Kejadian 6

6:1 Jadi dob mamungkah buei jolma i tanoh on, anjaha tubuhan boru sidea, 6:1 Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,
6:2 iidah anak ni Naibata ma na jenges do boru ni jolma in, gabe ibuat ma sidea bahen parinangon ni sidea, barang ise na hinarosuhkon ni sidea. 6:2 maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
6:3 Nini Jahowa ma: Lang be ianan ni Tonduyhu jolma in sadokah ni dokahni, ai paruhur daging do ia; saratus dua puluh tahun on mando umurni. 6:3 Berfirmanlah TUHAN: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja.”
6:4 Adong do bani panorang ia jolma raksasa i tanoh on, sonai homa i pudini ai, ai ma sanggah na pinarayak ni anak ni Naibata boru ni jolma in, gabe itubuhkon anak bani sidea; sidea ma halak na gogoh bani panorang na basaia, halak na tarambilan goranni. 6:4 Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.
6:5 Dob iidah Jahowa, na lambin roh banggalni hajahaton pakon pingkiran ni uhurni tongtong, 6:5 Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
6:6 isolsoli Jahowa ma uhurni, halani na tinompani ai jolma i tanoh on, pusok do uhurni halani ai. 6:6 maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.
6:7 Nini Jahowa ma: Sasaponku ma hun tanoh on jolma na dob hutompa in, jolma age pinahan, sonai homa binatang na manjulur ampa manuk-manuk na i awang-awang in, ai domma husolsoli uhurhu, halani na hutompa ai. 6:7 Berfirmanlah TUHAN: “Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka.”
6:8 Tapi dapotan idop ni uhur do si Noak ilobei ni Naibata. 6:8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN.
6:9 On ma barita ni si Noak: Halak na bonar anjaha na daulat do si Noak itongah-tongah ni halak na sansundut pakonsi; marhasoman Naibata do ia manggoluh. 6:9 Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
6:10 Tolu do anak ni si Noak: si Sem, si Ham pakon si Japet. 6:10 Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki: Sem, Ham dan Yafet.
6:11 Ia tanoh in domma butak ilobei ni Naibata, anjaha gok hajahaton do tanoh in. 6:11 Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
6:12 Iidah Naibata ma tanoh in, tonggor ma, domma sambor, ai sagala na manggoluh pabutak parlahouni i tanoh in. 6:12 Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
6:13 Nini Naibata ma bani si Noak: Domma huputuskon paujungkon goluh ni sagala na manggoluh, halani domma igoki hajahaton ni sidea tanoh on. On pe masapkononku ma sidea rap pakon tanoh on. 6:13 Berfirmanlah Allah kepada Nuh: “Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
6:14 Pauli ma bam sada parau humbani hayu goper; bahen ma markamar-kamar paraumu, rohat ma humbagas pakon hundarat. 6:14 Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir; bahtera itu harus kaubuat berpetak-petak dan harus kaututup dengan pakal dari luar dan dari dalam.
6:15 Sonon ma parpaulimu bani parau in: Ganjangni tolu ratus asta, bolakni lima puluh asta, anjaha gijangni tolu puluh asta. 6:15 Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya.
6:16 Bahen ma tingkap bani parau in, anjaha pauli ma ai saasta hundatas; bahen ma labahni hampit lambungni, anjaha martingkat partoruh, partongah ampa pardatas ma bahen parau in. 6:16 Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya; buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas.
6:17 Ai parohonku ma hu tanoh on bah na sumbang, laho manripaskon sagala na manggoluh pakon na marhosah na itoruh ni langit; maningon rotap do hosah ni sagala na adong i tanoh on. 6:17 Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit; segala yang ada di bumi akan mati binasa.
6:18 Tapi pajongjongonku do padanku pakon ho, masukanmu ma parau in, ho pakon anakmu, parinangonmu ampa parinangon ni anakmu na rap pakon ho in. 6:18 Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjian-Ku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu: engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan isterimu dan isteri anak-anakmu.
6:19 Pamasuk ma hubagas parau in saparangguan bei humbani sagala na manggoluh, humbani sagala na mardaging, ase bansah rap pakon ho; tunggal pakon boru-boru pamasuk. 6:19 Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau; jantan dan betina harus kaubawa.
6:20 Humbani ganup masam ni manuk-manuk, humbani ganup masam ni pinahan-pinahan ampa humbani ganup masam ni na manjulur i tanoh in, saparangguan, humbani ganupan ai maningon roh do bam, ase bansah. 6:20 Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya.
6:21 Buat ma bam humbani sagala sipanganon na boi panganon; patumpu ma ai bahen bohalmu pakon bohal ni sidea. 6:21 Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan; kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka.”
6:22 Jadi ibahen si Noak ma sonai; haganup songon na tinonahkon ni Naibata hubani sonai do ihorjahon. 6:22 Lalu Nuh melakukan semuanya itu; tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
<< Kejadian 5 Kejadian 7 >>