Kejadian 47

47:1 Dob ai laho ma si Josep patugahkon hubani Parao, nini ma: Domma roh bapa pakon saninangku, biri-biri pakon lombu ni sidea ampa haganup na dong bani sidea hun tanoh Kanaan; domma das sidea i tanoh Gosen. 47:1 Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun: “Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen.”
47:2 Iarahkon si Josep do lima halak humbani saninani ai mangadap Parao. 47:2 Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya lima orang menghadap Firaun.
47:3 Isungkun Parao ma sanina ni si Josep ai: Aha do horjanima? Nini sidea ma mambalosi: Parmahan biri-biri do jabolonmu on, sonai hanami age ompungnami. 47:3 Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu: “Apakah pekerjaanmu?” Jawab mereka kepada Firaun: “Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami.”
47:4 Ambah ni ai nini sidea ma dompak Parao: Ase roh pe hanami, na sihol manginsolat do hanami, na sihol manginsolat do hanami i tanoh on, ai lang adong be sampalan ni biri-biri ni jabolonmu on, halani parah ni lohei i tanoh Kanaan. Onpe, sai lopas ham ma jabolonmu on marianan i tanoh Gosen. 47:4 Lagi kata mereka kepada Firaun: “Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan; maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen.”
47:5 Jadi nini Parao ma hubani si Josep: Domma roh hape bapa ampa saninamu marayak ho. 47:5 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: “Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu.
47:6 I lobeimu do tanoh Masir; bani tanoh sidearan in ma pajonam bapa pakon saninamu; i tanoh Gosen ma sidea marianan. Anggo dong ibotoh ho halak na pantas humbani sidea, pabangkit ma sidea gabe kopala ni siramotkon pinahanku ganupan. 47:6 Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku.”
47:7 Iarahkon si Josep ma homa si Jakob, bapani ai, mangadap Parao, jadi ipasu-pasu si Jakob ma Parao. 47:7 Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun.
47:8 Nini Parao ma manungkun si Jakob: Piga tahun ma dokahmu manggoluh? 47:8 Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub: “Sudah berapa tahun umurmu?”
47:9 Nini si Jakob ma dompak Parao: Saratus tolupuluh tahun ma dokah ni panginsolatonku. Otik anjaha borat do tahun ni goluhku, anjaha lang iayak buei ni tahun ni goluh ni ompung bani panginsolatan ni sidea. 47:9 Jawab Yakub kepada Firaun: “Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah seratus tiga puluh tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing.”
47:10 Ipasu-pasu si Jakob ma Parao, dob ai luar ma ia hun lobei ni Parao. 47:10 Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun.
47:11 Dob ai ipatotap si Josep ma ianan ni bapani pakon saninani ai, ibere ma tanoh parbagianan ni sidea i tanoh Masir, bani ianan sidearan i nagori Ramses, songon na tinonahkon ni Parao. 47:11 Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun.
47:12 Iparmudu si Josep ma bapani, saninani pakon isi ni rumah ni bapani ai, marguru hubani buei ni anak ni sidea. 47:12 Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan, menurut jumlah anak-anak mereka.
47:13 Tapi seng dong sipanganon i sab tanoh ai, ai parah tumang do lohei ai, gabe galek ma partanoh Masir pakon partanoh Kanaan ibahen lohei ai. 47:13 Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu.
47:14 Ase ipatumpu si Josep ma ganup duit na dapot i tanoh Masir pakon i tanoh Kanaan, ai ma boli ni gandum na binoli ni sidea; dob ai itaruhkon si Josep ma duit ai hu rumah ni Parao. 47:14 Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka; dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun.
47:15 Jadi dob bois duit hun tanoh Masir pakon hun tanoh Kanaan, marrohan ma ganup partanoh Masir mangadap si Josep, nini ma: Bere ham ma sipanganon bannami! Mase ma matei hanami i lobeimu, halani na dob bois duitnami? 47:15 Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata: “Berilah makanan kepada kami! Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang.”
47:16 Nini si Josep ma: Boban nasiam ma pinahannasiam hujon, ase hubere hubani nasiam gandum gantih ni pinahannasiam ai, anggo na dob bois ma duitnasiam. 47:16 Jawab Yusuf: “Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu.”
