Kejadian 14

14:1 Bani panorang sanggah si Amrafel raja ni Sinear, si Ariok raja ni Ellasar, si Kedor-Laomer raja ni Elam pakon si Tideal, raja ni bangsa-bangsa, 14:1 Pada zaman Amrafel, raja Sinear, Ariokh, raja Elasar, Kedorlaomer, raja Elam, dan Tideal, raja Goyim, terjadilah,
14:2 ipungkah sidea ma hamunsuhon hubani si Bera, raja ni Sodom, si Birsa, raja ni Gomora, si Sinab, raja ni Adama, si Semeber, raja ni Seboim, pakon hubani raja na hun Bela, ai ma Zoar. 14:2 bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, raja Sodom, Birsya, raja Gomora, Syinab, raja Adma, Syemeber, raja Zeboim dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar.
14:3 Marsada ma sidea ganup i pamah Siddim, ai ma Laut Garam ai. 14:3 Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin.
14:4 Sapuluh dua tahun dokahni tunduk sidea hubani si Kedorlaomer, tapi pasapuluh tolu tahunkon manlawan ma sidea. 14:4 Dua belas tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ketiga belas mereka memberontak.
14:5 Pasapuluh ompat tahunkon roh ma si Kedorlaomer pakon ganup raja hasomanni ai, italuhon ma halak Refaim i Astarot-Karnaim, halak Susim i Ham, halak Emin i pamah Kiriataim, 14:5 Dalam tahun yang keempat belas datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asyterot-Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe-Kiryataim
14:6 pakon halak Hor, bani pardologan Seir das ronsi El-parah, na i topi ni halimisan ai. 14:6 dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El-Paran di tepi padang gurun.
14:7 Dob ai marhusor ma sidea, das ma sidea hu En-Mispat, ai ma Kades, italuhon ma ganup tanoh ni halak Amalek sonai halak Amori, na marianan i Haseson-Tamar. 14:7 Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori, yang diam di Hazezon-Tamar.
14:8 Luar ma raja ni Sodom, raja ni Gumora, raja ni Adama, raja ni Seboim pakon raja ni Bela, ai ma Zoar, marsada ma sidea marmunsuh i pamah Siddim, 14:8 Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim,
14:9 dompak si Kedorlaomer, raja ni Elam, si Tideal raja ni bangsa-bangsa ai, si Amrafel raja ni Sinear, pakon si Ariok, raja ni Ellasar, ompat raja imbang ni na lima ai. 14:9 melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariokh, raja Elasar, empat raja lawan lima.
14:10 Buei tumang do unong-unong aspal i pamah Siddim ai. Sanggah na maporus raja ni Sodom pakon Gumora mardabuhan ma sidea hu bagas, anjaha sagala na tading lintun ma hu dolog. 14:10 Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan.
14:11 Ibuat sidea ma ganup ugas-ugas ni Sodom pakon Gumora ampa haganup sipanganon ni sidea, dob ai laho ma sidea. 14:11 Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi.
14:12 Iboan sidea ma pakon si Lot, anak ni sanina ni si Abram, na marianan i Sodom ronsi ugas-ugasni, jadi laho ma sidea. 14:12 Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi — sebab Lot itu diam di Sodom.
14:13 Dob ai roh ma sada halak na maporus ai, ipatugah ma na masa ai hubani si Abram, halak Heber ai, na marianan i tombak Mamre, ai ma halak Amori ai, sanina ni si Eskol pakon si Aner; hasoman sapadan ni si Abram do sidea. 14:13 Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram.
14:14 Dob ibogei si Abram barita ai, na dob tartaban anakni ai, iparsinjatai ma jabolonni na dob bajar ai, sagala na tubuh i rumahni, tolu ratus sapuluh ualuh halak bueini, anjaha iayak ma munsuh ai das hu Dan. 14:14 Ketika Abram mendengar, bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, tiga ratus delapan belas orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan.
14:15 Jadi bodari marbagi ma sidea, ia pakon jabolonni ai, mandorab munsuh ai; italuhon ma sidea, anjaha ipardakdak das hu Hoba, na i Utara ni Damaskus. 14:15 Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh; mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik.
14:16 Iboan ma mulak haganup ugas-ugas ai; si Lot pe, anak ni saninani ai, ampa haganup ugas-ugasni iboan do mulak, sonai homa puang-puang ampa bangsa ai. 14:16 Dibawanyalah kembali segala harta benda itu; juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya.
14:17 Dob mulak si Abram humbani na manaluhon si Kedorlaomer pakon raja-raja hasomanni ai, jadi laho ma raja ni Sodom mangalo-alosi hu pamah Sawe, ai ma pamah raja ai. 14:17 Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni Lembah Raja.
14:18 Anjaha si Melkisedek pe raja ni Salem luar do mamboan ruti pakon anggur; malim ni Naibata sigijangan ai do ia. 14:18 Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur; ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi.
14:19 Ipasu-pasu ma si Abram, nini ma: Ipasu-pasu Naibata Sigijangan in, Sitompa langit ampa tanoh on ma si Abram. 14:19 Lalu ia memberkati Abram, katanya: “Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Yang Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi,
14:20 Anjaha napuji ma Naibata Sigijangan in, na mangondoskon munsuhmu hu tanganmu. Jadi ibere si Abram ma bani saparsapuluh humbani haganup. 14:20 dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu.” Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya.
14:21 Nini raja Sodom ai ma hubani si Abram: Bere ma hubangku halak in, tapi anggo ugas-ugas in buat ma bam. 14:21 Berkatalah raja Sodom itu kepada Abram: “Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu.”
14:22 Tapi nini si Abram ma hubani raja ni Sodom: Domma pala marbija ahu hubani Jahowa, Naibata Sigijangan in, Sitompa langit pakon tanoh on, 14:22 Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu: “Aku bersumpah demi TUHAN, Allah Yang Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi:
14:23 na so buatonku atap aha pe humbani sagala na dong bamu, sangkamata bonang atap sada tali sipatu pe lang, ase ulang ihatahon ham holi: Ahu do mambahen si Abram bayak. 14:23 Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata: Aku telah membuat Abram menjadi kaya.
14:24 Anggo ahu, aha pe lang pala. Pitah na dob pinangan ni garama-garama on ma, ambah ni ai parbagianan bani si Aner, si Eskol pakon si Mamre, na mangkasomani ahu, palopas ham ma sidea mambuat bagianni bei. 14:24 Kalau aku, jangan sekali-kali! Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing.”
<< Kejadian 13 Kejadian 15 >>