Kejadian 4

4:1 Jadi marsaor ma si Adam pakon si Hawa parinangonni ai; boratan rumah ma ia, anjaha itubuhkon ma si Kain. Dob ai nini ma: Domma dapot ahu sada anak dalahi marhitei pangurupion ni Jahowa. 4:1 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: “Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN.”
4:2 Itubuhkon ma use si Abel, anggini ai. Parmahan biri-biri do anggo si Abel, tapi parjuma-juma do ia si Kain. 4:2 Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain; dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani.
4:3 Bani dokah-dokah ni ari, ibuat si Kain ma humbani limbuah ni jumani bahen galangan hubani Jahowa. 4:3 Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan;
4:4 Si Abel pe iboan ma humbani bunga tubuh ni pinahanni ampa humbani taboh-tabohni. Jadi rosuh ma uhur ni Jahowa mangidah si Abel ampa galanganni ai, 4:4 Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu,
4:5 tapi anggo si Kain ampa galanganni ai seng iharosuhkon. Jadi milas tumang ma uhur ni si Kain anjaha migar ma bohini. 4:5 tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.
4:6 Nini Jahowa ma bani si Kain: Mase milas tumang uhurmu anjaha migar bohimu? 4:6 Firman TUHAN kepada Kain: “Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
4:7 Ai lang dirgak do bohimu, anggo ihorjahon ho na madear? Tapi anggo lang ihorjahon ho na madear, monggop ma dousa in ilobei ni labah in, anjaha hubam do ihasiholhon, tapi ho do patut manrajaisi. 4:7 Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.”
4:8 Dob ai nini si Kain ma bani anggini si Abel ai: Eta, laho hita hu juma! Dob das sidea i juma, jongjong ma si Kain mandorab anggini ai, lanjar ibunuh. 4:8 Kata Kain kepada Habel, adiknya: “Marilah kita pergi ke padang.” Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia.
4:9 Jadi nini Jahowa ma bani si Kain: Ija do si Abel anggimin? Nini ma: Seng hubotoh, ai ahu siparorot-rorot anggingku? 4:9 Firman TUHAN kepada Kain: “Di mana Habel, adikmu itu?” Jawabnya: “Aku tidak tahu! Apakah aku penjaga adikku?”
4:10 Tapi nini ma: Aha do na binahenmin? Tangar ma doruh-doruh do daroh ni anggimin hubangku hun tanoh in. 4:10 Firman-Nya: “Apakah yang telah kauperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada-Ku dari tanah.
4:11 On pe, hona papa ma ho, hona usir hun tanoh in, na pangangang babahni manjalo daroh ni anggimin, hun bagas tanganmin. 4:11 Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
4:12 Anggo ihorjahon ho tanoh in, seng be bereonni gok gogohni hubam; mawat-awat anjaha kahou-kahou mando ho i tanoh on. 4:12 Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu; engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.”
4:13 Nini si Kain ma bani Jahowa: Banggal do uhum na bangku in, lobih humbani na tarporsan ahu. 4:13 Kata Kain kepada TUHAN: “Hukumanku itu lebih besar dari pada yang dapat kutanggung.
4:14 Iusir Ham do ahu sadari on hun tanoh on anjaha maningon marponop do ahu humbani Bohimu; mawat-awat anjaha kahou-kahou mando ahu i tanoh on, anjaha bunuhon ni sagala na jumpahan ahu ma ahu. 4:14 Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara di bumi; maka barangsiapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku.”
4:15 Tapi nini Jahowa ma hubani: Lang sonai. Barang ise na mambunuh si Kain, maningon pitu lompit do abulonni. Dob ai ibahen Jahowa ma tanda bani si Kain, ase ulang ibunuh atap ise pe ia, na marjumpah pakonsi. 4:15 Firman TUHAN kepadanya: “Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat.” Kemudian TUHAN menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barangsiapa pun yang bertemu dengan dia.
4:16 Dob ai laho ma si Kain hun lobei ni Jahowa, anjaha marianan ma ia i tanoh Nod, hampit hapoltakan ni Eden. 4:16 Lalu Kain pergi dari hadapan TUHAN dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden.
4:17 Marsaor ma si Kain ampa parinangonni, boratan rumah ma ia anjaha itubuhkon ma si Hanok. Itombei ma sada huta ibahen ma goranni Hanok, mangihutkon goran ni anakni, si Hanok ai. 4:17 Kain bersetubuh dengan isterinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh; kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya.
4:18 Dob ai itubuhkon si Hanok ma si Irad, si Irad manubuhkon si Mahujael; si Mahujael manubuhkon si Lamek. 4:18 Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamekh.
4:19 Dua do ibuat si Lamek parinangonni, goranni na sada si Ada, goran ni na sada nari si Silla. 4:19 Lamekh mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila.
4:20 Dob ai itubuhkon si Ada ma si Jabal; ia do ompung ni halak siiankon tenda ampa sipahan pinahan. 4:20 Ada itu melahirkan Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
4:21 Ia goran ni anggini si Jubal do; ia do ompung ni sagala halak siparhusapi ampa siparsarune. 4:21 Nama adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
4:22 Itubuhkon si Silla ma homa si Tubalkain; ia do ompung ni sagala halak tukang tombaga pakon bosi; si Naema do botou ni si Tubalkain. 4:22 Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naama.
4:23 Nini si Lamek ma hubani parinangonni na dua ai: Ale Ada pakon ho Silla bogei ma sorangku; hanima parinangon ni si Lamek, tangar ma na huhatahon on! Hubunuh do sada amang-amang halani ugahku, sada parana halani lonsing-lonsing na hubangku. 4:23 Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: “Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku: hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak;
4:24 Anggo pitu hali lompit iabul si Kain, si Lamek maningon pitu puluh pitu hali lompit do. 4:24 sebab jika Kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, maka Lamekh tujuh puluh tujuh kali lipat.”
4:25 Marsaor ma use si Adam pakon parinangonni jadi itubuhkon ma sada anak, anjaha ibahen ma goranni si Set, ai nini do: Ibere Naibata do bangku anak na legan gantih ni si Abel, halani ibunuh si Kain ia. 4:25 Adam bersetubuh pula dengan isterinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya: “Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel; sebab Kain telah membunuhnya.”
4:26 Tubuh ma homa bani si Set sada anak, ibahen ma goranni si Enos. Ijia ma ipungkah halak mandilo goran ni Jahowa. 4:26 Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama TUHAN.
<< Kejadian 3 Kejadian 5 >>