Keluaran 12

Minggu 9 April 2020, Kamis Putih: Sibasaon 2 Musa 12:24-28; Ambilan; 1 Korint 11:23-32
12:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa pakon si Aron i tanoh Masir: 12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir:
12:2 Bulan on ma gabe parmulaan ni bulan bannima, bulan sada ni tahun ma in bannima. (bd. 13:4.) 12:2 “Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.
12:3 Hatahon hanima ma hubani ganup tumpuan ni Israel sonon: Bani ari sapuluh bulan on ganup ma hanima mambuat sada anak ni biri-biri, marguru hubani buei ni tangga ni sidea marsasaompung, sada biri-biri ganup tangga. 12:3 Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
12:4 Tapi anggo maotiktu sada tangga, gabe seng tarboiskonsi sada anak ni biri-biri, ibuat ma ai rap pakon halak romban rumahni marguru hubani buei ni jolma; marguru na tarboiskon ganup ma agakonmu anak ni biri-biri ai. 12:4 Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang.
12:5 Seng martikas, tunggal anjaha marumur satahun do anak ni biri-biri ai; maningon humbani biri-biri atap humbani hambing do buatonnima ai. (3 Mus. 22:20.) 12:5 Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil domba atau kambing.
12:6 Anjaha maningon pasirsironnima ma ai das bani ari sapuluh ompat bulan on, dob ai sayaton ni ganup tumpuan ni Israel ma ai malele bod. 12:6 Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja.
12:7 Dob ai maningon buaton ni sidea ma humbani daroh ai, anjaha daiskononni ma ai hubani pasihon na dua ai pakon hubani tohang ni rumah parmanganan ni sidea ai. 12:7 Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya.
12:8 Anjaha maningon panganon ni sidea ma bornginni ai na pinanggang hubani apuy; maningon panganon ni sidea ma ai rap pakon ruti na so niigaran ampa lowoh na mapaet. 12:8 Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga; yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit.
12:9 Lang bulih matah panganonnima ai atap ilompah ibagas bah, tapi maningon panggangon do hubani apuy, uluni, hae-haeni pakon bituhani. 12:9 Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya.
12:10 Lang bulih teba hunjai das hubani patarni. Porini dong na tading hunjai das hubani patarni, maningon rasogon do hubagas apuy. 12:10 Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi; apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api.
12:11 Sonon ma sibahenonnima laho mangankon ai: Margondit ma binongeinima, naheinima marsipatu, tungkotnima ibagas tangannima; mangolos ma hanima mangankon ai, ai Paska ni Jahowa do ai. (Jes. 52:12.) 12:11 Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu; buru-burulah kamu memakannya; itulah Paskah bagi TUHAN.
12:12 Ai bontasonku ma bani na saborngin ai tanoh Masir, anjaha bunuhonku ma ganup bunga tubuh ni tanoh Masir, humbani jolma das hubani pinahan; anjaha dabuhonku ma uhum hubani ganup naibata ni Masir: Ahu do Jahowa. (4 Mus. 33:4.) 12:12 Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah, TUHAN.
12:13 Daroh ai ma partandaan bannima i rumah na niiankonnima; anggo huidah daroh ai laosanku ma hanima, seng sogop be bannima uhum hamagouan, sanggah na hubogbogi ai Masir. (Heb. 11:28.) 12:13 Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir.
12:14 Ari pardingatan ma ari on bannima, bosarhon hanima ma on bani Jahowa, gabe tonah sisadokah-dokahni ma on bani ginomparnima, sibosarhononnima. 12:14 Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.
12:15 Maningon panganonnima do ruti na so niigaran layur pitu ari; bani ari na parlobei maningon ambukkononnima do na migar hun rumahnima, halani maningon raseionkon do atap ise na mangankon na niigaran humbani ari na parlobei das hubani ari na papituhon. 12:15 Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya; pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel.
12:16 Bahenonnima ma bani ari na parlobei partumpuan na pansing anjaha bani ari papituhon pe bahenon do partumpuan na pansing; aha pe lang bulih horjaonkon ijai, pitah sipanganonni bei bulih hoseihononnima. 12:16 Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh; pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apa pun; hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan.
