Keluaran 10

10:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Laho ma ho marayak Parao, ai domma hupahengkeng uhurni pakon uhur ni juak-juakni ase boi hubahen sagala tandangkon itongah-tongah ni sidea, 10:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah menghadap Firaun, sebab Aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya Aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang Kubuat ini di antara mereka,
10:2 anjaha ase boi pajojoronmu hubani anak pakon pahompumu magira na hubahen in hubani halak Masir pakon tandangku na hupajongjong in itongah-tongah ni sidea, ase ibotoh hanima, Ahu do Jahowa. (bd. 6:2.) 10:2 dan supaya engkau dapat menceriterakan kepada anak cucumu, bagaimana Aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.”
10:3 Jadi laho ma si Musa pakon si Aron marayak Parao, nini sidea ma dompaksi: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni halak Heber: Sadia dokah on engkaronmu patoruhkon dirimu i lobeihu? Palopas ma laho bangsangku ase isombah sidea Ahu. (bd. 5:1.) 10:3 Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku.
10:4 Tapi anggo mangengkar ho manlopas bangsangku laho, tonggor ma, parohonku ma patar balang hu gomgomanmu, 10:4 Sebab jika engkau menolak membiarkan umat-Ku pergi, maka besok Aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu;
10:5 rungkubonni ma sisik ni tanoh in, gabe seng boi idahon tanoh in; panganonni ma teba-teba ni udan sira-sira in bannima, anjaha gagatonni ma sagala hayunima na tubuh i juma, 10:5 belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah; belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang.
10:6 gokanni ma rumahmu, rumah ni juak-juakmu pakon rumah ni ganup halak Masir, songon na so ongga ididah bapa pakon ompungnima olat ni na dob adong sidea i tanoh on ronsi nuan. Dob ai marhusor ma si Musa lanjar luar hunlobei ni Parao. 10:6 Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini.” Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun.
10:7 Nini juak-juak ni Parao ma dompaksi: Sadiha dokah nari gabe siding halak on banta? Lopas ham ma laho halak in, ase isombah sidea Jahowa, Naibata ni sidea in; seng ope iahap ham na dob seda tanoh Masir? 10:7 Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya: “Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada TUHAN, Allah mereka. Belumkah tuanku insaf, bahwa Mesir pasti akan binasa?”
10:8 Iboan sidea ma si Musa pakon si Aron hulobei ni Parao. Nini ma dompak sidea: Laho ma hanima, sombah hanima ma Jahowa, Naibatanima; tapi ise do nani deba na laho in? 10:8 Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka: “Pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?”
10:9 Nini si Musa ma: Haganup do hanami sihol laho, na maposo pakon na matua, odor rap pakon anak ampa borunami, biri-biri pakon lombunami, halani pesta ni Jahowa do sipestahononnami ai. (bd. 5:1.) 10:9 Jawab Musa: “Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua; dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk TUHAN.”
10:10 Nini ma dompak sidea: Jahowa ma tongon mangkasomani hanima, anggo hulopas hanima rap pakon dakdanaknima laho. Tonggor ma, atap na jahat do sura-suranima? 10:10 Tetapi Firaun berkata kepada mereka: “TUHAN boleh menyertai kamu, jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu! Lihat, jahatlah maksudmu!
10:11 Lang sonai, hanima bagian dalahi ma laho marsombah hubani Jahowa, halani sonai do pangindoannima hinan. Jadi ipalaho ma sidea hun lobei ni Parao. 10:11 Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada TUHAN, sebab itulah yang kamu kehendaki.” Lalu mereka diusir dari depan Firaun.
10:12 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Pagostong ma tanganmu hubabou ni tanoh Masir parohkon balang, ase naik sidea hu tanoh Masir, anjaha igagati sagala suan-suanan ni tanoh in, sagala teba-teba ni udan sira-sira ondi. (bd. 9:32.) 10:12 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu.”
10:13 Jadi ipagostong si Musa ma tungkotni hubabou ni tanoh Masir, gabe iparoh Jahowa ma logou hun hapoltakan hu tanoh ai layur sadari saborngin; patar ni ai iboban logou na hun hapoltakan ai ma balang ai. 10:13 Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan TUHAN mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang.
