:4 Sadari on do nasiam luar bani bulan Abib. (bd. 12:2.) 13:4 Hari ini kamu keluar, dalam bulan Abib.
13:5 Anjaha ia dob das nasiam ibobahon Jahowa hu tanoh ni halak Kanaan, Heti, Amori, Hevi pakon Jebusi, na dob binulawankonni hubani ompungnasiam, mamberehon bani nasiam tanoh habaoran ni dadih pakon manisan, sai horjahon nasiam ma horja on bani bulan on. (1 Mus. 17:8.) 13:5 Apabila TUHAN telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga.
13:6 Pitu ari ma panganonnasiam ruti na so niigaran, anjaha bani ari papituhon ma pesta bani Jahowa. 13:6 Makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi TUHAN.
13:7 Ruti na so niigaran ma panganon bani na pitu ari ai, seng bulih idahon bani nasiam ruti na niigaran, anjaha seng bulih idahon bani nasiam na migar bani sab gomgomannasiam. (1 Kor. 5:8.) 13:7 Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama tujuh hari itu; sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu.
13:8 Patugah ma hubani anakmu bani ari ai sonon: Halani na binahen ni Jahowa do on bangku sanggah parluarhu hun Masir. 13:8 Pada hari itu harus kauberitahukan kepada anakmu laki-laki: Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat TUHAN kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir.
13:9 Gabe partandaan ma in bam i tanganmu anjaha gabe pardingatan iholang-kolang ni matamu, ase ibagas pamanganmu titah ni Jahowa, ai Jahowa do mambobahon ho luar hun tanoh Masir marhitei tangan na gogoh. (5 Mus. 6:8; 11:18.) 13:9 Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum TUHAN ada di bibirmu; sebab dengan tangan yang kuat TUHAN telah membawa engkau keluar dari Mesir.
13:10 Maningon horjahononmu ma titah on bani parjumpah ni panorangni ganup tahun. 13:10 Haruslah kaupegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun.
13:11 Ia dob das ho iboban Jahowa hu tanoh ni halak Kanaan songon na dob binulawankonni bam pakon hubani ompungmu, anjaha iberehon ai bam, 13:11 Apabila engkau telah dibawa TUHAN ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikan-Nya kepadamu,
13:12 maningon ondoskononmu ma hubani Jahowa sagala anak na parlobei luar hun partapaan; sagala tunggal bunga tubuh ni pinahanmu Jahowa do homa simadasi. 13:12 maka haruslah kaupersembahkan bagi TUHAN segala yang lahir terdahulu dari kandungan; juga setiap kali ada hewan yang kaupunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi TUHAN.
13:13 Tapi sagala bunga tubuh ni halode maningon tobusonmu do marhitei anak ni biri-biri, atap anggo seng tobusonmu ai, maningon ponggolhononmu do borgokni. Sagala bunga tubuh ni jolma itongah-tongah ni anakmu maningon tobusonmu do. 13:13 Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba; atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kautebus.
13:14 Anjaha anggo isungkun anakmu ho magira: Aha do on? Jadi hatahon ma bani: Marhitei tangan na gogoh ibobahon Jahowa do hanami luar hun Masir, hun rumah parjabolonan. (bd. 12:26.) 13:14 Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari: Apakah artinya itu? maka haruslah engkau berkata kepadanya: Dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan.
13:15 Ai sanggah na manendel Parao palopas hanami laho, jadi ibunuh Jahowa ma sagala bunga tubuh i tanoh Masir, humbani bunga tubuh ni jolma nari das hubani bunga tubuh ni pinahan. Halani ai do ase hugalangkon sagala bunga tubuh tunggal hubani Jahowa, tapi sagala bunga tubuh itongah-tongah ni anakku hutobus do. (bd. 12:29.) 13:15 Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka TUHAN membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada TUHAN segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus.
13:16 Bahen partandaan ma in ibagas tanganmu anjaha bahen pardingatan iholang-kolang ni matamu, ai marhitei tangan na gogoh do Jahowa paluarhon hanami hun Masir. 13:16 Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangan-Nya TUHAN membawa kita keluar dari Mesir.”
13:17 Dob ilopas Parao bangsa ai laho, seng ibobai Jahowa sidea hun dalan na hun tanoh ni halak Palistim age pe dohoran do ai; ai nini Naibata do: Atap manosal holi bangsa in anggo iidah hamunsuhon, gabe mulak sidea holi hu tanoh Masir. 13:17 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat; sebab firman Allah: “Jangan-jangan bangsa itu menyesal, apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir.”
13:18 Halani ai maringgot ma bangsa ai ibobahon Jahowa hun dalan na hu halimisan dompak laut Sigerger, anjaha marsinjata bei do halak Israel tangkog hun tanoh Masir. 13:18 Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
13:19 Iboban si Musa do homa holi-holi ni si Josep, ai ipabija hinan do halak Israel, nini do: Sai na parayakon ni Naibata do nasiam, jadi boban nasiam ma holi-holingku hunjon. (1 Mus. 50:25; Jos. 24:32.) 13:19 Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh: “Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.”
13:20 Jadi misir ma sidea hun Sukot, anjaha marsaran ma sidea i Etham bani topi ni halimisan ai. 13:20 Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun.
13:21 Anjaha Jahowa do mardalan ilobei ni sidea, arian marhitei hombun na jongjong mambobahon sidea i dalan ai, ia borngin marhitei apuy na jongjong bahen suluh bani sidea, ase boi sidea mardalan arian pakon borngin. (bd. 40:34; 4 Mus. 9:15 ps.; 1 Kor. 10:1.) 13:21 TUHAN berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
13:22 Seng ongga meret hombun na jongjong ai arian, pakon apuy na jongjong ai borngin humbani bangsa ai. 13:22 Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.
 << Keluaran 12 Keluaran 14 >>