Kejadian 46

46:1 Ase misir ma si Israel pakon ganup na adong bani. Das ma ia hu Berseba, jadi igalangkon ma galangan hubani Naibata ni bapani, si Isak. 46:1 Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersyeba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya.
46:2 Dob ai ihatahon Naibata ma hubani si Israel marhitei panonggoran sanggah borngin, nini ma: Jakob, Jakob! Ijon do ahu, nini mambalosi. 46:2 Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam: “Yakub, Yakub!” Sahutnya: “Ya, Tuhan.”
46:3 Dob ai nini ma: Ahu do Naibata, Naibata ni bapamu; ulang ma ho mabiar tuad hu tanoh Masir, ai gabe bangsa na bolon do ho tumpakonku ijai. 46:3 Lalu firman-Nya: “Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana.
46:4 Huhasomani pe ho tuad hu tanoh Masir, anjaha arahkononku do ho tangkog magira; anjaha si Josep do na manutup matamu holi. 46:4 Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah Aku juga akan membawa engkau kembali; dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti.”
46:5 Dob ai misir ma si Jakob hun Berseba; anjaha anak ni si Israel do mamboban si Jakob, bapa ni sidea ai, ampa anak ni sidea ronsi parinangon ni sidea, ibagas gareta, na tinongos ni Parao mangalop sidea. 46:5 Lalu berangkatlah Yakub dari Bersyeba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan isteri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya.
46:6 Iboban sidea ma homa pinahan ronsi ugas-ugas ni sidea, na sinari ni sidea i tanoh Kanaan, jadi das ma sidea hu tanoh Masir, si Jakob ampa ganup ginomparni ai. 46:6 Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya, yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia.
46:7 Anak pakon pahompuni dalahi ampa boru pakon pahompuni naboru, haganup ginomparni iboban hu tanoh Masir. 46:7 Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir.
46:8 On ma goran ni anak ni si Israel na das hu tanoh Masir, ai ma si Jakob pakon anakni ai. Bunga tubuh ni si Jakob ai ma si Ruben. 46:8 Inilah nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben.
46:9 Anak ni si Ruben ai ma si Henoh, si Palu, si Hezron pakon si Karmi. 46:9 Anak-anak Ruben ialah Henokh, Palu, Hezron dan Karmi.
46:10 Anak ni si Simeon ai ma si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jachin, si Zohar pakon si Saul, anak ni boru Kanaan ai. 46:10 Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan.
46:11 Anak ni si Levi ai ma si Gersom, si Kehat pakon si Merari. 46:11 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.
46:12 Anak ni si Juda ai ma si Er, si Onan, si Sela, si Peres pakon si Zerah; tapi si Er pakon si Onan domma matei i tanoh Kanaan. Anak ni si Peres ai ma si Hezron pakon si Hamul. 46:12 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah; tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.
46:13 Anak ni si Isasar ai ma si Tola, si Pua, si Ajub pakon si Simron. 46:13 Anak-anak Isakhar ialah Tola, Pua, Ayub dan Simron.
46:14 Anak ni si Sebulon ai ma si Sered, si Elon, pakon si Jahleel. 46:14 Anak-anak Zebulon ialah Sered, Elon dan Yahleel.
46:15 Ai ma anak ni si Lea, na tinubuhkon bani si Jakob i Padang Aram, ampa si Dina, boruni ai. Ganup sidea, anakni pakon boruni, tolu puluh tolu halak do. 46:15 Itulah keturunan Lea, yang melahirkan bagi Yakub di Padan-Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah tiga puluh tiga jiwa.
46:16 Anak ni si Gad ai ma si Zifion, si Haggi, si Suni, si Ezvon, si Eri, si Arodi pakon si Areli. 46:16 Anak-anak Gad ialah Zifyon, Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi dan Areli.
46:17 Anak ni si Asser ai ma si Jimna, si Jiswa, si Jiswi pakon si Beria, ampa si Sera, botou ni sidea; anjaha anak ni si Beria ai ma si Heber pakon si Malkiel. 46:17 Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka; dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel.
