Kejadian 32

32:1 Si Jakob pe itoruskon ma pardalananni, jadi ijumpahkon malekat ni Naibata ma ia. 32:1 Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia.
32:2 Dob iidah si Jakob sidea, nini ma: Bala ni Naibata do on! Jadi ibahen ma goran ni ianan ai Mahanaim. 32:2 Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia: “Ini bala tentara Allah.” Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim.
32:3 Dob ai isuruh si Jakob ma suruhanni parlobei marayak si Esau, abangni ai hu tanoh Seir, hu nagori Edom. 32:3 Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom.
32:4 Ihatahon ma bani sidea, nini ma: Sonon ma hatahon hanima hubani tuanku, hubani si Esau. Sonon do hata ni jabolonmu si Jakob: Na manginsolat do ahu ilambung ni si Laban nasaindokah. 32:4 Ia memerintahkan kepada mereka: “Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau: Beginilah kata hambamu Yakub: Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini.
32:5 Marlombu do ahu, marhalode, marbiri-biri, marjabolon dalahi ampa naboru; husuruh do patugahkon ai hubani tuanku, ase idop uhurmu mangidah ahu. 32:5 Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu.”
32:6 Mulak ma suruhan ai hubani si Jakob, nini ma: Domma das hanami hubani abangmu, hubani si Esau, anjaha ia pe domma roh manjumpahkon ham rap ampa ompat ratus halak hasomanni. 32:6 Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata: “Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh empat ratus orang.”
32:7 Mabiar tumang ma ia anjaha sosak; ibagi ma hasomanni na rapkonsi, biri-biri, lombu pakon untani gabe dua tumpuan. 32:7 Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati; maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan.
32:8 Ai nini uhurni: Anggo roh si Esau hubani tumpuan na sada anjaha ibunuhi, ase maluah tumpuan na tading ai. 32:8 Sebab pikirnya: “Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput.”
32:9 Dob ai nini si Jakob ma: Ham Naibata ni ompungku si Abraham, Naibata ni bapangku si Isak, Ham Jahowa, na mangkatahon hubangku: Mulak ma ho hu tanoh ni hade-hademu, hubahen pe na madear bam. 32:9 Kemudian berkatalah Yakub: “Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya TUHAN, yang telah berfirman kepadaku: Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu —
32:10 Maetektu do namin ahu manjalo ganup idop ni uhur pakon habujuron na binahenmu hubani jabolonmu on, ai marhasoman tungkothon hudipari bah Jordan na ijia, hape nuan domma gabe dua tumpuan. 32:10 sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan.
32:11 Sai paluah Ham ma ahu humbani tangan ni abang, humbani tangan ni si Esau, ai mabiar do ahu bani, atap na roh do ia laho mambogbog ahu ase matei, sonai homa inangnami in pakon dakdanakni. 32:11 Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya.
32:12 Ai Ham do mangkatahon: Sai bahenonku do na madear bam, anjaha bahenonku do ginomparmu songon horsik na i laut, na so tarbilangi halani bueini. 32:12 Bukankah Engkau telah berfirman: Tentu Aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung.”
32:13 Lanjar ijai do ia marborngin bornginni ai. Dob ai ibuat ma humbani na adong bani, bahen siluah bani si Esau, abangni ai, 32:13 Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya,
32:14 ai ma dua ratus hambing boru-boru ampa dua puluh hambing tunggal, dua ratus biri-biri boru-boru ampa dua puluh biri-biri tunggal, 32:14 yaitu dua ratus kambing betina dan dua puluh kambing jantan, dua ratus domba betina dan dua puluh domba jantan,
32:15 tolu puluh unta na pabagodhon rap pakon anakni, ompat puluh lombu boru-boru ampa sapuluh lombu tunggal, dua puluh halode boru-boru ampa sapuluh halode tunggal. 32:15 tiga puluh unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, empat puluh lembu betina dan sepuluh lembu jantan, dua puluh keledai betina dan sepuluh keledai jantan.
32:16 Iondoskon ma ai hubani tangan ni jabolonni, pulig bei satumpuan, lanjar nini ma hubani jabolonni ai: Parlobei ma hanima mandipar, anjaha marholang-kolang ma bahen hanima tumpuan in. 32:16 Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: “Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain.”
