Kejadian 44

44:1 Dob ai iparentahkon ma hubani siramotkon rumahni, nini ma: Nahi ma sumpit ni halak on pakon gandum, sadiha na tarboban sidea, anjaha bahen ma duit ni sidea bei, hu babah ni sumpit ni sidea. 44:1 Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya: “Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya.
44:2 Nahkon ma panginumanku, panginuman perak in, hu babah ni sumpit ni sianggian ai, ampa duit boli ni gandum ai. Jadi ibahen ma songon na hinatahon ni si Josep ai. 44:2 Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga.” Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf.
44:3 Patarni siangkonsi ari, ipabingkat ma sidea rap pakon halode ni sidea. 44:3 Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka.
44:4 Tapi kaluarhonsi sidea hun kota ai, seng sadiha daohni ope, nini si Josep ma hubani siramotkon rumahni: Misir ma ho, ayaki ma halak ondi, anjaha anggo dob jumpah ho sidea, hatahon ma hubani sidea: Mase ma ibahen hanima na jahat balos ni na madear? Mase ma itangko hanima panginuman perak ai? 44:4 Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya: “Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka: Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat?
44:5 Ai lang on do panginuman ni tuanku, anjaha marhitei ai ia manjahai? Na sambor do na binahennima in? 44:5 Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian.”
44:6 Daskonsi ia hubani sidea, ihatahon ma hata nongkan hubani sidea. 44:6 Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu.
44:7 Nini sidea ma mambalosisi: Mase ma sonai parsahapmu, tuannami? Daoh ma humbannami jabolonmu mangkorjahon na sonai. 44:7 Jawab mereka kepadanya: “Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah dari pada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu!
44:8 Tonggor ham, duit na jumpah hanami i babah ni sumpitnami iboban hanami do mulak bamu hun tanoh Kanaan. Sonaha ma panangkonami bani perak pakon omas hun rumah ni tuanta ai? 44:8 Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu?
44:9 Bani ise humbannami jabolonmu on jumpah panginuman ai, maningon matei ma ia; hanami pe homa gabe jabolon ni tuanta ai ma. 44:9 Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku.”
44:10 Nini ma mambalosi: Songon na hinatahon ni nasiam ai ma tongon. Bani ise jumpah ai, ia ma gabe jabolonku, tapi maluah do anggo nasiam. 44:10 Sesudah itu berkatalah ia: “Ya, usulmu itu baik; tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah.”
44:11 Iolos sidea ma patoruhkon sumpitni bei hu tanoh, anjaha iungkab bei ma sumpitni ai. 44:11 Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya.
44:12 Dob ai ipareksa ma, mulai humbani sikahanan marujung bani sianggian, jadi jumpah ma panginuman ai bani si Benjamin. 44:12 Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti; ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu; maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin.
44:13 Iparrigat sidea ma hiouni, ipantampeihon sidea ma sumpitni hu halodeni, jadi mulak ma sidea hu kota. 44:13 Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota.
44:14 Dob das si Juda pakon saninani ai hu rumah ni si Josep, ijai ope ia, jadi manrogop ma sidea hu tanoh i lobeini. 44:14 Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya.
44:15 Nini si Josep ma dompak sidea: Aha do na binahennima on? Ai lang ibotoh hanima na pandei manjahai do jolma na songon ahu on? 44:15 Berkatalah Yusuf kepada mereka: “Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu, bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?”
44:16 Jadi nini si Juda ma: Aha ma hatahononnami hubani tuannami, aha ma balosnami, anjaha sonaha ma pamintorinami bani dirinami? Domma ipatalar Naibata hajahaton ni jabolonmu on. Jabolon ni tuannami ma hanami ampa halak na jumpah bani panginuman ai. 44:16 Sesudah itu berkatalah Yehuda: “Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu.”
44:17 Nini ma mambalosi: Daoh ma ai humbangku, mangkorjahon na sonai. Bani ise jumpah panginuman ai, ia do na gabe jabolonku, tapi anggo hanima, tangkog ma hanima mardamei-damei hubani bapanima. 44:17 Tetapi jawabnya: “Jauhlah dari padaku untuk berbuat demikian! Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu.”
