Kejadian 8

8:1 Dob ai idingat Naibata ma si Noak pakon haganup binatang ampa haganup pinahan, na rap pakonsi ibagas parau ai. Ipabontaskon Naibata ma logou hu tanoh ai, ase surut bah ai. 8:1 Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun.
8:2 Tartutup ma bah tubuh ni luhung bolon ai ampa labah ni bah na i langit. Mangadi ma udan manalosou na hun langit, 8:2 Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit,
8:3 gabe lambin surut ma bah ai hun tanoh on; sonai ma parsurut ni bah ai, dob salpu saratus lima puluh ari. 8:3 dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah seratus lima puluh hari.
8:4 Bani bulan pitu, ari sapuluh pitu, sangkot ma parau ai iatas pak-pak ni dolog Ararat. 8:4 Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat.
8:5 Lambin surut ma bah ai das bani bulan sapuluh; bani bulan sampuluh, ari sada taridah ma pak-pak ni dolog-dolog. 8:5 Sampai bulan yang kesepuluh makin berkuranglah air itu; dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal satu bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung.
8:6 Dob salpu ompat puluh ari, iungkab si Noak ma jandela ni parau na pinaulini ai. 8:6 Sesudah lewat empat puluh hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu.
8:7 Ipaluah si Noak ma sada kawak; jadi habang ma ai hujai-hujon, paima horah bah ai hun tanoh on. 8:7 Lalu ia melepaskan seekor burung gagak; dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi.
8:8 Dob ai ipaluah ma sada asas, laho mangidah atap na dob surut do bah ai hun tanoh on. 8:8 Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat, apakah air itu telah berkurang dari muka bumi.
8:9 Tapi seng jumpah asas ai tangkolan ni naheini, jadi mulak ma ia hubani si Noak hubagas parau ai, ai bah ope iatas ni ganup sisik ni tanoh on. Ipadurdur si Noak ma tanganni, itangkap ma asas ai, itarik ma hubagas parau ai. 8:9 Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air; lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera.
8:10 Ipaima ma pitu ari nari, dob ai ipaluah ma use asas ai hun parau ai. 8:10 Ia menunggu tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera;
8:11 Malele bod ari mulak ma asas ai hubani si Noak, anjaha tonggor ma, adong do sada bulung ni hayu jetun na ratah bani pagutni. Ibotoh si Noak ma na dob surut bah ai hun tanoh on. 8:11 menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi.
8:12 Ipaima ma use pitu ari nari, dob ai ipaluah ma asas ai; tapi seng mulak be ai hubani. 8:12 Selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya.
8:13 Paonom ratus sada tahunkon, bani ari sada bulan sada, domma horah bah ai hun tanoh on. Iungkap si Noak ma tayub ni parau ai, gabe iidah ma na dob horah sisik ni tanoh on. 8:13 Dalam tahun keenam ratus satu, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi; kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat; ternyatalah muka bumi sudah mulai kering.
8:14 Bani ari dua puluh pitu bulan dua, horah ma tanoh ai. 8:14 Dalam bulan kedua, pada hari yang kedua puluh tujuh bulan itu, bumi telah kering.
8:15 Dob ai nini Naibata ma bani si Noak: 8:15 Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh:
8:16 Luar ma ho hun parau in, ho pakon parinangonmu, anakmu pakon parinangon ni anakmu na rap pakon ho. 8:16 “Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu dan isteri anak-anakmu;
8:17 Sagala binatang na rap pakon ho, sagala na manggoluh: manuk-manuk, pinahan pakon sagala binatang na manjulur, na manjulur iatas tanoh in, suruh ma kaluar rap pakon ho, ase gumayom sidea iatas tanoh in, manggargar anjaha martambah-tambah i atas tanoh in. 8:17 segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup: burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi.”
8:18 Jadi luar ma si Noak rap pakon anakni, parinangonni ampa parinangon ni anakni ai. 8:18 Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri anak-anaknya.
8:19 Sagala binatang liar, sagala na manjulur, sagala manuk-manuk ampa sagala na manggulmit iatas tanoh in, marsiboan masamni, luar ma homa hun parau ai. 8:19 Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu.
8:20 Dob ai ipauli si Noak ma sada anjap-anjap bani Jahowa; ibuat ma humbani ganup pinahan na panti pakon humbani ganup manuk-manuk na panti, jadi igalangkon ma galangan situtungon iatas anjap-anjap ai. 8:20 Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi TUHAN; dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
8:21 Dob ianggoh Naibata uap na misbou ai, nini ma ibagas uhurni: Lang be papaanku tanoh in halani jolma, ai na jahat do pingkiran ni uhur ni jolma in humbani sietek-etekonni; anjaha seng be ripaskononku sagala na manggoluh, songon na dob hubahen in. 8:21 Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: “Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan.
8:22 Sadokah adong tanoh on, seng anjai maronti tidahon pakon pariama, ari borgoh pakon ari milas, logou ni ari pakon musim udan, arian pakon borngin. 8:22 Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.”
<< Kejadian 7 Kejadian 9 >>