Kejadian 41

41:1 Jadi dob salpu girtip dua tahun, marnipi ma Parao, jongjong ma ia itopi ni bah Nil. 41:1 Setelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Firaun, bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil.
41:2 Taridah ma tangkog hun bah Nil ai pitu lombu na jenges-jenges janah na mombur-mombur, jadi manggagati ma sidea bani arung-arung ai. 41:2 Tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya; lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu.
41:3 Dob ai soluk, tangkog ma pitu lombu na legan hun bah Nil ai, na bajan-bajan anjaha na merung-merung, jongjong ilambung ni lombu na itopi ni bah ai. 41:3 Kemudian tampaklah juga tujuh ekor lembu yang lain, yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi, di tepi sungai itu.
41:4 Jadi ipampangani lombu na bajan-bajan ampa na merung-merung ai ma lombu na jenges-jenges ampa na mombur-mombur ai. Dob ai tarpuho ma Parao. 41:4 Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun.
41:5 Tarpodom ma ia use, anjaha marnipi ma paduahalihon; taridah ma kaluar humbani sangkabona pitu kambuyur gandum na porngis anjaha na jenges. 41:5 Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya: Tampak timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang bernas dan baik.
41:6 Dob ai taridah homa ma tubuh pitu kambuyur gandum na merung anjaha na melus ibahen logou na hun hapoltakan. 41:6 Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh tujuh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur.
41:7 Jadi ibonduti buyur na merung ai ma na pitu kambuyur na porngis anjaha na jenges ai. Jadi tarpuho ma Parao, tonggor ma, nipi do hape. 41:7 Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi!
41:8 Patar ni ai susah tumang ma uhurni. Isuruh ma na mangalopi haganup partondung pakon na pentar na i tanoh Masir. Ipajojor Parao ma nipini ai hubani sidea, tapi sahalak pe lang na boi patorangkon ai hubani Parao. 41:8 Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya.
41:9 Jadi ihatahon kopala ni sitahu anggur ai ma hubani Parao: Huingat do salahku sadari on. 41:9 Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun: “Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu.
41:10 Sanggah na manringis Parao hubani jabolonta, gabe iondoskon ahu pakon kopala ni simasak ruti ondi hu tutupan, na i rumah ni kopala pangawal, 41:10 Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya, dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti.
41:11 jadi marnipi ma hanami bani na saborngin, ahu pakon ia, legan bei do arti ni nipinami ai. 41:11 Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu; masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri.
41:12 Adong do ijai sada garama, halak Heber hasomannami, jabolon ni kopala pangawal ai, ipatugah hanami ma nipinami ai hubani, gabe itorhai ma ai bannami, marguru hubani nipinami do itorhai. 41:12 Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu; kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing.
41:13 Anjaha songon tinorhaanni ai bannami, sonai do homa tarjadi; mulak do ahu hu jabatanku, targantung do anggo ia. 41:13 Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi: aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung.”
41:14 Isuruh Parao ma na mangalopi si Josep; jadi podas ma ipaluah sidea ia hun tutupan ai, isuhur ma gumisni anjaha igantihi ma hiouni, dob ai laho ma ia mangadap Parao. 41:14 Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan; ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun.
41:15 Nini Parao ma dompak si Josep: Na marnipi do ahu, hape sahalak pe lang na boi manorhaisi. Tapi hubogei do baritamu, nini halak: anggo adong ibogei ho nipi, mintor ibotoh ho do manorhaisi. 41:15 Berkatalah Firaun kepada Yusuf: “Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau: hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya.”
41:16 Nini si Josep ma mambalosi Parao: Sedo ahu, Naibata do na patugahkon hasonangan hubani Parao. 41:16 Yusuf menyahut Firaun: “Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.”
41:17 Dob ai nini Parao ma dompak si Josep: Marnipi do ahu, jongjong do ahu i pasir ni bah Nil; 41:17 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: “Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil;
41:18 dob ai kaluar ma pitu lombu na mombur anjaha na jenges rupani humbani bah Nil ai, anjaha laho manggagati arung-arung ai. 41:18 lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu.
41:19 Dob ai siluk ma kaluar pitu lombu na legan, merung anjaha bajan tumang rupani, seng ongga ope huidah na sonai bajanni i sab tanoh Masir. 41:19 Tetapi kemudian tampaklah juga keluar tujuh ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya; tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir.
