Kejadian 31

31:1 Dob ai tarbogei si Jakob ma sahap-sahap ni anak ni si Laban, na mangkatahon: Domma ibuat si Jakob ganup arta ni bapanta; marharorohan humbani haadongan ni bapanta do habayakonni ai ganup. 31:1 Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian: “Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya.”
31:2 Ambah ni ai iidah si Jakob do humbani bohi ni si Laban, seng be songon nasaindokah ia hubani si Laban. 31:2 Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya.
31:3 Jadi marsahap ma Jahowa hubani si Jakob: Mulak ma ho hu tanoh ni ompungmu pakon hu tanoh ni hade-hademu, huhasomani pe ho. 31:3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yakub: “Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan Aku akan menyertai engkau.”
31:4 Isuruh si Jakob ma mandilo si Rahel pakon si Lea roh hu sampalan hu ianan ni biri-birini. 31:4 Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya,
31:5 Nini ma dompak sidea: Domma huidah humbani bohi ni bapanta, seng be songon nasaindokah ia hubangku, tapi ihasomani Naibata ni bapa do ahu. 31:5 lalu ia berkata kepada mereka: “Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku.
31:6 Ibotoh nasiam do, humbani bois ni gogohku do ahu mangkorja bani bapanta. 31:6 Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu.
31:7 Tapi sai iguak-guaki bapanta ai do ahu anjaha sapuluh hali ma iubah upahku; tapi seng ilopas Naibata ia mangagou ahu. 31:7 Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah sepuluh kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku.
31:8 Anggo ihatahon na marrintik ma upahmu, jadi marrintik ma ipantubuhkon ganup biri-biri ai. Tapi anggo ihatahon: Sijolang ma upahmu, jadi sijolang ma ipantubuhkon ganup biri-biri ai. 31:8 Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng.
31:9 Ase Naibata do mambuat pinahan ni bapanta, anjaha ibere ai hubangku. 31:9 Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku.
31:10 Bani na sahali sanggah panorang hagarangon ni biri-biri ai, mangkawah ma ahu gabe huidah ma bani nipingku tunggal na marrintik, sijolang pakon siganding marboru-borui biri-biri ai. 31:10 Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang.
31:11 Ihatahon malekat ni Naibata ma hubangku ibagas nipi ai: Jakob! Balosku: Ijon do ahu. 31:11 Dan Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu: Yakub! Jawabku: Ya Tuhan!
31:12 Jadi nini ma: Mangkawah ma ho, anjaha tonggor ma: na marrintik, sijolang ampa siganding do sagala tunggal na marboru-borui biri-biri ai, ai domma huidah ganup na binahen ni si Laban bam. 31:12 Lalu Ia berfirman: Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah Kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu.
31:13 Ahu do Naibata na i Betel ondi sanggah na mininakanmu ijai batu, anjaha na marbagah-bagah ho bangku. On pe, misir ma ho, bungkas hun tanoh on, mulak hu tanoh ni hade-hademu. 31:13 Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.”
31:14 Dob ai nini si Rahel pakon si Lea ma mambalosisi: Ai adong ope rupei atap siteanon bannami i rumah ni bapanami? 31:14 Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya: “Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami?
31:15 Ai lang halak na legan marga mando hanami parhiraanni? Ai domma ijual hanami, anjaha domma bois ipangan bolinami. 31:15 Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali.
31:16 Anjaha sagala habayakon na binuat ni Naibata humbani bapanami, hita pakon anakta hinan do simadasi. On pe, sagala na hinatahon ni Naibata hubam, bahen ma. 31:16 Tetapi segala kekayaan, yang telah diambil Allah dari ayah kami, adalah milik kami dan anak-anak kami; maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu.”
31:17 Jadi marugas ma si Jakob, ipahundul ma anakni pakon parinangonni huatas unta. 31:17 Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan isteri-isterinya ke atas unta,
31:18 Iboban ma pakon pinahanni ganup ronsi sagala ugas-ugasni, na niombouni ai, ampa pinahan parbagiananni, na jumpahsi i Padang Aram, laho mangayaki si Isak, bapani ai, hu tanoh Kanaan. 31:18 digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan.
31:19 Ia si Laban domma laho manggusting imbulu ni biri-birini; jadi itangko si Rahel ma terafim ni bapani ai. 31:19 Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya.
31:20 Ase iakal-akali si Jakob do si Laban, halak Aram ai, ai seng ipatugah hubani na laho lintun ai ia. 31:20 Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya, bahwa ia mau lari.
