Kejadian 40

 

40:1 Seng sadiha dokah dob ai, marsalah ma sitahu anggur ni raja Masir ampa simasak rutini dompak tuan ni sidea, raja Masir ai. 40:1 Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, raja Mesir itu,
40:2 Jadi manringis tumang ma Parao hubani pagawai istanani sidua halak ai, hubani kopala ni sitahu anggur pakon hubani kopala ni simasak ruti ai. 40:2 maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu.
40:3 Ipatahankon ma sidea i rumah ni kopala pangawal ni raja, ibagas tutupan, ianan ni si Josep tartutup. 40:3 Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung.
40:4 Ipajagahon kopala pangawal ni raja ai ma sidea hubani si Josep, ase iidangi sidea; sonai ma piga-piga dokah tartahan sidea. 40:4 Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya.
40:5 Bani na saborngin marnipi ma sidea haduasi, sitahu anggur pakon simasak ruti ni raja Masir na tartutup ai, ganup sidea marnipi anjaha mararti bei do nipi ni sidea ai. 40:5 Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya — baik juru minuman maupun juru roti raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu — masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri.
40:6 Sanggah na iparayak si Josep sidea sogod, iidah ma marhoru sidea. 40:6 Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya, bahwa mereka bersusah hati.
40:7 Isungkun si Josep ma pegawai istana ai, na rap pakonsi tartutup i rumah ni tuanni ai, nini ma: Mase songon na marhoru nasiam sadari on? 40:7 Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu: “Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?”
40:8 Nini sidea ma dompaksi: Marnipi do hanami, tapi seng dong na boi manorhaisi. Jadi nini si Josep ma dompak sidea: Ai lang humbani Naibata do panorhaion? Patugah ma bangku nipinasiam ai! 40:8 Jawab mereka kepadanya: “Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya.” Lalu kata Yusuf kepada mereka: “Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku.”
40:9 Dob ai ibaritahon kopala ni sitahu anggur ai ma nipini ai hubani si Josep, nini ma dompaksi: Huidah do ibagas nipingku sada hayu anggur i lobeihu. 40:9 Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya: “Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku.
40:10 Adong do tolu ranting ni hayu anggur ai, ai pe martunasi hayu ai, mintor mangerbang ma bungani, gok buah na matoras ma tandanni. 40:10 Pohon anggur itu ada tiga carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum.
40:11 Itanganku do panginuman ni Parao, hubuati ma buah ai anjaha huporohi hubagas panginuman ni Parao, dob ai hubere ma panginuman ai hu tangan ni Parao. 40:11 Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun.”
40:12 Nini si Josep ma dompaksi: On do arti ni ai: na tolu ranting ai, tolu ari do ai; 40:12 Kata Yusuf kepadanya: “Beginilah arti mimpi itu: ketiga carang itu artinya tiga hari;
40:13 ibagas na tolu ari on angkaton ni Parao ma ulumu, pasuangonni ma ham hubani jabatanmu, anjaha bereonmu ma use panginuman ai hu tangan ni Parao songon na somal, sanggah sitahu anggurni ham. 40:13 dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya.
40:14 Tapi ingat ham ma ahu, anggo domma sonang holi ham, anjaha idop ma uhurmu hubangku, tarsingatkon ham ma ahu hubani Parao, ase ipadarat ahu hun rumah on. 40:14 Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini.
40:15 Ai tarpangus do ahu hun tanoh ni halak Heber, anjaha ijon pe, seng dong atap aha na hubahen, mambahen inahkon sidea ahu hu liang ni tutupan on. 40:15 Sebab aku dicuri diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini.”
40:16 Dob iidah kopala ni simasak ruti ai, dear do panorhaini ai, nini ma dompak si Josep: Ahu pe marnipi do; adong do hujujung tolu raga na martindih-tindih, na marisi ruti iatas ulungku. 40:16 Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya: “Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung tiga bakul berisi penganan.
40:17 Anjaha raga pardatas ai marisi bagei-bagei sipanganon ni Parao, na pinauli ni tukang ruti. Dob ai roh ma manuk-mahuk mamangani ai humbani raga na iatas ulungku. 40:17 Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku.”
40:18 Jadi nini si Josep ma mambalosi: On do artini ai; na tolu raga ai, tolu ari do ai. 40:18 Yusuf menjawab: “Beginilah arti mimpi itu: ketiga bakul itu artinya tiga hari;
40:19 Ibagas na tolu ari on, angkaton ni Parao ma ulumu humbamu, gantungkononni ma ham bani hayu, gabe panganon ni manuk-manuk ma dagingmu. 40:19 dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau, tinggi ke atas, dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu.”
40:20 Bani ari patoluhon, ai ma ari partubuh ni Parao, ibahen ma pesta bani ganup juak-juakni. Jadi iangkat ma ulu ni kopala ni sitahu anggur pakon ulu ni simasak ruti ai itongah-tongah ni juak-juakni. 40:20 Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya:
40:21 Jadi ipasuang ma kopala ni sitahu anggur ai hu jabatanni hinan, laho mambere panginuman ai use hu tangan ni Parao. 40:21 kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun;
40:22 Tapi anggo kopala ni sipauli ruti ai, igantung do, songon panorhai ni si Josep bani sidea. 40:22 tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka.
40:23 Tapi seng idingat kopala ni sitahu anggur ai si Josep, ihalupahon do ia. 40:23 Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya.
<< Kejadian 39 Kejadian 41 >>