41:20 Ipampangani lombu na merung ampa na bajan ai ma hapitusi lombu na mombur na parlobei ai. 41:20 Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula.
41:21 Das ma ganupan ai hu boltokni ibonduti, tapi lanjar do lang adong tanda, na dob i boltokni ai, ai lanjar bajan do rupa ni sidea, songon na bani mulani ai. Jadi tarpuho ma ahu. 41:21 Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya: bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku.
41:22 Huidah ma use ibagas nipingku kaluar hun sangkambona pitu kambuyur gandum na porngis anjaha na dear. 41:22 Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan baik.
41:23 Dob ai tubuh ma use pitu kambuyur na legan, horah, merung anjaha melus ibahen logou na hun hapoltakan. 41:23 Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh tujuh bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur.
41:24 Jadi ibonduti buyur na merung ai ma hapitusi buyur na jenges ai. Domma namin hupatugah ganupan ai hubani partondung, tapi sahalak pe lang na boi patorangkonsi hubangku. 41:24 Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku.”
41:25 Dob ai nini si Josep ma dompak Parao: Sada do arti ni nipi ni Parao ai. Ipatugah Naibata do hubani Parao, na sihol pamasaonni. 41:25 Lalu kata Yusuf kepada Firaun: “Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan-Nya.
41:26 Na pitu lombu na dear ai, pitu tahun do ai, anjaha na pitu kambuyur na dear ai, pitu tahun do homa ai; sada do arti ni nipi ai. 41:26 Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah tujuh tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah tujuh tahun juga; kedua mimpi itu sama.
41:27 Na pitu lombu na merung anjaha na bajan ai, na soluk kaluar use, pitu tahun do ai; na pitu kambuyur na lapungon anjaha na melus ai ibahen logou na hun hapoltakan, lohei sipitu tahun do ai. 41:27 Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya tujuh tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu; maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan.
41:28 Ai ma na dob huhatahon hubani Parao; ipataridahkon Naibata do hubani Parao na sihol pamasaonni. 41:28 Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun: Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan-Nya.
41:29 Tonggor ma masa ma pitu tahun pariama bolon i sab tanoh Masir. 41:29 Ketahuilah tuanku, akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir.
41:30 Irik hujai masa ma use pitu tahun lohei; gabe halupahonon ni halak ma ganup pariama bolon ai i tanoh Masir, halani bois ma tanoh in bahenon ni lohei ai. 41:30 Kemudian akan timbul tujuh tahun kelaparan; maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu menguruskeringkan negeri ini.
41:31 Lang be botohon ni halak pariama bolon na i tanoh in bahenon ni lohei na soluk ai, ai sabonar bajan tumang do ai. 41:31 Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu.
41:32 Anjaha mambahen na pala dua hali marnipi Parao, artini ai: domma itotapkon Naibata na masa ai, anjaha podas ma pamasaonni. 41:32 Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti: hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya.
41:33 On pe, ipindahi Parao ma sada halak na pantas anjaha na pentar maruhur sipabangkitonni patorsahon tanoh Masir. 41:33 Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir.
41:34 Ihatahon Parao ma pabangkithon kopala-kopala i nagori on, laho patumpuhon saparlima ni gogoh ni tanoh Masir ibagas na pitu tahun pariama bolon ai. 41:34 Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah Mesir.
41:35 Ipatumpu sidea ma sagala sipanganon ibagas tahun pariama bolon na roh on, anjaha ipagugun hinan ma gandum sikuasaan ni Parao bahen sipanganon i kota-kota, anjaha isimpan ma ai. 41:35 Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan, di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya.
41:36 Jadi bohal ma ai i tanoh on bani lohei sipitu tahun na sihol masa ai i tanoh Masir, ase ulang maseda tanoh on halani lohei ai. 41:36 Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu.”
41:37 Dear tumang do ojur ai bani uhur ni Parao pakon juak-juakni ganupan. 41:37 Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya.
41:38 Jadi nini Parao ma hubani juak-juakni ai: Boi ma jumpah hita sada halak na songonsi, na niiankon ni Tonduy ni Naibata? 41:38 Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya: “Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?”
41:39 Nini Parao ma dompak si Josep: Halani domma ipabotohkon Naibata haganupan on bam, seng dong be halak na pantas anjaha na pentar maruhur na songon ho. 41:39 Kata Firaun kepada Yusuf: “Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.