44:18 Dob ai ipadohor si Juda ma hu lambungni, nini ma: Sombahku bamu, tuannami, lopas ma jabolonmu on mangkatahon sangkababah hata hu pinggol ni tuannami, sai ulang ma mintor gajak ringismu bangku jabolonmu, ai doskon Parao sandiri do ham. 44:18 Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata: “Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri.
44:19 Tuannami do manungkun hubani jabolonmu, sonon: Adong ope bapa atap angginima? 44:19 Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini: Masih adakah ayah atau saudara kamu?
44:20 Jadi ihatahon hanami ma tongon hubani tuannami: Adong ope bapanami na dob matua, anjaha sada anak sianggianni, tubuh bani panorang hatuaonni; ia abangni domma matei, ia mando tading na sainang, anjaha haholongan ni bapani do ia. 44:20 Dan kami menjawab tuanku: Kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya; kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia.
44:21 Ham do mangkatahon hubani jabolonmu: Boban hanima ma ia tuad hubangku, ase iidah matangku ia. 44:21 Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini: Bawalah dia ke mari kepadaku, supaya mataku memandang dia.
44:22 Ihatahon hanami do namin bani tuannami: Lang tartadingkon dakdanak ai bapani, halani anggo itadingkon bapani, tontu matei ma ia. 44:22 Tetapi jawab kami kepada tuanku: Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati.
44:23 Jadi nimu do hubani jabolonmu: Anggo seng tuad angginima sianggian ai rap pakon hanima seng malo be idahonnima bohingku. 44:23 Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini: Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang ke mari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi.
44:24 Dob mulak hanami hubani jabolonmu bapanami, ipatugah hanami ma hubani hata ni tuannami. 44:24 Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu.
44:25 Dob ai nini bapanami ma: Ulaki hanima ma mangaldung otik sipanganon banta. 44:25 Kemudian ayah kami berkata: Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.
44:26 Tapi ihatahon hanami ma: Seng tarbahen hanami tuad. Anggo dihut angginami sianggian in hasomannami, tuad pe hanami, ai lang malo idahonnami bohi ni raja ai, anggo lang angginami sianggian in hasomannami. 44:26 Tetapi jawab kami: Kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami.
44:27 Jadi nini jabolonmu bapanami ai ma hubannami: Ibotoh hanima do, dua do anak bangku itubuhkon parinangonku, 44:27 Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami: Kamu tahu, bahwa isteriku telah melahirkan dua orang anak bagiku;
44:28 na sada domma misir humbangku, anjaha domma huhatahon: Tontu domma isoroh binatang panoroh ia, anjaha ronsi nuan, seng huidah ia. 44:28 yang seorang telah pergi dari padaku, dan aku telah berkata: Tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali.
44:29 Anggo ibuat hanima homa dakdanak on hun lobeihu anjaha hona mara ia, tontu hu nagori toruh mando ahu taruhononnima, halani pusok ni uhur. 44:29 Jika anak ini kamu ambil pula dari padaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.
44:30 On pe, anggo das ma ahu hubani jabolonmu, bapanami, hape lang dihut rap pakon hanami dakdanak in, na dob sangkut hubani tonduy ni bapani, 44:30 Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia,
44:31 tontu matei ma ia anggo iidah lang ijin dakdanak in; anjaha hanami jabolonmu ma na patuadkon jabolonmu, bapanami na ubanon ai, hu nagori toruh halani pusok ni uhur. 44:31 tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena dukacita.
44:32 Tapi ahu, jabolonmu on do, na manjamin dakdanak in hubani bapanami, ningku do: Anggo lang hupaulak ia hubamu, ahu ma mardousa hubani bapa sadokah manggoluh ahu. 44:32 Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan: Jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya.
44:33 On pe, ahu jabolonmu on ma, na tading ijon gabe jabolon ni tuannami gantih ni dakdanak in. Janah paturut ma ia mulak rap pakon sanina-saninani. 44:33 Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya.
44:34 Sonaha ma tarbahen ahu tangkog hubani bapanami anggo lang odor rap pakon dakdanak in? Seng tarnonoi ahu hinamagou na sogop hubani bapangku. 44:34 Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku.”
<< Kejadian 43 Kejadian 44 >>