Kejadian 50

50:1 Dob ai ijombahon si Josep ma dirini hubani bohi ni bapani ai, itangisi anjaha isummahi ma ia. 50:1 Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia.
50:2 Ihatahon si Josep ma juak-juakni, ai ma doktor-doktor, mangkapuri bapani ai; jadi ihapuri doktor-doktor ai ma si Israel. 50:2 Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya; maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel.
50:3 Ompat puluh ari do ai ihorjahon sidea, ai nasai do dokahni porlu mangkapuri. Jadi itangisi halak Masir ma ia pitu puluh ari dokahni. 50:3 Hal itu memerlukan empat puluh hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia tujuh puluh hari lamanya.
50:4 Dob salpu panorang na manangisi ai, nini si Josep ma dompak isi ni rumah ni Parao. Anggo na idop do uhurnasiam mangidah ahu, hatahon nasiam ma hubani Parao, sonon: 50:4 Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun: “Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun,
50:5 Domma ipabija bapa ahu, nini: Tonggor ma, na laho matei mando ahu; maningon i tanoman, na huhurak bangku i tanoh Kanaan, ijai do ahu tanomonmu. On pe, lopas nasiam ma ahu tangkog ase hutanom bapa, dob ai pe ase mulak ahu. 50:5 bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya: Tidak lama lagi aku akan mati; dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, di situlah kaukuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku; kemudian aku akan kembali.”
50:6 Dob ai nini Parao ma: Laho ma ho, tanom ma bapanta in, songon na dob ibijahon ho. 50:6 Lalu berkatalah Firaun: “Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah.”
50:7 Jadi tangkog ma si Josep laho mananom bapani ai; tangkog ma rap pakonsi ganup juak-juak ni Parao, pangintuai-pangintuaini, rumahni pakon ganup pangintuai ni tanoh Masir, 50:7 Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir,
50:8 ronsi ganup isi ni rumah ni si Josep pakon saninani ampa isi ni rumah ni bapani ai; pitah anak, biri-biri pakon lombu ni sidea do tading itanoh Gosen. 50:8 serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya; hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen.
50:9 Tangkog do homa rap pakonsi gareta pakon siajak huda, gabe ganjang tumang do odoran ai. 50:9 Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar.
50:10 Dob das sidea hu pardogeian Atad, na i dipar ni Jordan igogohi sidea ma ijai tangis-tangis; iadongkon si Josep ma partangison bolon pitu ari dokahni hubani bapani ai. 50:10 Setelah mereka sampai ke Goren-Haatad, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh; dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu.
50:11 Jadi dob iidah isi ni tanoh ai, ai ma halak Kanaan, partangison na i pardogeian Atad ai, nini sidea ma: Partangison bolon do on bani halak Masir. Halani ai do ase ibahen halak goran ni ianan ai Abel-Masir, ai ma na i dipar ni Jordan. 50:11 Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren-Haatad itu, berkatalah mereka: “Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh.” Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel-Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan.
50:12 Dob ai ibahen anak ni si Jakob ma hubani, songon na tinonahkonni hubani sidea. 50:12 Anak-anak Yakub melakukan kepadanya, seperti yang dipesankannya kepada mereka.
50:13 Iusung anakni ai ma ia hu tanoh Kanaan, itanom ma ia i liang ni juma Makpelah, tontang ni Mamre, na binoli ni si Abraham rap pakon juma ai humbani si Efron, halak Het ai, bahen tanoman parsandirian. 50:13 Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makhpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre.
50:14 Ase dob itanom sidea bapani sidea ia, mulak ma si Josep hu tanoh Masir, ia pakon saninani, pakon ganup na rap tangkog pakonsi mananom bapani ai. 50:14 Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu.
50:15 Dob iidah sanina ni si Josep ai na dob matei bapani sidea ai, nini sidea ma: Atap na sogam do uhur ni si Josep mangidah hita, anjaha balaskononni do banta sagala na masambor na binahenta bani sanggah lape matei ia. 50:15 Ketika saudara-saudara Yusuf melihat, bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka: “Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.”
50:16 Jadi martonah ma sidea hubani si Josep, mangkatahon: Nini bapanta sanggah lape matei ia: 50:16 Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf: “Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan:
50:17 Sonon ma hatahon hanima hubani si Josep: Marpangulaki ma uhurmu mardingat hajahaton ni saninamu pakon dousa ni sidea, ai na sambor do na binahen ni sidea bam. On pe, sasap ma hajahaton ni jabolon ni Naibata ni bapanta ai! Jadi tangis ma si Josep, dob ihatahon sidea sonai hubani. 50:17 Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf: Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.” Lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata demikian kepadanya.
50:18 Roh ma homa saninani ai, manrogop ma sidea i lobeini, anjaha nini ma: Tonggor ma, jabolonmu ma hanami. 50:18 Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata: “Kami datang untuk menjadi budakmu.”
50:19 Tapi nini si Josep ma dompak sidea: Ulang ma nasiam mabiar, ai lang tunduk bani Naibata do age ahu? 50:19 Tetapi Yusuf berkata kepada mereka: “Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?
50:20 Na sambor do tongon tahi ni uhurnasiam hubangku, tapi na madear do hadobanni ibahen Naibata, laho pasaudkon songon na niidahnasiam sadari on, ai ma pagoluhkon sada bangsa na bolon. 50:20 Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
50:21 On pe ulang ma mabiar nasiam. Ahu pe na marmudu-muduhon nasiam pakon anaknasiam. Dob ai iapoh ma sidea pasabouhon uhur ni sidea. 50:21 Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.” Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
50:22 Jadi marianan i tanoh Masir ma si Josep, ia pakon isi ni rumah ni bapani; anjaha saratus sapuluh tahun do si Josep manggoluh. 50:22 Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya; dan Yusuf hidup seratus sepuluh tahun.
50:23 Sompat do iidah si Josep ginompar ni si Efraim ronsi sundut patoluhon, niombah ni si Machir pe, anak ni si Manasse, tubuh i abingan ni si Josep do. 50:23 Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga; juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf.
50:24 Dob ai nini si Josep ma dompak saninani ai: Na matei mando ahu, tapi sai tatapon ni Naibata do nasiam magira, anjaha arahkononni do nasiam luar hun tanoh on hu tanoh na dob binulawankonni hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob. 50:24 Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya: “Tidak lama lagi aku akan mati; tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.”
50:25 Dob ai ipabija si Josep ma anak ni si Israel, nini ma: Sai tatapon ni Naibata do nasiam magira, jadi maningon boanon nasiam do holi-holingku hunjon. 50:25 Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya: “Tentu Allah akan memperhatikan kamu; pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.”
50:26 Jadi matei ma si Josep, marumur saratus sapuluh tahun; ihapuri sidea ma bangkeini anjaha ipamasuk hubagas batang i tanoh Masir. 50:26 Kemudian matilah Yusuf, berumur seratus sepuluh tahun. Mayatnya dirempah-rempahi, dan ditaruh dalam peti mati di Mesir.
<< Kejadian 49 Keluaran 1 >>