10:14 Jadi naik ma balang ai hu sab tanoh Masir anjaha sogop hu ganup gomgoman ni Masir, buei tumang, seng ongga ope masa balang na sonai ilobei ni ai, anjaha ipudi ni ai pe seng masa be sonai ai. 10:14 Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak; sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian.
10:15 Ai irongkob sidea do sisik ni ganup tanoh ai, pala golap tanoh ai ibahen, anjaha ipangan ma ganup suan-suanan ni tanoh ai ampa ganup buah ni hayu, sagala teba-teba ni udan sira-sira ondi; seng dong be na ratah tading bani hayu atap bani suan-suanan i sab tanoh Masir. 10:15 Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya; belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir.
10:16 Jadi tarolos ma Parao mandilo si Musa pakon si Aron, nini ma: Domma mardousa ahu dompak Jahowa, Naibatanima pakon dompak hanima. (bd. 8:8, 25; 9:27.) 10:16 Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: “Aku telah berbuat dosa terhadap TUHAN, Allahmu, dan terhadap kamu.
10:17 Ai pe, sasap ma dousangkin age sahali on, anjaha martonggo ma hanima hubani Jahowa, Naibatanima, ase ipadaoh humbangku pitah hamateian on gelah. (1 Sam. 12:19; 8:8; 9:28.) 10:17 Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada TUHAN, Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkan-Nya dari padaku.”
10:18 Jadi luar ma si Musa hunlobei ni Parao, martonggo ma ia hubani Jahowa. (4 Mus. 11:2.) 10:18 Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada TUHAN.
10:19 Jadi iparoh Jahowa ma logou hun hasundutan doras tumang gabe iluahon ma balang ai anjaha isampakkon hu laut Sigerger; sada balang pe lang tading bani sab gomgoman ni Masir. 10:19 Maka TUHAN membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam Laut Teberau: tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir.
10:20 Tapi ipahengkeng Jahowa ma uhur ni Parao gabe seng ipalopas laho halak Israel ai. (bd. 4:21.) 10:20 Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi.
10:21 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Pagostong ma tanganmu dompak langit, ase masa na golap marimpot-impot bani tanoh Masir, ase dadap-dadap halak ibahen na golap ai. 10:21 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu.”
10:22 Jadi ipagostong si Musa ma tanganni dompak langit, gabe sogop ma na golap marimpot-impot hu sab tanoh Masir tolu ari dokahni. 10:22 Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari.
10:23 Seng iidah atap ise hasomanni anjaha seng dong atap ise na mosor humbani iananni na tolu ari ai; tapi bani ganup halak Israel lihar do bani ianan ni sidea. 10:23 Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari; tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya.
10:24 Jadi idilo Parao ma si Musa, nini ma: Laho ma hanima, sombah hanima ma Jahowa; pitah biri-biri pakon lombunima ma na tading, tapi anggo anaknima boi do homa laho rap pakon hanima. (ay. 10.) 10:24 Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata: “Pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu.”
10:25 Tapi nini si Musa ma: Ham pe maningon bereonmu do homa hu tangannami galangan sisayaton pakon galangan situtungon, sigalangkononnami hubani Jahowa, Naibatanami. 10:25 Tetapi Musa berkata: “Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk TUHAN, Allah kami.
10:26 Pinahannami pe maningon laho do rap pakon hanami; sada tambirik pe lang tading, ai hunjai do buatonnami sisombahononnami hubani Jahowa, Naibatanami, anjaha seng ibotoh hanami barang aha sombahononnami hubani Jahowa paima das hanami hujai. 10:26 Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada TUHAN, Allah kami; dan kami tidak tahu, dengan apa kami harus beribadah kepada TUHAN, sebelum kami sampai di sana.”
10:27 Tapi ipahengkeng Jahowa ma uhur ni Parao, gabe seng ilopas sidea laho. (bd. 4:21.) 10:27 Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi.
10:28 Dob ai nini Parao ma dompaksi: Laho ma ho hun lambungkon, jaga ho, seng boi idahonmu be bohingku; ai sadari iidah ho bohingku maningon matei ma ho. 10:28 Lalu Firaun berkata kepadanya: “Pergilah dari padaku; awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati.”
10:29 Nini si Musa ma: Songon na hinatahonmu ai ma, seng idahonku be bohimu. 10:29 Kemudian Musa berkata: “Tepat seperti ucapanmu itu! Aku takkan melihat mukamu lagi!”
<< Keluaran 9 Keluaran 11 >>