Kejadian 15

15:1 Ipudi ni na masa on, roh ma hata ni Jahowa hubani si Abram ibagas sada panonggoran, nini ma: Ulang ho mabiar, ale Abram, Ahu do gantarmu; banggal tumang do upahmu. 15:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram dalam suatu penglihatan: “Janganlah takut, Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar.”
15:2 Tapi nini si Abram ma: Ham Tuhan Jahowa, aha ma bereonmu bangku, ai na popor do ahu, si Elieser, na hun Damaskus mando sitean rumahku. 15:2 Abram menjawab: “Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.”
15:3 Nini si Abram ope: Seng dong ginompar ibere Ham bangku; jabolon na tubuh i rumahku ma sitean ahu. 15:3 Lagi kata Abram: “Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.”
15:4 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani: Seng ia manean ho, tapi anakmu sandiri do manean ho. 15:4 Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: “Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.”
15:5 Iboan ma ia hudarat, anjaha nini ma: Torih ma hu langit ai, bilangi ma bintang ai, atap tarbilangi ho do ai. Ihatahon ma use hubani: Sonai ma ginomparmu holi. 15:5 Lalu TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: “Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya.” Maka firman-Nya kepadanya: “Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.”
15:6 Porsaya ma si Abram bani Jahowa, anjaha ai ma ihira Jahowa gabe hapintoronni. 15:6 Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
15:7 Ihatahon ma hubani: Ahu do Jahowa na padaratkon ho hun Ur-Kasdim, laho mamberehon tanoh on bam jadi siteanonmu. 15:7 Lagi firman TUHAN kepadanya: “Akulah TUHAN, yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu.”
15:8 Nini si Abram ma: Ham Tuhan Jahowa, hunja ma botohonku, ahu sihol sitean ai? 15:8 Kata Abram: “Ya Tuhan ALLAH, dari manakah aku tahu, bahwa aku akan memilikinya?”
15:9 Nini ma hubani: Buat ma bangku sada lombu na marumur tolu tahun, sada hambing na marumur tolu tahun, sada biri-biri tunggal na marumur tolu tahun, sada kuhui pakon sada anak ni asas. 15:9 Firman TUHAN kepadanya: “Ambillah bagi-Ku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati.”
15:10 Ibuat ma ganupan ai bani Tuhan, ipardostongah ma ai anjaha ibatur, tapi anggo manuk-manuk ai seng ibolah. 15:10 Diambilnyalah semuanya itu bagi TUHAN, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua.
15:11 Marsogopan ma manuk-manuk panoroh hubani gulei na ginalangkon ai, jadi iosiki si Abram ma ai. 15:11 Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya.
15:12 Sanggah na laho sundut mata ni ari, tarpodom ma si Abram, sinok tumang, jadi sogop ma bani hasonggotan pakon hagolapon bolon. 15:12 Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
15:13 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Abram: Ulang lang ibotoh ho manginsolat do magira ginomparmu bani na so tanohni; parjabolonon anjaha arsikon ni halak ma sidea ompat ratus tahun dokahni. 15:13 Firman TUHAN kepada Abram: “Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya.
15:14 Tapi bangsa na marjabolonkon sidea pe uhumonku do, dob ai kaluar ma sidea mararta na mabuei. 15:14 Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak.
15:15 Anggo ho parayakonmu ma ompungmu mardamei-damei, dob sayurmatua pe ho tanomon. 15:15 Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu.
15:16 Paompat sundutkon mulak ma sidea, ai lang ope gok hajahaton ni halak Amori. 15:16 Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap.”
15:17 Dob sundut mata ni ari anjaha golap marimpot-impot, tonggor ma sada pamurunan na martimus ampa sada sipu-sipu na gara montas iholang-kolang ni gulei na tinoktokan ai. 15:17 Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu.
15:18 Bani ari ai ma marpadan Jahowa pakon si Abram, nini ma: Hubani ginomparmu do bereonku tanoh on, singgan ni bah Masir das ronsi bah bolon ai, ai ma bah Efrat, 15:18 Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman: “Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat:
15:19 tanoh na niianan ni halak Keni, halak Kenisi pakon halak Kadmoni, 15:19 yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon,
15:20 halak Het, halak Peresi, halak Refaim, 15:20 orang Het, orang Feris, orang Refaim,
15:21 halak Amori, halak Kanaani, halak Girgasi pakon halak Jebusi. 15:21 orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu.”
<< Kejadian 14 Kejadian 16 >>