Kejadian 48

48:1 Dob salpu na masa on, adong ma na patugahkon hubani si Josep: Boritan do bapanta! Jadi iarahkon ma anakni na dua ai, si Manasse pakon si Efraim. 48:1 Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf: “Ayahmu sakit!” Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim.
48:2 Adong ma na patugahkon hubani si Jakob: Roh do anakmu si Josep bamu, gabe iparpala-palai ma hundul i podomanni. 48:2 Ketika diberitahukan kepada Yakub: “Telah datang anakmu Yusuf kepadamu,” maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya.
48:3 Nini si Jakob ma dompak si Josep: Domma ipatalar Naibata Pargogoh na so tarimbang in dirini hubangku i huta Lus, i tanoh Kanaan, anjaha ipasu-pasu do ahu. 48:3 Berkatalah Yakub kepada Yusuf: “Allah, Yang Mahakuasa telah menampakkan diri kepadaku di Lus di tanah Kanaan dan memberkati aku
48:4 Nini do hubangku: Tonggor ma, hutumpak pe ho marginompar anjaha hupabuei pe ho, hubahen pe ho gabe hulanan ni bangsa-bangsa anjaha hubere pe tanoh on hubani ginomparmu gabe rupei ni sidea sadokah ni dokahni. 48:4 serta berfirman kepadaku: Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan Aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa; Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.
48:5 On pe, haduasi anakmin, na tubuh bam i tanoh Masir, sanggah lape roh ahu marayak ho hu tanoh Masir on, ahu do simadasi; ahu do simada si Efraim pakon si Manasse usih songon si Ruben pakon si Simeon. 48:5 Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka; akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon.
48:6 Tapi ginompar na tubuh bam dob sidea, ho ma simadasi; goran ni abang ni sidea in ma panggoranonkon ni sidea bani parbagianan ni sidea. 48:6 Dan keturunanmu yang kauperoleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu.
48:7 Ai sanggah na roh ahu hun Padang Aram, matei do si Rahel i tanoh Kanaan, itongah dalan dohorhon huta Efrata, lanjar ijai do ia hutanom, bani dalan laho hu Efrata, ai ma Betlehem. 48:7 Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata” — yaitu Betlehem.
48:8 Sanggah iidah si Israel anak ni si Josep ai, nini ma: Ise do on? 48:8 Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia: “Siapakah ini?”
48:9 Nini si Josep ma dompak bapani ai: Pahompumu do sidea, na binere ni Naibata hubangku ijon. Dob ai nini ma: Togu ma sidea hu lambungkon, ase hupasu-pasu sidea. 48:9 Jawab Yusuf kepada ayahnya: “Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.” Maka kata Yakub: “Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati mereka.”
48:10 Ia mata ni si Israel domma rambon halani tuani, lang be torang ia marpangidah. Jadi ipadohor si Josep ma sidea hubani bapani, gabe isummah ma sidea anjaha idahop. 48:10 Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya: dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya.
48:11 Nini si Israel ma dompak si Josep: Domma huidah bohimu, lang pangarapan ni uhurhu, anjaha tonggor ma, dihut do ginomparmu ipataridahkon Naibata hubangku. 48:11 Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf: “Tidak kusangka-sangka, bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.”
48:12 Dob ai itogu si Josep ma sidea hun abinganni, jadi manrogop ma ia hu tanoh i lobeini. 48:12 Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah.
48:13 Dob ai ijolom si Josep ma sidea haduasi, si Efraim i siamunni tontang sambilou ni si Israel, anjaha si Manasse i sambilouni, tontang siamun ni si Israel, jadi ipadohor ma sidea hubani. 48:13 Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannyalah mereka kepadanya.
48:14 Tapi ipagostong si Israel ma tangan siamunni anjaha inahkon bani ulu ni si Efraim, age pe ia sianggian, anjaha sambilouni bani ulu ni si Manasse, ase marsilang do tanganni, age pe si Manasse sikahanan. 48:14 Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye — jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung.
48:15 Dob ai ipasu-pasu si Israel ma si Josep, nini ma: Naibata, na hinabiaran ni ompung, si Abraham pakon si Isak, Naibata na marmahan ahu sadokah ahu adong ronsi nuan, 48:15 Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya: “Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah; Allah itu, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang,
48:16 Malekat na paluah ahu humbani sagala parmaraan, Ia ma na mamasu-masu dakdanak na dua on; sai tarambilan ma goranku ampa goran ni ompung si Abraham pakon si Isak marhitei sidea; sai manggargar anjaha lambin bueini ma sidea i tanoh on. 48:16 dan sebagai Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi.”
48:17 Tapi dob iidah si Josep, na tinampeihon ni bapani ai tangan siamunni ai hubani ulu ni si Efraim, sogam ma uhurni mangidahsi, gabe ijolom ma tangan ni bapani ai paosorhon humbani ulu ni si Efraim hubani ulu ni si Manasse. 48:17 Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik; lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye.
48:18 Nini si Josep ma dompak bapani: Lang sonin bapa, ai on do sikahanan, tampeihon ham ma tanganmu siamun hubani uluni. 48:18 Katanya kepada ayahnya: “Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya.”
48:19 Tapi manjua do bapani ai, nini ma: Hubotoh do, anakku, hubotoh do; ia pe gabe sada bangsa do, anjaha banggal do age ia; age pe sonai, sai na banggalan do anggini magira ase ia, anjaha ginomparni gabe hulanan ni bangsa-bangsa. 48:19 Tetapi ayahnya menolak, katanya: “Aku tahu, anakku, aku tahu; ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya; walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya dari padanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa.”
48:20 Jadi ipasu-pasu ma sidea bani na sadari ai, nini ma: Ibagas gorannima do mamasu-masu halak Israel, marhitei na mangkatahon: Ibahen Naibata ma ho songon si Efraim pakon si Manasse! Ase parlobei ma si Efraim ipasu-pasu humbani si Manasse. 48:20 Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya: “Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati, demikian: Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye.” Demikianlah didahulukannya Efraim dari pada Manasye.
48:21 Dob ai nini si Israel ma dompak si Josep: Tonggor ma, na laho matei mando ahu, tapi Naibata do mangkasomani hanima, anjaha bobahononni do hanima mulak hu tanoh ni ompungnima. 48:21 Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf: “Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu.
48:22 Anjaha domma hubere sada raboyon, hasurunganmu humbani saninamu, na hubuat humbani halak Amori marhitei podang pakon panahku. 48:22 Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu dari pada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori.”
<< Kejadian 47 Kejadian 49 >>