Kejadian 10

10:1 On ma ginompar ni anak ni si Noak: si Sem, si Ham pakon si Japet; tubuhan anak ma sidea dob salpu bah na sumbang ai. 10:1 Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka.
10:2 Anak ni si Japet, ai ma si Gomar, si Magog, si Madai si Japan, si Tubal, si Mesek pakon si Tiras. 10:2 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.
10:3 Anak ni si Gomar, ai ma si Askenas, si Rifat pakon si Togama. 10:3 Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma.
10:4 Anak ni si Japan, ai ma si Elisa, si Tarsis, halak Kittim pakon halak Dodanim. 10:4 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim.
10:5 Humbani sidea do merap bangsa-bangsa na i topi laut. Ai ma anak ni si Japet mangihutkon tanoh ni sidea, sahap ni sidea pakon bangsa ni sidea. 10:5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka.
10:6 Anak ni si Ham, ai ma si Kus, si Misraim, si Put pakon si Kanaan. 10:6 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.
10:7 Anak ni si Kus, ai ma si Seba, si Hevila, si Sapta, si Raema pakon si Sapteka. Anak ni si Raema, ai ma si Seba, pakon si Dedan. 10:7 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan.
10:8 Itubuhkon si Kus ma si Nimrod; ia ma na parlobei halak siparkuasa i tanoh on. 10:8 Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi;
10:9 Parburu na borani do ia ilobei ni Jahowa; halani ai do ase ihatahon halak: Parburu na borani ilobei ni Jahowa songon si Nimrod. 10:9 ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: “Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN.”
10:10 Ia parmulaan ni harajaonni, ai ma Babel, Erech, Akad pakon Kalne i tanoh Sinear. 10:10 Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear.
10:11 Misir ma ia hun nagori ai hu Assur, ipungkah ma huta Ninive, Regobot-Ir, Kalah, 10:11 Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah
10:12 pakon Resen iholangkolang ni Nineve pakon Kalah; ai ma huta na banggal ai. 10:12 dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu.
10:13 Itubuhkon si Misrain ma halak Lud, Anam, Lehab, Naftu, 10:13 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,
10:14 Patrus, Kasluh harohan ni halak Palistim, pakon halak Kaptor. 10:14 orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; dari mereka inilah berasal orang Filistin.
10:15 Ia si Kanaan itubuhkon ma si Sidon, anak bunga tubuhni ai pakon si Het, 10:15 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het,
10:16 pakon halak Jebusi, Amori, Girgasi, 10:16 serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi;
10:17 Hivi, Arki, Sini, 10:17 orang Hewi, orang Arki, orang Sini,
10:18 Arvadi, Semari, pakon Hamati; use marserak do marga ni halak Kanaan. 10:18 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati; kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu.
10:19 Ia tanoh ni halak Kanaan, ai ma hun Sidon nari dompak Gernar das hu Gasa, dompak Sodom, Gumora, Adama pakon Zeboim das hu Lasa. 10:19 Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim sampai ke Lasa.
10:20 Ai ma anak ni si Ham mangihutkon marga ni sidea, sahap ni sidea, tanoh ni sidea pakon bangsa ni sidea. 10:20 Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
10:21 Tubuhan anak ma homa si Sem, bapa ni haganup anak ni si Heber, abang ni si Japet. 10:21 Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet.
10:22 Anak ni si Sem, ai ma si Elam, si Assur, si Arpaksad, si Lud pakon si Aram. 10:22 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram.
10:23 Anak ni si Aram, ai ma si Uz, si Hul, si Geter pakon si Mas. 10:23 Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas.
10:24 Itubuhkon si Arpaksad ma si Sela, anjaha si Sela manubuhkon si Heber. 10:24 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.
10:25 Tubuh ma dua anak ni si Heber; goran ni na sada si Peleg halani bani panorangni ma merap jolma, anjaha goran ni anggini si Joktan. 10:25 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.
10:26 Itubuhkon si Joktan ma si Almodad, si Salef, si Hazarmafet, si Jirah, 10:26 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah,
10:27 si Hadoram, si Usal, si Dikla, 10:27 Hadoram, Uzal dan Dikla,
10:28 si Hobal, si Abinael, si Seba, 10:28 Obal, Abimael dan Syeba,
10:29 si Ofir, si Hevilla pakon si Joab; sidea ma ganup anak ni si Joktan. 10:29 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan.
10:30 Ia ianan ni sidea singgan Mesa do das hu Sefar, ai ma parbalogan na i hapoltakan. 10:30 Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur.
10:31 Ai ma anak ni si Sem, mangihutkon marga ni sidea pakon bangsa ni sidea. 10:31 Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
10:32 Ai ma haganup ginompar ni si Noak, mangihutkon marga ni sidea pakon bangsa ni sidea; humbani sidea ma merap sagala bangsa i tanoh on ipudi ni bah na sumbang ai. 10:32 Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.
<< Kejadian 9 Kejadian 11 >>