Kejadian 43

43:1 Lambin parahni ma lohei ai i nagori ai. 43:1 Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu.
43:2 Jadi dob bois ipangan sidea gandum na binoban ni sidea ai hun tanoh Masir, nini bapa ni sidea ma hubani sidea: Ulaki hanima ma mangaldung banta otik sipanganon. 43:2 Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka: “Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita.”
43:3 Dob ai nini si Juda ma mambalosisi: Gomos do hata ni halak ai hubannami: Seng anjai idahonnima be bohingku, anggo lang odor hanima rap pakon angginima ai. 43:3 Lalu Yehuda menjawabnya: “Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh: Kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.
43:4 Anggo ipabingkat ham angginami in rap pakon hanami, tuad pe hanami mangaldung sipanganon bamu. 43:4 Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu.
43:5 Tapi anggo lang ipabingkat ham ia, seng tuad hanami, ai domma pala ihatahon halak ai hubannami: Seng anjai idahonnima be bohingku anggo lang odor hanima rap pakon angginima ai. 43:5 Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami: Kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.”
43:6 Nini si Israel ma: Mase ma bahenonnima na masambor hubangku marhitei na patugahkon hubani halak ai, na adong ope angginima in? 43:6 Lalu berkatalah Israel: “Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu, bahwa masih ada adikmu seorang?”
43:7 Nini sidea ma mambalosi: Sai na isungkuni halak ai do pasal hanami ampa pasal gomparanta, nini do: Manggoluh ope bapanima? Adong ope angginima? Jadi ipatugah hanami ma hubani haganup sonaha na sabotulni. Sonaha ma pambotohnami, na sihol hatahononni: Boan hanima ma tuad angginima ai? 43:7 Jawab mereka: “Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari adikmu itu.”
43:8 Nini si Juda ma hubani si Israel, bapani ai: Palopas ham ma ambia on misir rap pakon ahu, ase laho hanami, ase manggoluh hita, ulang matei, age hanami, age ham, sonai homa anaknami. 43:8 Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya: “Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku; maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami.
43:9 Ahu ma mangampui, hun tanganku ma tungguonmu ia; anggo lang huboban ia bamu, anjaha hupajongjong ia i lobeimu, marsapata hubangku ma ham lalab. 43:9 Akulah yang menanggung dia; engkau boleh menuntut dia dari padaku; jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya.
43:10 Ai ambit lang marabat hanami, domma pala dua hali hanami mulak. 43:10 Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang.”
43:11 Dob ai nini si Israel, bapa ni sidea ai ma hubani sidea: Anggo na maningon do sonai, bahen hanima ma sonon: Boan hanima ma buah sihargaan ni tanoh on ibagas sumpitnima bahen siluahnima hubani halak ai, otik minak na morum, otik manisan, gotah pakon hamonan, pakon buah na legan. 43:11 Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya: “Jika demikian, perbuatlah begini: Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan: sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam.
43:12 Dua lompit ma boban hanima duit; boan hanima ma mulak duit na pinaulak hubagas babah ni sumpitnima; ra na lepak do ai. 43:12 Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya: uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali; mungkin itu suatu kekhilafan.
43:13 Boban hanima ma homa angginima in, misir ma hanima mangulaki marayak halak ai. 43:13 Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu.
43:14 Naibata pargogoh na so tarimbang in ma mangidopi hanima ilobei ni halak ai, ase ilopas mulak saninanima na tading ai ampa si Benjamin. Tapi anggo ahu, songon halak na popor mando ahu. 43:14 Allah Yang Mahakuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan!”
43:15 Ase iboan sidea ma siluah ondi pakon duit lompit dua ampa si Benjamin, dob ai misir ma sidea tuad hu Masir, jadi das ma sidea hulobei ni si Josep. 43:15 Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga; mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf.
43:16 Jadi dob iidah si Josep odor do sidea pakon si Benjamin, nini ma hubani siramotkon rumahni: Arahkon ma halak ai hu rumah, sayat ma sada pinahan anjaha hoseihon, ai maningon mangan halak ai rap pakon ahu tongah ari on. 43:16 Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya: “Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini.”
43:17 Ibahen juak-juak ai ma songon na hinatahon ni si Josep, iarahkon ma halak ai hu rumah ni si Josep. 43:17 Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf.
43:18 Mabiar tumang ma halak ai, halani na binoban ai sidea hu rumah ni si Josep. Nini sidea: Halani duit, na tarihut hubani siboanonta ondi do gatni, mambahen na iarahkon hita hu rumah on, ase adong hitei bani mangimbang ampa mandorab hita, mambahen hita gabe jabolon ampa mambuat halodenta ai. 43:18 Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka: “Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil.”
