Kejadian 42

42:1 Dob itangar si Jakob, adong do gandum i tanoh Masir, nini ma hubani anakni ai: Mase ma sai marsinonoan hanima? 42:1 Setelah Yakub mendapat kabar, bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya: “Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?”
42:2 Ambah ni ai nini ma: Adong do hubogei gandum i tanoh Masir, tuad ma hanima hujai, anjaha boli ma ijai gandum banta, ase manggoluh, ulang matei hita. 42:2 Lagi katanya: “Telah kudengar, bahwa ada gandum di Mesir; pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati.”
42:3 Jadi tuad ma sapuluh halak sanina ni si Josep laho mamboli gandum hun tanoh Masir. 42:3 Lalu pergilah sepuluh orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir.
42:4 Tapi anggo si Benjamin, anggi ni si Josep ai, lang ipabingkat si Jakob rap pakon abangni ai, ai nini uhurni: Atap marmara holi ia. 42:4 Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya: “Jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti.”
42:5 Dob ai das ma anak ni si Israel na mangaldung ai rap pakon pangaldung na legan, ai i tanoh Kanaan pe domma masa lohei. 42:5 Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan.
42:6 Tapi si Josep do manrajai i nagori ai, ia do sijual gandum hubani ganup rayat ni nagori ai. Daskonsi sanina ni si Josep ai, manrogop ma sidea i lobeini, pala das bohi ni sidea hu tanoh. 42:6 Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu; dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah.
42:7 Dob iidah si Josep abangni ai, itanda ma sidea, tapi ipakulah do ia songon halak na legan dompak sidea, anjaha koras do parsahapni dompak sidea, nini ma: Roh hunja do hanima? Nini sidea ma: Hun tanoh Kanaan do, laho mamboli sipanganon. 42:7 Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka; ia menegor mereka dengan membentak, katanya: “Dari mana kamu?” Jawab mereka: “Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan.”
42:8 Ase itanda si Josep do abangni ai, tapi anggo ia seng itanda sidea. 42:8 Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka.
42:9 Jadi idingat si Josep ma nipi, na niipini pasal sidea; nini ma dompak sidea: Parkahap do hanima, na roh do hanima sihol mangidah partoguh na buruk. 42:9 Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka: “Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga.”
42:10 Nini sidea ma dompaksi: Lang tuannami! Pitah na sihol mamboli sipanganon do ase roh jabolon-jabolonmu on. 42:10 Tetapi jawab mereka: “Tidak tuanku! Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang.
42:11 Anak ni sada halak do hanami ganup; na bujur do hanami, seng ongga parkahap hanami jabolonmu on. 42:11 Kami ini sekalian anak dari satu ayah; kami ini orang jujur; hamba-hambamu ini bukanlah pengintai.”
42:12 Nini si Josep ma dompak sidea: Lang, sihol mangidah partoguh na buruk do hanima ase roh. 42:12 Tetapi ia berkata kepada mereka: “Tidak! Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga.”
42:13 Nini sidea ma mambalosi: Sapuluh dua do hanami jabolonmu on sanina, anak ni sada halak i tanoh Kanaan; tading ilambung ni bapanami do nuan sianggian ai, tapi anggo na sada seng ijin be. 42:13 Lalu jawab mereka: “Hamba-hambamu ini dua belas orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi.”
42:14 Dob ai nini si Josep ma dompak sidea: Songon na dob huhatahon in bannima, parkahap do hanima. 42:14 Lalu kata Yusuf kepada mereka: “Sudahlah! Seperti telah kukatakan kepadamu tadi: kamu ini pengintai.
42:15 On ma parsubaan bannima: Songon sintongni manggoluh Parao, seng boi laho hanima hunjon, anggo seng roh angginima sianggian ai hunjon. 42:15 Dalam hal ini juga kamu harus diuji: demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang ke mari.
42:16 Suruh hanima ma sahalak humbannima, mangalop angginima ai, patutuphonon ma anggo hanima, ase boi ujion hatanima, atap na bujur do hanima; tapi anggo lang, songon sintongni manggoluh Parao, parkahap do hanima. 42:16 Suruhlah seorang dari padamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai.”
42:17 Jadi ipamasuk ma sidea hu tutupan tolu ari dokahni. 42:17 Dan dimasukkannyalah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya.
42:18 Patoluarihon nini si Josep ma hubani sidea: Sonon ma bahen hanima ase manggoluh hanima, ai huhabiari do Naibata. 42:18 Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka: “Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah.
42:19 Anggo halak na bujur do hanima, tading ma sahalak humbannima na marsanina i tutupan on, laho ma anggo hanima, boban ma gandum, bahen panganon ni rumah tangganima bei. 42:19 Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu.
42:20 Tapi boan hanima ma angginima sianggian ai, ase tarhaporsayai hatanima anjaha ulang matei hanima. Jadi ibahen sidea ma sonai. 42:20 Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati.” Demikianlah diperbuat mereka.
42:21 Tapi marsisol-solan ma sidea: Tongon do, pardousa do hita dompak angginta ondi, ai iidah hita do pusok ni uhurni, sanggah na ielek-elek hita, hape lang ibalosi hita; halani ai do roh hubanta hasosakan on. 42:21 Mereka berkata seorang kepada yang lain: “Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu: bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya, ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita.”