31:21 Sonin ma lintun ia ampa haganup na dong bani. Misir ma ia mandipari bah Efrat, laho mardalan dompak dolog Gilead. 31:21 Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat, menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead.
31:22 Patoluarihon tarbotoh si Laban ma, na dob lintun si Jakob ai. 31:22 Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban, bahwa Yakub telah lari,
31:23 Iarahkon si Laban ma sanina-saninani mangayakisi; papituariankon pe ase jumpahsi ia i dolog Gilead. 31:23 dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub tujuh hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead.
31:24 Tapi roh ma Naibata bornginni ai ibagas nipi hubani si Laban, halak Aram ai, nini ma hubani: Jaga ho, ulang das igilai ho si Jakob ai atap marhitei hata aha pe. 31:24 Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya: “Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun.”
31:25 Jadi jumpah si Laban ma si Jakob. Ia si Jakob domma ipajongjong barung-barungni i dolog ai; si Laban pe ampa sanina-saninani domma ipajongjong barung-barungni i dolog Gilead. 31:25 Ketika Laban sampai kepada Yakub, — Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead —
31:26 Nini si Laban ma hubani si Jakob: Aha do na binahenmu, ase iakal-akali ho ahu, anjaha iluahon ho borungku songon taban-taban na dapot podang? 31:26 berkatalah Laban kepada Yakub: “Apakah yang kauperbuat ini, maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan?
31:27 Mase ma marponop-ponop ho lintun anjaha iakal-akali ho ahu? Mase ma lang ipatugah ho hubangku, ase hupaingkat ho namin marhitei malas ni uhur ampa doding-doding, marhitei gonrang ampa husapi? 31:27 Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi?
31:28 Ambahni ai seng ipalopas ho ahu manumah pahompungku ampa borungku. Ase na lepak do pambahenanmin. 31:28 Lagipula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu.
31:29 Markuasa do namin ahu mambahen na masambor bam; tapi domma marsahap hubangku Naibata ni bapamu nabodari, nini: Jaga ho, ulang das igilai ho si Jakob atap marhitei hata aha pe. 31:29 Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam: Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun.
31:30 On pe, ia sihol laho ho namin, halani siholan ho hu rumah ni bapamu, mase ma itangko ho naibatangku? 31:30 Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?”
31:31 Dob ai ibalosi si Jakob ma si Laban, nini ma: Halani na mabiar do ahu, ai nini uhurhu, atap na rampasonmu do nasiborumu in humbangku. 31:31 Lalu Yakub menjawab Laban: “Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dari padaku.
31:32 Tapi bani ise jumpah naibatamu in, marutang hosah ma ia. Pareksa ham ma ilobei ni hasomanta on ganup ugasmu na dong bangku, anjaha buat ham ma in. Tapi lang ibotoh si Jakob na dob itangko si Rahel do ai hape. 31:32 Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu.” Sebab Yakub tidak tahu, bahwa Rahel yang mencuri terafim itu.
31:33 Jadi masuk ma si Laban hu barung-barung ni si Jakob, hu barung-barung ni si Lea, ampa hu barung-barung ni jabolon puang-puang na dua ai, tapi seng dong jumpahsi. Kaluar ma ia hun barung-barung ni si Lea, laho masuk hu barung-barung ni si Rahel. 31:33 Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel.
31:34 Tapi domma ibuat si Rahel hinan terafim ai, anjaha ibahen hutoruh ni palana ni unta, anjaha ihunduli. Iugei si Laban ma barung-barung ai ganup, hape seng dong jumpahsi. 31:34 Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya, dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya.
31:35 Nini si Rahel ma hubani bapani ai: Ulang ma manringis tuanku, halani na so tarbahen ahu jongjong i lobeimu, ai masa do bangku hasomalan ni puang-puang. Ase age pe ipindahi, lanjar do seng jumpahsi terafim ai. 31:35 Lalu kata Rahel kepada ayahnya: “Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid.” Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu.
31:36 Jadi manringis ma si Jakob, igilai ma si Laban, nini ma mambalosi si Laban: Aha ma panlanggaronku, aha ma dousangku, ase ipardakdak ham ahu? 31:36 Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban: “Apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu?
31:37 Domma iugei ham ugas-ugashu ganup, aha ma jumpah ham humbani ugas-ugas ni rumahmu? Tibalhon ham ma ai ilobei ni hasomanku ampa hasomanmu, ase sidea manguhumi hita na dua. 31:37 Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kautemui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua.
