Kejadian 33

33:1 Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh empat ratus orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. 33:1 Dob ai manatap-natap ma si Jakob, jadi iidah ma roh si Esau rap pakonsi ompat ratus halak hasomanni. Jadi ibagihon ma anakni ai hubani si Lea, si Rahel pakon jabolon naboru na dua halak ai.
33:2 Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. 33:2 Parlobei ma ibahen jabolon naboru na dua ai rap pakon anak ni sidea, ipudi ni sidea si Lea pakon anakni, anjaha si Rahel pakon si Josep parpudi sahalian.
33:3 Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 33:3 Anjaha ia sandiri mardalan ilobei ni sidea, jadi mangunduk ma ia pitu hali das hu tanoh paima das ia hubani abangni ai.
33:4 Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. 33:4 Tapi marlingkat ma si Esau manjumpahkonsi, idahop ma ia, irohop ma borgokni, anjaha isummah ma ia, anjaha tangis bei ma sidea.
33:5 Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya: “Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?” Jawab Yakub: “Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini.” 33:5 Dob ai mangkawah ma si Esau, iidah ma puang-puang pakon dakdanak ai, jadi nini ma: Ise do halak na rapkon ho on? Balos ni si Jakob: In ma dakdanak na nilayakkon ni Naibata hubani jabolonmu on.
33:6 Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. 33:6 Dob ai roh ma hundohor jabolon naboru na dua ai rap pakon anak ni sidea, lanjar manombah ma sidea.
33:7 Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. 33:7 Si Lea pakon anakni pe roh ma hundohor, lanjar manombah ma homa sidea. Dob ai parpudi sahali roh ma hundohor si Josep pakon si Rahel, lanjar manombah ma homa sidea.
33:8 Berkatalah Esau: “Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan, yang telah bertemu dengan aku tadi?” Jawabnya: “Untuk mendapat kasih tuanku.” 33:8 Nini si Esau ma: Aha do sura-suramu marhitei haganup tumpuan na dob manjumpahkon ahu nongkan? Balosni: Ase dapotan idop ni uhur ahu ilobei ni tuanku.
33:9 Tetapi kata Esau: “Aku mempunyai banyak, adikku; peganglah apa yang ada padamu.” 33:9 Tapi nini si Esau ma: Sungkup do bangku, ambia, bam na dong bam hinan.
33:10 Tetapi kata Yakub: “Janganlah kiranya demikian; jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. 33:10 Nini si Jakob ma: Ulang ma sonai, anggo maidop do uhurmu mangidah ahu, jalo ham ma sibere-berengkon hun tanganku; ai songon na mangidah bohi ni Naibata do ahu mangidah bohimu, anjaha layak do ham hubangku.
33:11 Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya.” Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. 33:11 Jalo ham ma siluahku na binoan in bamu, ai layak do Naibata bangku anjaha sungkup do ganup bangku. Sai ielek-elek ma ia, gabe ijalo ma.
33:12 Kata Esau: “Baiklah kita berangkat berjalan terus; aku akan menyertai engkau.” 33:12 Dob ai nini si Esau ma: Eta ma hita misir, ahu pe i lobeimu.
33:13 Tetapi Yakub berkata kepadanya: “Tuanku maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui, jika diburu-buru, satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 33:13 Tapi nini si Jakob ma dompaksi: Ibotoh tuanku do na hurang gogoh ope dakdanak on anjaha dong ope biri-biri pakon lombu na pabagodhon rapkon ahu, anjaha sadari gelah naolos-olos, matei ma haganup pinahan in.
33:14 Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir.” 33:14 Dear ma parlobei tuanku humbangku, jabolonmu on, ai mangiring-iring do ahu, marguru hubani panlangkah ni pinahan na i lobeihu, marguru hubani panlangkah ni dakdanak on, das bani na roh ahu marayak tuanku hu Seir.
33:15 Lalu kata Esau: “Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku.” Tetapi Yakub berkata: “Tidak usah demikian! Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja.” 33:15 Jadi nini si Esau ma: Anggo sonai hutadingkon ma deba humbani hasomankon bahen hasomanmu. Tapi nini ma: Aha ma porluni ai? Asal ma dapotan idop ni uhur ahu ilobei ni tuanku.
33:16 Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. 33:16 Jadi mulak ma si Esau bani na sadari ai hu Seir.
33:17 Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. 33:17 Tapi laho ma anggo si Jakob hu Sukot, ipauli ma rumahni sada, anjaha ibahen harang ni pinahan; halani ai do ase Sukot goran ni ianan ai.
33:18 Dalam perjalanannya dari Padan-Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 33:18 Jadi das ma si Jakob mardamei-damei hu huta Sikem na i tanoh Kanaan, bani pardalananni hun Padang Aram; ipajongjong ma barung-barungni ilobei ni huta ai.
33:19 Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga seratus kesita. 33:19 Iboli ma sanlambar juma hajongjongan ni barung-barungni ai, marharga saratus rupiah, humbani anak ni si Hemor, bapa ni si Sikem.
33:20 Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu: “Allah Israel ialah Allah.” 33:20 Ipajongjong ma ijai anjap-anjap sada, ibahen ma goranni: Naibata do Naibata ni si Israel.
<< Kejadian 32 Kejadian 34 >>