42:22 Jadi nini si Ruben ma mambalosi sidea: Ai lang huhatahon hinan do hubannima, ulang mardousa hanima hubani ambia ai, tapi lang itangar hanima hatangku; ase sapata ni darohni ai do na manginsonoh hubanta. 42:22 Lalu Ruben menjawab mereka: “Bukankah dahulu kukatakan kepadamu: Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu! Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut dari pada kita.”
42:23 Tapi lang ibotoh sidea na iarusi si Josep do hata ni sidea ai, halani marjurubasa do sidea. 42:23 Tetapi mereka tidak tahu, bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa.
42:24 Surut ma si Josep humbani sidea lanjar tangis; dob ai mulak ma ia use marsahap-sahap pakon sidea. Itangkap ma si Simeon hun tongah-tongah ni sidea, anjaha isangkut ma ia ilobei ni sidea. 42:24 Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka; ia mengambil Simeon dari antara mereka; lalu disuruh belenggu di depan mata mereka.
42:25 Ihatahon si Josep ma na mannahi gandum hu sumpit ni sidea, paulakkon duit ni sidea hu sumpitni bei, ampa mamberehon bohal i dalan hubani sidea. Jadi ibahen ma sonai hubani sidea. 42:25 Sesudah itu Yusuf memerintahkan, bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu.
42:26 Dob ai inahkon sidea ma gandum ai bani halode ni sidea, jadi misir ma sidea hunjai. 42:26 Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ.
42:27 Sanggah iungkab sahalak humbani sidea sumpitni laho mambere gagaton hubani halodeini i parbornginan, iidah ma duitni tampei i babah ni sumpitni. 42:27 Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya.
42:28 Nini ma hubani saninani ai: Mulak do duitku, andon ibagas sumpitkon. Jadi mali tonduy ma sidea, rusak bei ma sidea marsinonoan, nini sidea ma: Aha do on, na binahen ni Naibata hubanta? 42:28 Katanya kepada saudara-saudaranya: “Uangku dikembalikan; lihat, ada dalam karungku!” Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata: “Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita!”
42:29 Dob das sidea hu tanoh Kanaan, hubani si Jakob bapa ni sidea ai, ibaritahon sidea ma hubani ganup na masa ai bani sidea, nini ma: 42:29 Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya:
42:30 Gomos do parsahap ni halak ai, ai ma raja ni nagori ai hubannami, anjaha ihatahon do hanami parkahap, na mangkahapi tanoh ai. 42:30 “Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegor kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu.
42:31 Nini hanami ma hubani: Na bujur do hanami, seng parkahap hanami. 42:31 Tetapi kata kami kepadanya: Kami orang jujur, kami bukan pengintai.
42:32 Sapuluh dua do hanami jabolonmu on sanina, anak ni sada halak i tanoh Kanaan; tading ilambung ni bapanami do nuan sianggian ai, tapi anggo na sada seng ijin be. 42:32 Kami dua belas orang bersaudara, anak-anak ayah kami; seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami, di tanah Kanaan.
42:33 Jadi ihatahon halak ai ma, ai ma raja ni nagori ai hubannami: Hunjon ma botohon na bujur hanima: Tading ma sada humbannima i lambungku; boban hanima ma gandum bahen panganon ni rumah tangganima, misir ma hanima. 42:33 Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami: Dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur: dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku; kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah;
42:34 Dob ai boban hanima ma angginima sianggian ai hubangku, ase hubotoh seng parkahap, na bujur do hanima hape. Paulakonku ma bannima saninanima ai, anjaha boi ma nunutonnima mangaldung hu tanoh on. 42:34 lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu, bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur; dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas.”
42:35 Sanggah na palumeihon sumpitni bei sidea, iidah ma parduitanni ibagas sumpitni bei, Dob iidah sidea pakon bapa ni sidea parduitan ni sidea ai, mabiar ma sidea. 42:35 Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya; dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka.
42:36 Dob ai nini si Jakob, bapa ni sidea ai ma hubani sidea: Na laho popor mando ahu bahenonnima. Lang ijin be si Josep, lang ijin be si Simeon, si Benjamin pe sihol buatonnima. Ganupan in martumpu hubangku. 42:36 Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya: “Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku: Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu!”
42:37 Nini si Ruben ma hubani bapani ai: Anakku na dua in ma bunuh ham, anggo lang mulak ia huboban bamu; ondoskon ham ma ia hu tanganku, sai na mulak do ia boanonku hubamu. 42:37 Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya: “Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu; serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu.”
42:38 Nini ma: Seng bulih tuad anakkin pakon hanima, ai domma matei abangni, sahalaksi mando na tading; atap sonaha dong parmaraan mangonai hubani bani dalan sibontasonnima ai, jadi hu nagori toruh mando ahu na ubanon on taruhkononnima, halani pusok ni uhur. 42:38 Tetapi jawabnya: “Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal; jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena dukacita.”
<< Kejadian 41 Kejadian 43 >>