12:17 Maningon dalankononnima do pesta ruti na so niigaran ai, ai bani ari na sasada ai do hubobahon balanima luar hun tanoh Masir. Halani ai maningon ramotkononnima do ari na sasada on torus hubani ginomparnima, songon tonah sisadokah ni dokahni. 12:17 Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun; itulah suatu ketetapan untuk selamanya.
12:18 Bani bulan sada, ari sapuluh ompat bodari, panganonnima ma ruti na so niigaran ai das bani ari dua puluh sada bodari. 12:18 Dalam bulan pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang kedua puluh satu bulan itu, pada waktu petang.
12:19 Manipat pitu ari seng bulih jumpah na migar i rumahnima, ai raseionkon do humbani tumpuan ni Israel atap ise na mangankon na niigaran, barang panginsolat barang pangisi ni tanoh ai pe ia. 12:19 Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli.
12:20 Seng bulih panganonnima na niigaran; pangan hanima ma bani ganup ianannima ruti na so niigaran. 12:20 Sesuatu apa pun yang beragi tidak boleh kamu makan; kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu.”
12:21 Dob ai idilo si Musa ma ganup sintua ni Israel, ihatahon ma hubani sidea: Pilih anjaha buat nasiam ma anak ni biri-biri bani nasiam marguru hubani buei ni nasiam satangga, anjaha sayat nasiam ma Paska in. 12:21 Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka: “Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah.
12:22 Buat nasiam ma sarahutan hisop, sornobkon nasiam ma in hubagas daroh na i pinggan, anjaha daiskon nasiam ma daroh na i pinggan ai hubani tohang pakon hubani pasihon na dua ai; anjaha ulang ma luar nasiam hun labah ni rumahnasiam paima siang ari. (Heb. 11:28.) 12:22 Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu; seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
12:23 Ai mamontas do Jahowa, laho mambogbog Masir; anggo iidah Jahowa daroh na i tohang pakon na i pasihon na dua ai, gabe laosan ni Jahowa ma labah ai, seng lopasonni pangagou ai masuk hu rumahnasiam laho mangagou nasiam. 12:23 Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
12:24 Maningon ramotkonon nasiam ma tonah ai, gabe titah ma ai bani nasiam pakon bani anaknasiam sadokah ni dokahni. 12:24 Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu.
12:25 Anjaha ia dob das nasiam hu tanoh sibereon ni Jahowa hubani nasiam, songon na hinatahonni ai, maningon dalankononnasiam do horja on. 12:25 Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang difirmankan-Nya, maka kamu harus pelihara ibadah ini.
12:26 Anjaha anggo ihatahon anaknasiam bani nasiam: Horja ugama aha do on bani nasiam? (1 Mus. 18:19; 5 Mus. 6:7.) 12:26 Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini?
12:27 Hatahon nasiam ma: Galangan Paska do in hubani Jahowa, halani ilaosi do rumah ni halak Israel i Masir, sanggah binogboganni ai Masir, tapi ipaluah do anggo rumahta. Jadi unduk ma bangsa ai anjaha marsombah. 12:27 maka haruslah kamu berkata: Itulah korban Paskah bagi TUHAN yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita.” Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
12:28 Dob ai laho ma halak Israel anjaha ibahen sidea ma songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa pakon si Aron, sonai ma ibahen sidea. 12:28 Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka.
12:29 Jadi tongah borngin ibunuh Jahowa ma ganup bunga tubuh i tanoh Masir, humbani bunga tubuh ni Parao nari, na hundul i paratasni ronsi bunga tubuh ni na tartutup, na ibagas tutupan pakon sagala bunga tubuh ni pinahan. (bd. 4:23.) 12:29 Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan.
12:30 Jadi puho ma Parao borngin ni ai, ia pakon ganup juak-juakni ronsi ganup halak Masir; masa ma doruh bolon i Masir, ai seng dong rumah na so dong na matei ijai. 12:30 Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian.
12:31 Jadi idilo ma si Musa pakon si Aron borngin ni ai, nini ma: Bingkat ma hanima misir hun tongah-tongah ni bangsangku, age hanima age halak Israel; laho ma hanima, sombah hanima ma Jahowa, songon na hinatahonnima in. 12:31 Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya: “Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, seperti katamu itu.
12:32 Boan hanima ma homa biri-biri pakon lombunima, songon na hinatahonnima in, laho ma hanima anjaha pasu-pasu hanima ma homa ahu. 12:32 Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga berkat bagiku.”
