Kejadian 49

49:1 Dob ai idilo si Jakob ma anakni ai, nini ma: Martumpu ma hanima, ase hupatugah bennima aha na masa bennima magira. 49:1 Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata: “Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari.
49:2 Martumpu ma hanima anjaha tangar ma, alo anak ni si Jakob! Tangar hanima ma si Israel, bapanima. 49:2 Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu.
49:3 Alo Ruben, ho do bunga tubuhku, gogohku pakon parmulaan ni kuasangku, sisurungan bani hamuliaon sisurungan bani hagogohon, 49:3 Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan.
49:4 anjaha na marjullak-jullak songon bah; seng be ho sisurungan, ai inaiki ho do podoman ni bapamu; ibutaki ho do ai, ipanangkih ho do podomanku. 49:4 Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu; waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku!
49:5 Na martinodohon do si Simeon pakon si Levi; sinjata hakorason do podang ni sidea. 49:5 Simeon dan Lewi bersaudara; senjata mereka ialah alat kekerasan.
49:6 Sai ulang ma saor tonduyhu bani parriahan ni sidea, sai ulang ma marsada uhurhu pakon partumpuan ni sidea; ai ibagas ringis ni sidea ibunuhi do halak, anjaha ibagas hajungkaton ni sidea itagili do lombu. 49:6 Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu.
49:7 Bursik ma ringis ni sidea, ai parah do ai, ampa gila ni sidea, ai bajan do ai. Bagi-bagihononku do sidea itongah-tongah ni ginompar ni si Jakob, anjaha eraponku do sidea itongah-tongah ni Israel. 49:7 Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel.
49:8 Alo Juda, sipujion ni saninamu do ho; odoh bani tangkuhuk ni munsuhmu do magira tanganmu; marsombah hu bam do anak ni bapamu. 49:8 Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu.
49:9 Anak ni singa do Juda; domma manaek ho, anakku, marhitei panorohon. Manggompang, modom-modom do ia songon singa tunggal, songon singa boru-boru; ise ma na pag mamuhoisi? 49:9 Yehuda adalah seperti anak singa: setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina; siapakah yang berani membangunkannya?
49:10 Seng na meret tungkot harajaon humbani si Juda, barang tampuk ni pamarentahon hun holang-kolang ni naheini, paima roh si Silo, anjaha Ia do siirikkonon ni sagala bangsa. 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
49:11 Tambatonni ma halodeni hubona ni hayu anggur pakon anak ni halodeni boru-boru hubona ni hayu anggur na pinilih; taptaponni ma hiouni bani anggur anjaha bajuni bani gotah ni hayu anggur. 49:11 Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan; ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur.
49:12 Gerger ma matani halani anggur, saksak ma iponni halani dadih. 49:12 Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu.
49:13 Marianan i topi ni laut do si Sebulon, i labuhan ni kapal, sabalog pakon Sidon. 49:13 Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon.
49:14 Halode simapir holi-holi do si Isasar, na manggompang i holang-kolang ni harang; 49:14 Isakhar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya,
49:15 anggo iidah jenges do parsaranan ai anjaha lambut do tanoh ai, ipaunduk ma abarani laho mamorsan, gabe halak parrodi ma ia. 49:15 ketika dilihatnya, bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi.
49:16 Uhumon ni si Dan do bangsani songon sada marga ni Israel. 49:16 Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel.
49:17 Songon ulog i biding ni dalan na bolon do si Dan magira, sada ulog darih i biding ni dalan, na mamagut tambirik ni huda, gabe madabuh hupudi na mangajaksi. 49:17 Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang.
49:18 Hatuahonmu in do na huhasiholhon ale Jahowa! 49:18 Aku menanti-nantikan keselamatan yang dari pada-Mu, ya TUHAN.
49:19 Sosakon ni sipanosak do si Gad, tapi sosakonni do sidea use. 49:19 Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka.
49:20 Mantin do sipanganon ni si Asser; ia do siidangkon sipanganon hasoloan ni raja. 49:20 Asyer, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja.
49:21 Ursa boru-boru na maluah do si Naftali, siluarhon hata na jenges-jenges. 49:21 Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas; ia akan melahirkan anak-anak indah.
49:22 Hayu na marbuah na poso do si Josep, hayu na marbuah na poso bani bah tubuh; dangkahni manlangkahi dingding. 49:22 Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
49:23 Ipasoru-soru parsior do ia, itembak anjaha iparburu-buru, 49:23 Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya,
49:24 tapi totap do siorni, anjaha gogoh do botohon ni tanganni, marhitei tangan ni puanglima ni si Jakob, marhitei goran ni Siparmahan, Batu gingging ni si Israel. 49:24 namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan Yang Mahakuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya Gunung Batu Israel,
49:25 Marhitei Naibata ni bapamu, na mangurupi ho, marhitei Naibata pargogoh na so tarimbang, na mamasu-masuhon bam pasu-pasu na hun langit na iatas, pasu-pasu na hun luhung na itoruh, pasu-pasu na hun bagod panusuan ampa parnaibataan. 49:25 oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan.
49:26 Surungan do pasu-pasu ni bapamu humbani pasu-pasu ni dolog na sadokah ni dokahni, humbani buntu-buntu na sadokah ni dokahni; sai sogop ma in hu ulu ni si Josep, hu sitabolan ni na tarpilih itongah-tongah ni saninani. 49:26 Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad; semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
49:27 Gipul sipanoroh do si Benjamin, na mangankon sorohan sogod, anjaha na marbagi taban-taban bodari. 49:27 Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam; pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya.”
49:28 Ai ma haganup marga ni Israel na sapuluh dua in; anjaha ai ma na pinatugah ni bapa ni sidea hubani sidea laho mamasu-masu sidea; ipasu-pasu ma sidea marhitei pasu-pasu na romban hubani ganup sidea. 49:28 Itulah semuanya suku Israel, dua belas jumlahnya; dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka; tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing.
49:29 Dob ai martonah ma ia nini ma dompak sidea: Sipatumpuon hubani bangsangku do ahu; tanom hanima ma ahu ilambung ni ompungku, i liang na i juma ni si Efron, marga Het ai, 49:29 Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka: “Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu,
49:30 i liang na i juma Makpelah, tontang ni Mamre, na i tanoh Kanaan, na binoli ni si Abraham rap pakon juma humbani si Efron marga Het ai, gabe tanoman parsandirian. 49:30 dalam gua yang di ladang Makhpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik.
49:31 Hujai do itanom si Abraham pakon si Sarah, parinangonni ai; hujai do itanom sidea si Isak pakon si Rebekka, parinangonni ai, anjaha ijai do hutanom si Lea. 49:31 Di situlah dikuburkan Abraham beserta Sara, isterinya; di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka, isterinya,
49:32 Juma ai pakon liang na ibagas ai, na binoli do ai humbani halak Het. 49:32 dan di situlah juga kukuburkan Lea; ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het.”
49:33 Jadi dob salpu si Jakob na martonah ai hubani anakni ai, itarik ma naheini hu atas podomanni; rotap ma hosahni, jadi ipatumpu ma ia hubani hasomanni sabangsa. 49:33 Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
<< Kejadian 48 Kejadian 50 >>