Kejadian 9

9:1 Jadi ipasu-pasu Naibata ma si Noak pakon anakni ai, nini ma bani sidea: Gargar anjaha lambin mabuei ma hanima, goki hanima ma tanoh on. 9:1 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.
9:2 Mabiar anjaha bajoraon na mangidah hanima sagala binatang na i tanoh on sagala manuk-manuk na i awang-awang, sagala na manjulur iatas tanoh on, ampa dengke na ibagas laut; ondos bani tangannima ma ganupan in. 9:2 Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan.
9:3 Sagala na manggulmit anjaha na manggoluh, bahen sipanganonnima ma in. Ganupan in hubere bannima sonai homa suan-suanan simaratah. 9:3 Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.
9:4 Tapi gulei, na ibagas ope hosahni, ai ma darohni, ulang pangan hanima. 9:4 Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan.
9:5 Anjaha tongon do, sai tungguonku do darohnima, ai ma hosahnima; sai tungguonku do in humbani sagala binatang pakon humbani jolma; humbani dalahi, saninani ai tungguonku hosah ni jolma in. 9:5 Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia.
9:6 Barang ise na manduruskon daroh ni jolma, duruskonon ni jolma ma darohni, ai usih bani rupani do jolma in itompa Naibata. 9:6 Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri.
9:7 Ia hanima, sai gargar lambin bueini ampa roh raratni ma iatas tanoh on, sai lambin gargar ma hanima ijin. 9:7 Dan kamu, beranakcuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya.”
9:8 Dob ai marsahap ma Naibata hubani si Noak pakon hubani anakni na rap pakonsi ai, nini ma: 9:8 Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia:
9:9 Tonggor ma, pajongjongonku ma padanku pakon hanima ampa ginomparnima i pudinima. 9:9 “Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan keturunanmu,
9:10 Pakon sagala na tinompa na manggoluh na rap pakon hanima: manuk-manuk, pinahan pakon binatang liar na i tanoh on, na rap pakon hanima, sagala na luar hun parau in, sagala binatang na itanoh on. 9:10 dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu: burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
9:11 Pajongjongonku ma padanku pakon hanima, paboa lang be ripaskonon ni bah na sumbang sagala na mardaging, anjaha lang be masa bah na sumbang mansedahon tanoh on. 9:11 Maka Kuadakan perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi.”
9:12 Nini Naibata ma: On ma tanda ni padan na hubahen in bannima pakon hubani sagala na tinompa na manggoluh, na rap pakon hanima marsundut-sundut, sadokah ni dokahni. 9:12 Dan Allah berfirman: “Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya:
9:13 Halibitongankai, na hubahen bani hombun ai, ai ma tanda ni padanku pakon tanoh on. 9:13 Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.
9:14 Anggo huparoh hombun huatas tanoh on, anjaha taridah halibitongan ai bani hombun, 9:14 Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan,
9:15 jadi ingatonku ma padanku na hubahen bannima, pakon hubani sagala na tinompa na manggoluh, sagala na marhosah, anjaha seng be mangulaki sumbang bah in laho manripaskon sagala na manggoluh. 9:15 maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup.
9:16 Anggo dong halibitongan ai bani hombun, kawahkononku ma ai, anjaha ingatonku ma padan sisadokah ni dokahni na binahen ni Naibata hubani sagala na tinompa na manggoluh, sagala na marhosah, na iatas tanoh on. 9:16 Jika busur itu ada di awan, maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjian-Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi.”
9:17 Nini Naibata ma hubani si Noak: On ma tanda ni padan na hubahen ai hubani sagala na manggoluh i tanoh on. 9:17 Berfirmanlah Allah kepada Nuh: “Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di bumi.”
9:18 Ia anak ni si Noak na luar hun parau ai, ai ma: Si Sem, si Ham pakon si Japet. Si Ham ai ma bapa ni si Kanaan. 9:18 Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet; Ham adalah bapa Kanaan.
9:19 Na tolu on do anak ni si Noak, anjaha humbani sidea do rarat jolma hu sab tanoh on. 9:19 Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi.
9:20 Ipungkah si Noak ma marjuma-juma, itombei ma sada pohon anggur; 9:20 Nuh menjadi petani; dialah yang mula-mula membuat kebun anggur.
9:21 iinum ma humbani anggur ai, gabe mabuk ma ia, anjaha tibal lang marhiou ibagas lampo-lamponi. 9:21 Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya.
9:22 Iidah si Ham, bapa ni si Kanaan ma bapani na talanjang ai, jadi ipatugah ma bani saninani sidua halak ai, na idarat ai. 9:22 Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.
9:23 Dob ai ibuat si Sem pakon si Japet ma hiou, itampeihon ma ai bani abara ni sidea; jadi mardalan tundal ma sidea, laho manrungkub hatalanjangon ni bapani sidea, bohi ni sidea pe tundal do, ase ulang iidah sidea hatalanjangon ni bapa ni sidea ai. 9:23 Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur; mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.
9:24 Dob tarjolma si Noak humbani parmabukonni ai, anjaha ibotoh na binahen ni anakni sianggian ai bani, 9:24 Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya,
9:25 nini ma: Hona papa ma si Kanaan, jabolon ni jabolon ma ia bani abangni. 9:25 berkatalah ia: “Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya.”
9:26 Ambah ni ai nini ma: Napuji ma Jahowa, Naibata ni si Sem, jabolonni ma anggo si Kanaan. 9:26 Lagi katanya: “Terpujilah TUHAN, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
9:27 Ipabolag Naibata ma ianan bani si Japet, marianan ma ia ibagas lampo-lampo ni si Sem; jabolonni ma anggo si Kanaan. 9:27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.”
9:28 Manggoluh ope si Noak tolu ratus lima puluh tahun nari ipudi ni bah na sumbang ai. 9:28 Nuh masih hidup tiga ratus lima puluh tahun sesudah air bah.
9:29 Siah ratus lima puluh tahun ma ganup umur ni si Noak; dob ai matei ma ia. 9:29 Jadi Nuh mencapai umur sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati.
<< Kejadian 8 Kejadian 10 >>