12:33 Jadi ijuljul halak Masir ma bangsa ai ase iolos luar hun tanoh ai, ai nini sidea do: Matei holi hanami ganup. (bd. 6:1; 11:1.) 12:33 Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka: “Nanti kami mati semuanya.”
12:34 Jadi iboban bangsa ai ma nitakni, sanggah lape iigari ope rap pakon balanga panggorenganni ibaluti iatas abarani. 12:34 Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya.
12:35 Jadi ibahen halak Israel ma songon na hinatahon ni si Musa, ipindo sidea ma humbani halak Masir ugas-ugas pirak, ugas-ugas omas pakon hiou. (bd. 11:2.) 12:35 Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain.
12:36 Ai domma iojur Jahowa halak Masir, ase maidop uhur ni sidea hubani bangsa ai, gabe ibere sidea ma pangindoan ni sidea ai. Sonai ma pangayob ni sidea humbani halak Masir. (bd. 3:21.) 12:36 Dan TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.
12:37 Ase misir ma halak Israel hun Raemses hu Sukot, hira-hira onom ratus ribu dalahi bueini na mardalan nahei, legan ni naboru pakon dakdanak. 12:37 Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira enam ratus ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak.
12:38 Buei do homa halak na legan tangkog rap pakon sidea, sonai homa biri-biri, lombu pakon pinahan, buei tumang. 12:38 Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka; lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi.
12:39 Jadi ilompah sidea ma nitak, na binoban ni sidea hun Masir bahen ruti na so niigaran, halani seng iigari hinan ai, ai na nijuljul do sidea hun Masir gabe seng sompat nanggei sidea, anjaha seng dong homa bohal na legan ipasirsir sidea hinan bani sidea. 12:39 Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya.
12:40 Ia dokah ni halak Israel marianan i Masir ompat ratus tolu puluh tahun do. (1 Mus. 15:13 ps.) 12:40 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun.
12:41 Jadi dob salpu na ompat ratus tolu puluh tahun ai, bani ari na sasada ai, luar ma ganup bala ni Jahowa hun tanoh Masir. 12:41 Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan TUHAN dari tanah Mesir.
12:42 Sada borngin na marjaga-jaga do on bani Jahowa laho paluar sidea hun tanoh Masir; jadi borngin marjaga-jaga ma on bani halak Israel ronsi ginompar ni sidea bahen pardingatan bani Jahowa. 12:42 Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan TUHAN.
12:43 Nini Jahowa ma dompak si Musa pakon si Aron: On ma aturan pasal Paska in: Seng bulih panganon ni halak na legan hunjin; 12:43 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: “Inilah ketetapan mengenai Paskah: Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya.
12:44 tapi sagala jabolon, na binoli ni duit, boi do panganonni hunjin dob isunat hanima ia. 12:44 Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia.
12:45 Halak panginsolat atap halak upahan seng bulih panganonni hunjin. 12:45 Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya.
12:46 Ibagas rumah ma in ipangan, seng bulih bobanonmu humbani gulei in hudarat ni rumah, anjaha seng bulih ponggolhononnima holi-holini age sada. 12:46 Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah; satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan.
12:47 Maningon ganup tumpuan ni Israel mambahen sonai. 12:47 Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya.
12:48 Tapi anggo adong halak na legan tondok bam, anjaha sihol horjahononni Paska ai bani Jahowa, maningon sunaton lobei sagala dalahi na rapkonsi; dob ai pe ase bulih dohor ia laho mangkorjahon ai, ase gabe doskon pangisi ni tanoh in ia. Tapi sagala na so marsunat seng bulih mangankon hunjai. 12:48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya.
12:49 Sada ma titah hubani pangisi ni tanoh in pakon hubani halak na legan, na manginsolat itongah-tongahnima. 12:49 Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu.”
12:50 Jadi ibahen haganup halak Israel ma songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa pakon si Aron, sonai do ibahen sidea. 12:50 Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka.
12:51 Ase bani ari na sasada ai ma iarahkon Jahowa halak Israel luar hun tanoh Masir romban hubani bala ni sidea. 12:51 Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka.
<< Keluaran 11 Keluaran 13 >>