46:18 Ai ma anak ni si Zilpa, na binere ni si Laban hubani si Lea, boruni ai; na sampulu onom halak ai do na tinubuhkonni hubani si Jakob. 46:18 Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub; seluruhnya enam belas jiwa.
46:19 Anak ni si Rahel, parinangon ni si Jakob, ai ma si Josep pakon si Benjamin. 46:19 Anak-anak Rahel, isteri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin.
46:20 Tubuh do bani si Josep i tanoh Masir si Manasse pakon si Efraim, na tubuh bani humbani si Asnat, boru ni si Potifera, malim i huta On. 46:20 Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On.
46:21 Anak ni si Benjamin ai ma si Bela, si Becher, si Asbel, si Gera, si Naaman, si Ehi, si Ros, si Mupim, si Hupim pakon si Ared. 46:21 Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared.
46:22 Ai ma ginompar ni si Rahel, na tinubuhkonni bani si Jakob, sapuluh ompat halak ganupan. 46:22 Itulah keturunan Rahel, yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah empat belas jiwa.
46:23 Anak ni si Dan ai ma si Husim. 46:23 Anak Dan ialah Husim.
46:24 Anak ni si Naftali ai ma si Jahzeel, si Guni, si Jezer pakon si Sjilem. 46:24 Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer dan Syilem.
46:25 Ai ma ginompar ni si Bilha, na binere ni si Laban hubani si Rahel, boruni ai, anjaha pitu halak do ganup na tinubuhkonni bani si Jakob. 46:25 Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub — seluruhnya berjumlah tujuh jiwa.
46:26 Haganup halak na das hu tanoh Masir rap pakon si Jakob, ai ma ginomparni sandiri, seng ipadihut parinangon ni anakni, haganup onom puluh onom halak. 46:26 Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung isteri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah enam puluh enam jiwa.
46:27 Anak ni si Josep na tubuh bani i tanoh Masir dua halak do. Ase pitu puluh halak ma tumpu ginompar ni si Jakob na das i tanoh Masir. 46:27 Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada dua orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah tujuh puluh jiwa.
46:28 Dob ai isuruh si Jakob ma si Juda parlobei marayak si Josep, ase roh si Josep hu Gosen manjumpahkon bapani. Jadi das ma sidea hu tanoh Gosen. 46:28 Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen.
46:29 Jadi ipasang si Josep ma garetani, laho ma ia hu Gosen manjumpahkon si Israel, bapani ai. Dob iidah ia, mintor idahop ma borgok ni bapani ai, anjaha inunut tangis. 46:29 Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya.
46:30 Nini si Israel ma dompak si Josep: Age matei ahu sonari, ai domma huidah bohimu, domma hubotoh manggoluh ope ho hape. 46:30 Berkatalah Israel kepada Yusuf: “Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup.”
46:31 Nini si Josep ma dompak saninani pakon dompak isi ni rumah ni bapani: Tangkog ma ahu patugahkon hubani Parao, hatahononku ma hubani: Domma roh saninangku pakon isi ni rumah ni bapangku, na i tanoh Kanaan hinan, marayak ahu. 46:31 Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu: “Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya: Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku, yang tinggal di tanah Kanaan, telah datang kepadaku;
46:32 Halak parmahan biri-biri do sidea, ai parpinahanon do hagoluhan ni sidea; iboan sidea do biri-biri, lombu ronsi ganup na adong bani sidea. 46:32 orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka.
46:33 On pe, anggo ipio Parao nasiam anjaha isungkun: Aha do parhorjaannasiam? 46:33 Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya: Apakah pekerjaanmu?
46:34 Balosi nasiam ma: Halak parpinahan do jabolonmu on humbani sietek-etekonnami nari ronsi nuan, sonai hanami age ompungnami, ase andohar boi nasiam marianan i tanoh Gosen, halani magigi do halak Masir mangidah halak siparmahan biri-biri. 46:34 maka jawablah: Hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami — dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen.” — Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.
<< Kejadian 45 Kejadian 47 >>