Kejadian 5

Minggu 30 Mei 2019, Parnaik ni Tuhan Jesus: Sibasaon 1 Musa 5: 21-24; Ambilan Pilipi 2: 5-11
5:1 On do tarombo ni ginompar ni si Adam. Sanggah na tinompa ni Naibata si Adam, itompa do ia mangusihi rupa ni Naibata; 5:1 Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah;
5:2 dalahi pakon naboru do sidea itompa. Jadi ipasu-pasu ma sidea, ibahen ma goran ni sidea jolma, bani ari panompaon ni sidea ai. 5:2 laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama “Manusia” kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan.
5:3 Dob saratus tolu puluh tahun umur ni si Adam, tubuh ma anakni, usih hubani rupani, usih hubani tompani; ibahen ma goranni si Set. 5:3 Setelah Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya.
5:4 Dob itubuhkon si Adam si Set, manggoluh ope ia ualuh ratus tahun nari, anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:4 Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:5 Siah ratus tolu puluh tahun ma ganup umur ni si Adam manggoluh; dob ai matei ma ia. 5:5 Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati.
5:6 Dob saratus lima tahun umur ni si Set, itubuhkon ma si Enos. 5:6 Setelah Set hidup seratus lima tahun, ia memperanakkan Enos.
5:7 Ia dokah ni si Set manggoluh dob itubuhkon si Enos, ualuh ratus pitu tahun do, anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:7 Dan Set masih hidup delapan ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:8 Siah ratus sampuluh dua tahun ma ganup umur ni si Set, dob ai matei ma ia. 5:8 Jadi Set mencapai umur sembilan ratus dua belas tahun, lalu ia mati.
5:9 Dob siah puluh tahun umur ni si Enos, itubuhkon ma si Kenan. 5:9 Setelah Enos hidup sembilan puluh tahun, ia memperanakkan Kenan.
5:10 Ia dokah ni si Enos manggoluh dob itubuhkon si Kenan, ualuh ratus sapuluh lima tahun do; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:10 Dan Enos masih hidup delapan ratus lima belas tahun, setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:11 Siah ratus lima tahun ma ganup umur ni si Enos, dob ai matei ma ia. 5:11 Jadi Enos mencapai umur sembilan ratus lima tahun, lalu ia mati.
5:12 Dob pitu puluh tahun dokah ni si Kenan manggoluh, itubuhkon ma si Mahalalel. 5:12 Setelah Kenan hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Mahalaleel.
5:13 Ia dokah ni si Kenan manggoluh, dob itubuhkon si Mahalalel, ualuh ratus ompat puluh tahun do; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:13 Dan Kenan masih hidup delapan ratus empat puluh tahun, setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:14 Siah ratus sapuluh tahun do ganup umur ni si Kenan, dob ai matei ma ia. 5:14 Jadi Kenan mencapai umur sembilan ratus sepuluh tahun, lalu ia mati.
5:15 Dob onom puluh lima tahun dokah ni si Mahalalel manggoluh, itubuhkon ma si Jared. 5:15 Setelah Mahalaleel hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Yared.
5:16 Ia dokah ni si Mahalalel manggoluh dob itubuhkon si Jared, ualuh ratus tolu puluh tahun do; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:16 Dan Mahalaleel masih hidup delapan ratus tiga puluh tahun, setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:17 Ualuh ratus siah puluh lima tahun do ganup umur ni si Mahalalel, dob ai matei ma ia. 5:17 Jadi Mahalaleel mencapai umur delapan ratus sembilan puluh lima tahun, lalu ia mati.
5:18 Dob saratus onom puluh dua tahun dokah ni si Jared manggoluh, itubuhkon ma si Henok. 5:18 Setelah Yared hidup seratus enam puluh dua tahun, ia memperanakkan Henokh.
5:19 Ia dokah ni si Jared manggoluh, dob itubuhkon si Henok, ualuh ratus tahun do; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:19 Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun, setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:20 Siah ratus onom puluh dua tahun do ganup umur ni si Jared; dob ai matei ma ia. 5:20 Jadi Yared mencapai umur sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu ia mati.
5:21 Dob onom puluh lima tahun umur ni si Henok, itubuhkon ma si Metusala. 5:21 Setelah Henokh hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Metusalah.
5:22 Marparlahou marhasomankon Naibata do si Henok ai; dob itubuhkon si Metusala, manggoluh ope ia tolu ratus tahun nari; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:22 Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:23 Jadi tolu ratus onom puluh lima tahun ma ganup umur ni si Henok. 5:23 Jadi Henokh mencapai umur tiga ratus enam puluh lima tahun.
5:24 Sai marparlahou marhasomankon Naibata do si Henok; dob ai seng ijin be ia, ai ibuat Naibata do ia. 5:24 Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah.
5:25 Dob saratus ualuh puluh pitu tahun umur ni si Metusala, itubuhkon ma si Lamek. 5:25 Setelah Metusalah hidup seratus delapan puluh tujuh tahun, ia memperanakkan Lamekh.
5:26 Dob itubuhkon si Metusala si Lamek, manggoluh ope ia pitu ratus ualuh puluh dua tahun nari; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:26 Dan Metusalah masih hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun, setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:27 Siah ratus onom puluh siah tahun ma ganup umur ni si Metusala, dob ai matei ma ia. 5:27 Jadi Metusalah mencapai umur sembilan ratus enam puluh sembilan tahun, lalu ia mati.
5:28 Dob saratus ualuh puluh dua tahun umur ni si Lamek, itubuhkon ma sada anak; 5:28 Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki,
5:29 ibahen ma goranni si Noak, ai nini do: On ma na mangapoh hita bani horjanta ampa halojaon ni tanganta bani tanoh, na pinapaan ni Jahowa. 5:29 dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya: “Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh TUHAN.”
5:30 Dob itubuhkon si Lamek si Noak, manggoluh ope ia lima ratus siah puluh lima tahun nari; anjaha itubuhkon do anak pakon boru. 5:30 Dan Lamekh masih hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun, setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5:31 Pitu ratus pitu puluh pitu tahun do ganup umur ni si Lamek, dob ai matei ma ia. 5:31 Jadi Lamekh mencapai umur tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun, lalu ia mati.
5:32 Dob lima ratus tahun umur ni si Noak, itubuhkon ma si Sem, si Ham pakon si Japet. 5:32 Setelah Nuh berumur lima ratus tahun, ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet.
<< Kejadian 4 Kejadian 6 >>