41:40 Ondos hubam ma rumahku, anjaha balosan ni bangsaku ma parentahmu; pitah paratas on ma hasurunganku humbam. 41:40 Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat; hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu.”
41:41 Ambah ni ai nini Parao ma dompak si Josep: Tonggor ma, domma hupabangkit ho manguasai ganup tanoh Masir. 41:41 Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf: “Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.”
41:42 Dob ai itanggali ma Parao ma tintinni humbani tanganni, inahkon ma ai hubani tangan ni si Josep; isorungkon ma hubani pakeian humbani kaen na alus, anjaha ibahen ma horung-korung omas hu borgokni. 41:42 Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf; dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian dari pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya.
41:43 Ipanaik ma ia hu garetani paidua, anjaha martingting ma sidea i lobeini: Manrogop ma nasiam! Ase sonai ma ia ipabangkit Parao, markuasa i sab tanoh Masir. 41:43 Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf: “Hormat!” Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
41:44 Ambah ni ai nini Parao ma hubani si Josep: Ahu do Parao, tapi anggo lang ibagas botohmu, sahalak pe lang na boi mangangkat tangan atap naheini i sab tanoh Masir. 41:44 Berkatalah Firaun kepada Yusuf: “Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir.”
41:45 Ibahen Parao ma goran ni si Josep: Zafenat Paneah, anjaha ibere ma hubani si Asnat, boru ni si Potifera, malim i huta On, bahen parinangonni. Dob ai misir ma si Josep manginggoti tanoh Masir. 41:45 Lalu Firaun menamai Yusuf: Zafnat-Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi isterinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
41:46 Tolu puluh tahun ma umur ni si Josep sanggah na jongjong ai ia ilobei ni Parao, raja ni Masir. Misir hun lobei ni Parao ma si Josep, laho manginggoti ganup tanoh Masir. 41:46 Yusuf berumur tiga puluh tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir.
41:47 Ibere tanoh ai ma gogohni mangkajurguk ibagas na pitu tahun pariama bolon ai. 41:47 Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu,
41:48 Dob ai ipatumpu si Josep ma haganup sipanganon ibagas sipitu tahun ai, na adong i tanoh Masir, isimpan ma ai i kota-kota; gogoh ni juma inggot ni ganup kota, inahkon ma ai hubagas kota ai. 41:48 maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota; hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu.
41:49 Jadi songon horsik na itopi ni laut ma hinabuei ni omei na pinajunjun ni si Josep ai, pala iparontihon use manuhati, halani lang be tarsuhati. 41:49 Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung.
41:50 Dob ai tubuh ma dua anak bani si Josep, sanggah lang roh ope tahun lohei ai, ai ma na tinubuhkon ni si Asnat, boru ni si Potifera, malim i huta On. 41:50 Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On.
41:51 Ibahen si Josep ma goran ni bunga-tubuhni ai si Manase, halani nini: Lupa do ahu ibahen Naibata bani haganup hasombuhonkin ronsi rumah ni bapa. 41:51 Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya: “Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku.”
41:52 Goran ni na paduahon ai ibahen si Efraim, halani nini: Ai gabe do ahu itumpak Naibata i tahon hadoyukonkin. 41:52 Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya: “Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.”
41:53 Dob salpu na pitu tahun pariama bolon ai i tanoh Masir, 41:53 Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu,
41:54 mulai ma roh lohei sipitu tahun na pinatugah ni si Josep hinan. Masa ma lohei bani haganup nagori, tapi i sab tanoh Masir adong do sipanganon. 41:54 mulailah datang tujuh tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf; dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti.
41:55 Dob loheian haganup tanoh Masir, anjaha mandoraki rayat haganupan mangindo sipanganon hubani Parao, nini Parao ma hubani haganup halak Masir ai: Laho ma hanima hubani si Josep, bahen ma aha na hinatahonni bennima! 41:55 Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: “Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu.”
41:56 Ase dob masa lohei bani sab dunia on, iungkab si Josep ma sagala tuangan anjaha ijual ma gandum hubani halak Masir, halani parah tumang do lohei ai i tanoh Masir. 41:56 Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir.
41:57 Roh ma homa hun sab dunia on halak hu tanoh Masir laho mamboli gandum humbani si Josep, halani parah tumang do lohei ai i sab dunia on. 41:57 Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi.
<< Kejadian 40 Kejadian 42 >>