47:17 Jadi ipamboan sidea ma pinahan ni sidea hubani si Josep, gabe ibere ma hubani sidea sipanganon gantih ni huda, biri-biri, lombu pakon halode. Iparmudu ma sidea ibagas na satahun ai, gantih ni haganup pinahan ni sidea ai. 47:17 Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya, jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu.
47:18 Dob salpu na satahun ai, roh ma sidea hubani padua tahunkon, nini ma dompaksi: Lang tarporsou hanami hubamu ale tuannami, na dob bois duitnami; pinahannami pe domma ondos hubani tuannami ganupan; seng adong be na tading, na boi ondoskononnami hubani tuannami sobali ni badan pakon tanohnami. 47:18 Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya, pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya: “Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami.
47:19 Mase ma maningon matei hanami i lobeimu, sonai hanami age tanohnami? Boli ham na hanami pakon tanohnami gantih ni sipanganon, ase gabe jabolon ni Parao hanami pakon tanohnami. Bere ham ma bonih, ase manggoluh hanami, ulang matei, anjaha ulang tarulang tanoh in. 47:19 Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus.”
47:20 Jadi iboli si Josep ma ganup tanoh Masir bani Parao, ai ijuali halak Masir do jumani bei, halani parah ni lohei ai, gabe Parao ma simada tanoh ai. 47:20 Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun.
47:21 Ia bangsa ai, iparodihon ma sidea i tanoh Masir humbani ujung na sada hubani ujung na sada nari. 47:21 Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain.
47:22 Pitah juma ni Malim do na so binolini; ai adong do parbagianan bani Malim humbani Parao, anjaha humbani parbagianan na binere ni Parao ai do sidea manggoluh; ai ma halani ase lang ijual sidea tanohni. 47:22 Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu; itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya.
47:23 Nini si Josep ma dompak bangsa ai: Domma huboli nasiam pakon tanohnasiam sadari on bani Parao; on ma bonih bani nasiam, suani nasiam ma tanoh in. 47:23 Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu: “Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun; inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu.
47:24 Tapi humbani gogohni bere nasiam ma saparlima hubani Parao, anjaha na ompat bagian nari, bahen bonih ni jumanasiam ma, bahen panganonnasiam pakon isi ni rumahnasiam, ampa bahen panganon ni anaknasiam. 47:24 Mengenai hasilnya, kamu harus berikan seperlima bagian kepada Firaun, dan yang empat bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu.”
47:25 Nini sidea ma: Ham do na pagoluhkon hanami; anggo na idop do uhur ni tuannami bannami, sai jabolon ni Parao ma hanami. 47:25 Lalu berkatalah mereka: “Engkau telah memelihara hidup kami; asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun.”
47:26 Jadi sada aturan ma ai pasal tanoh ibahen si Josep i tanoh Masir das hubani sadari on, saparlima ni gogohni bani Parao; pitah tanoh ni Malim tumang do na so Parao simadasi. 47:26 Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun; hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun.
47:27 Ase marianan i tanoh Masir ma Israel, i tanoh Gosen, anjaha totap ma sidea ijai; marginompari anjaha roh bueini ma sidea. 47:27 Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak.
47:28 Anjaha manggoluh ope sapuluh pitu tahun nari si Jakob i tanoh Masir, ase saratus ompat puluh pitu tahun ma umur ni si Jakob. 47:28 Dan Yakub masih hidup tujuh belas tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi seratus empat puluh tujuh tahun.
47:29 Bani na laho jumpah ajal ni si Israel, idilo ma anakni si Josep, nini ma dompaksi: Anggo na idop do uhurmu bangku, tampeihon ma tanganmu itoruh ni popatkon, paboa na ra do ho mambahen idop ni uhur pakon habujuron hubangku. Ulang ma tanom ahu i tanoh Masir, 47:29 Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya: “Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah, bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku: Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir,
47:30 ai sihol do rap modom ahu pakon ompung. Halani ai maningon boanonmu do ahu hun tanoh Masir on, anjaha tanomonmu ahu i panimbunan ni sidea. 47:30 karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka.” Jawabnya: “Aku akan berbuat seperti katamu itu.”
47:31 Nini si Jakob ma: Bulawankon ma hubangku! Jadi ibulawankon ma hubani. Dob ai manombah ma si Israel dompak luluan ni podomanni. 47:31 Kemudian kata Yakub: “Bersumpahlah kepadaku.” Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya.
<< Kejadian 46 Kejadian 48 >>