32:17 Ihatahon ma bani na parlobei ai, nini ma: Anggo pajumpah ho ampa abang, si Esau anjaha isungkun ho: Jabolon ni ise do ho? Na laho huja do ho? Anjaha ise do simada on na i lobeimon? 32:17 Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: “Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau pergi? dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? —
32:18 Jadi balosi ma: Si Jakob, jabolonmu in do simada in, sibere-bereni do in, na tinongosni hubani tuanku si Esau, anjaha irik do ia hun pudinami. 32:18 jawablah: milik hambamu Yakub; inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.”
32:19 Sonai do homa iparentahkon hubani na paduahon, na patoluhon ampa na mangihutkon tumpuan ni pinahan ai, nini ma: Songon hatangku nongkan ma hatahon hanima hubani si Esau, anggo pajumpah hanima pakonsi, 32:19 Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: “Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia;
32:20 anjaha hatahon hanima homa: Jabolonmu si Jakob hun pudinami ope. Halani nini uhurni: Padearonku do lobei uhurni marhitei sibere-bere na pinaingkat parlobei, dob ai pe ase idahonku bohini, andohar ra ia manjalo ahu. 32:20 dan kamu harus mengatakan juga: Hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.” Sebab pikir Yakub: “Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku dengan baik.”
32:21 Jadi ipaingkat ma sibere-bere ai parlobei, tapi ia sandiri marborngin do bornginni ai i parbarung-barunganni ai. 32:21 Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya.
32:22 Puho ma ia bornginni ai, iarahkon ma parinangonni na dua ai, jabolonni naboru na dua ai pakon anakni na sapuluh sada ai, laho mandipari pandiparan Jabok. 32:22 Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua isterinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok.
32:23 Iarahkon ma sidea anjaha ipadipar bani bah ai, sonai homa sagala na dong bani. 32:23 Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya.
32:24 Tading ma pitah si Jakob tumang; jadi roh ma sada dalahi margumpul pakonsi das bani na siang ari. 32:24 Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.
32:25 Tapi dob iidah lang tolap ia manaluhon si Jakob, ijamah ma popatni gabe ngendul ma popat ni si Jakob sanggah pargumpulanni ai. 32:25 Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu.
32:26 Dob ai nini ma: Paluah ma ahu, ai domma laho siang ari. Tapi nini si Jakob ma: Seng anjai paluahonku Ham, anggo lang lobei ipasu-pasu Ham ahu. 32:26 Lalu kata orang itu: “Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing.” Sahut Yakub: “Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku.”
32:27 Nini ma hubani: Ise do goranmu? Ibalosi ma: Si Jakob. 32:27 Bertanyalah orang itu kepadanya: “Siapakah namamu?” Sahutnya: “Yakub.”
32:28 Jadi nini ma: Seng be si Jakob diloon goranmu, si Israel ma, ai iimbang ho do Naibata pakon jolma, anjaha monang do ho. 32:28 Lalu kata orang itu: “Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.”
32:29 Isungkun si Jakob ma: Mahua patugah Ham ma goranmu. Tapi nini ma: Mase ma sungkunonmu goranku? Dob ai ipasu-pasu ma ia ijai. 32:29 Bertanyalah Yakub: “Katakanlah juga namamu.” Tetapi sahutnya: “Mengapa engkau menanyakan namaku?” Lalu diberkatinyalah Yakub di situ.
32:30 Jadi ibahen si Jakob ma goran ni ianan ai Peniel, ai nini: Ai domma huidah Naibata padumpar bohi, anjaha ipaluah do hosahku. 32:30 Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: “Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong!”
32:31 Sanggah na nilopusanni Peniel ai, poltak ma mata ni ari, tapi mengkat-engkat do ia halani popatni ai. 32:31 Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Pniel; dan Yakub pincang karena pangkal pahanya.
32:32 Halani ai do ase lang ipangan halak Israel urat na manutup popat ronsi nuan, halani na dob hona jamah ai pardomuan ni popat ni si Jakob. 32:32 Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena Dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya.
<< Kejadian 31 Kejadian 33 >>