43:19 Idohori sidea ma siramotkon rumah ni si Josep ai, iparsahapkon sidea ma ia i labah ni rumah ai, 43:19 Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu, dan berkata kepadanya di depan pintu rumah:
43:20 nini sidea ma: Santabi, tuannami, na tuad do hanami na baruon mangaldung sipanganon. 43:20 “Mohon bicara tuan! Kami dahulu datang ke mari untuk membeli bahan makanan,
43:21 Dob das hanami huparbornginan, iungkab hanami ma sumpitnami, tonggor ma, ijai do ganup duitnami tampei ibabah ni sumpitni bei. Jadi iboban hanami ma ai mulak, 43:21 tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali.
43:22 anjaha iboan hanami do homa duit na legan, laho mamboli sipanganon. Lang ibotoh hanami atap ise do na mannahkon ai hu siboanonnami. 43:22 Uang lain kami bawa juga ke mari untuk membeli bahan makanan; kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami.”
43:23 Nini ma mambalosi: Tenger ma uhurnasiam, ulang nasiam mabiar! Naibatanasiam ampa Naibata ni bapanasiam do na mannahkon arta na ponop hubagas sumpitnasiam; domma hujalo ia duit nasiam ai. Dob ai ipadarat ma si Simeon anjaha iboban hubani sidea. 43:23 Tetapi jawabnya: “Tenang sajalah, jangan takut; Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu; uangmu itu telah kuterima.” Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka.
43:24 Iarahkon ma sidea hu rumah ni si Josep, ibere ma bah, ase iburihi sidea nahei ni sidea, ibere ma homa gagaton hubani halode ni sidea. 43:24 Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannyalah air, supaya mereka membasuh kaki; juga keledai mereka diberinya makan.
43:25 Ipasirsir sidea ma sibere-bere ai managam parroh ni si Josep tongah ari, ai domma ibogei sidea na mangan ai sidea ijai. 43:25 Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar, bahwa mereka akan makan di situ.
43:26 Jadi dob roh si Josep hu rumah, iboan sidea ma hubagas, hubani si Josep, sibere-bere na i tangan ni sidea ai, lanjar manrogop ma sidea hubani, pala das hu tanoh. 43:26 Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah.
43:27 Dob ai isungkun si Josep ma atap na jorgit-jorgit do sidea, nini ope: Jorgit ope bapanima na matua, na tinarsingatannima ai? Manggoluh ope ia? 43:27 Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat; lagi katanya: “Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?”
43:28 Nini sidea ma: Jorgit ope jabolonmu, bapanami ai, manggoluh ope ia. Dob ai manrogop ma sidea hubani. 43:28 Jawab mereka: “Hambamu, ayah kami, ada selamat; ia masih hidup.” Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud.
43:29 Mangkawah ma si Josep, iidah ma si Benjamin, anggini ai, hasomanni sainang, nini ma: On do angginima sianggian ia na tinarsingatannima hubangku? Nini ma use: Idop ma uhur ni Naibata bam, ambia! 43:29 Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia, lalu katanya: “Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?” Lagi katanya: “Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku!”
43:30 Dob ai tarolos ma si Josep laho, halani sihol ni uhurni mangidah anggini ai, ipindahi ma iananni tangis; masuk ma ia hu kamarni, tangis ma ia ijai. 43:30 Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis; ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ.
43:31 Dob ai isuhapi ma bohini, kaluar ma ia use, iodohkon ma uhurni, nini ma: Idangkon hanima ma sipanganon in! 43:31 Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil ke luar. Ia menahan hatinya dan berkata: “Hidangkanlah makanan.”
43:32 Jadi iidangkon sidea ma sipanganon ai, pulik hubani si Josep, pulik hubani saninani, anjaha pulik hubani halak Masir na rap mangan pakonsi, halani seng malo halak Masir rap mangan pakon halak Heber, ai pantang do ai bani halak Masir. 43:32 Lalu dihidangkanlah makanan, bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri; sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir.
43:33 Hundul ma sidea ilobei ni si Josep, sikahanan mangihutkon hasikahanonni, sianggian mangihutkon hasianggianonni, gabe longang bei ma sidea marsinonoan. 43:33 Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran.
43:34 Iangkat siparugas ma sipanganon berean hunlobei ni si Josep, anjaha ibere ma ai hubani sidea; tapi lima hali nasa rupei ni ganup sidea ai do rupei ni si Benjamin. Jadi minum ma sidea anjaha marmalas ni uhur pakonsi. 43:34 Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak dari pada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia.
<< Kejadian 42 Kejadian 44 >>