31:38 Na duapuluh tahun on rap pakon ham do ahu; seng ongga tarposo biri-birimu, anjaha seng ongga hupangan tunggal ni biri-birimu. 31:38 Selama dua puluh tahun ini aku bersama-sama dengan engkau; domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan.
31:39 Seng ongga hutaruhkon bamu na sinoroh ni binatang, sai hugantihi do ai; sai itunggu ham do humbangku na tinangko ni halak arian atap borngin. 31:39 Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya; yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut dari padaku.
31:40 Sonon do pangahapanku, arian milas ni ari mangankon ahu, borngin borgoh ni ari, anjaha dokahan lang modom do ahu. 31:40 Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh dari pada tertidur.
31:41 Na duapuluh tahun on i rumahmu do ahu; sapuluh ompat tahun hupangkorjahon ham halani borumu na dua in, onom tahun halani pinahanmu, anjaha sapuluh hali ma iubah ham upahku. 31:41 Selama dua puluh tahun ini aku di rumahmu; aku telah bekerja padamu empat belas tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan enam tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah sepuluh kali mengubah upahku.
31:42 Ambit lang ihasomani Naibata ni bapa, Naibata ni si Abraham anjaha na hinabiaran ni si Isak ahu, ra sonin tumang do palahoonmu ahu; tapi itatap Naibata do hasombuhonku ampa hangaluton ni tanganku, gabe ipaingat ham nabodari. 31:42 Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan Yang Disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa; tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam.”
31:43 Jadi nini si Laban ma mambalosi si Jakob: Borungku do boru in, anakku do anak in, pinahanku do pinahan in anjaha ganup na niidahmin, ahu do simadasi; mintor kahuaonku ma sadari on borungkon atap anak ni sidea na tinubuhkon ni sidea in? 31:43 Lalu Laban menjawab Yakub: “Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kaulihat di sini adalah milikku; jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?
31:44 On pe, bahen hita ma padan, ahu pakon ho, ase in ma jadi saksi itongah-tongahta. 31:44 Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau.”
31:45 Ibuat si Jakob ma sada batu, ipajongjong ma bahen tanda. 31:45 Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu.
31:46 Dob ai nini si Jakob ma hubani hasomanni ai: Patumpu hanima ma batu! Ipambuat sidea ma batu, lanjar ipagugun, lanjar mangan ma sidea ilambung ni gugunan ai. 31:46 Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya: “Kumpulkanlah batu.” Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu.
31:47 Ibahen si Laban ma goran ni ai Jegar-sahaduta; tapi Galed do ibahen si Jakob goranni. 31:47 Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed.
31:48 Nini si Laban ma: Gugunan batu on ma jadi saksinta sadari on. Ai ma halani ase ibahen goran ni gugunan ai Galed 31:48 Lalu kata Laban: “Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau.” Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed,
31:49 ampa Mizpa, ai nini do: Jahowa ma na manatap hita anggo sirang bei ma hita. 31:49 dan juga Mizpa, sebab katanya: “TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan.
31:50 Anggo iarsik ho borungkin, barang mambuat boru use ho tambah ni borungkin, ingat ma, age pe seng dong halak i lambungta, tapi Naibata do na gabe saksi banta. 31:50 Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil isteri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau.”
31:51 Ambah ni ai ihatahon si Laban ope hubani si Jakob: Tonggor ma gugunan pakon tanda na hupajongjong on banta, 31:51 Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: “Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau —
31:52 gugunan on ma jadi saksi, ampa tanda on ma jadi saksi banta paboa na so bulih lopusanku gugunan on marayak ho, ho pe, seng malo lopusanmu gugunan pakon tanda on marayak ahu laho mangagou. 31:52 timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat.
31:53 Naibata ni si Abraham pakon Naibata ni si Nahor, Naibata ni bapa ni sidea ma na gabe panguhum itongah-tongahta. Jadi marbulawan ma si Jakob hubani Na hinabiaran ni bapa ni si Isak. 31:53 Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita.” Lalu Yakub bersumpah demi Yang Disegani oleh Ishak, ayahnya.
31:54 Dob ai igalangkon si Jakob ma sada galangan i dolog ai, idilo ma hasomanni mangan sagu-sagu. Mangan ma sidea, lanjar marbongin i dolog ai. 31:54 Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu.
31:55 Patarni ai ipagirah si Laban ma puho, isummah ma pahompuni pakon boruni ai, anjaha ipasu-pasu ma sidea; dob ai misir ma ia mulak hu iananni hinan. 31:55 Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya.
<< Kejadian 30 Kejadian 32 >>