Kejadian 39

Minggu 30 September 2018, XVIII Dob Trinitas: Ambilan 1 Musa 39: 1-10; Sibasaon Mateus 8: 23-27

Topik Mingguan: Manggoluh halani panramotion ni Tuhan

39:1 Tapi anggo si Josep iboban ma ia tuad hu Masir; jadi iboli si Potipar, sada halak Masir, pagawai istana ni Parao, kepala pangawal ni raja ma ia humbani halak Ismael, na mamboan ia tuad hujai. 39:1 Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir; dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismael yang telah membawa dia ke situ.
39:2 Sai ihasomani Naibata do si Josep ai, gabe jadi ma tongtong na hinorjahonni; jadi sai i rumah ni tuanni, halak Masir ai do ia. 39:2 Tetapi TUHAN menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.
39:3 Jadi dob iidah tuanni, na hinasomanan ni Jahowa do ia, anjaha na itumpak Jahowa do ganup na hinorjahon ni tanganni, 39:3 Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai TUHAN dan bahwa TUHAN membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
39:4 jumpahan idop ni uhur ma ia ilobei ni tuanni, boi ma ia gabe siparugas i lobeini; iangkat ma ia gabe siramotkon rumahni, anjaha ganup na dong bani iondoskon ma hu tangan ni si Josep. 39:4 maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia; kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf.
39:5 Dob na pinabangkitni ai ia gabe siramotkon rumahni ronsi haganup na dong bani, ipasu-pasu Jahowa ma rumah ni halak Masir ai marhalanihon si Josep; pasu-pasu ni Jahowa do na sogop bani ganup na dong bani, i rumah pakon i juma. 39:5 Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, TUHAN memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat TUHAN ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
39:6 Sabonar haganup na dong bani iondoskon do hu tangan ni si Josep, anjaha marhasomankon si Josep, aha pe lang na ipabotoh-botoh uhurni, sobali ni ruti na pinanganni ai. Tapi jenges do rupa pakon bohi ni si Josep ai. 39:6 Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
39:7 Jadi masa ma dob ai, rosuh ma uhur ni parinangon ni tuanni ai mangidah si Josep, ihatahon ma: Hasomani ma ahu modom! 39:7 Selang beberapa waktu isteri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya: “Marilah tidur dengan aku.”
39:8 Tapi manjua do si Josep, ihatahon ma bani parinangon ni tuanni ai: Tonggor ma, seng dong ipabotoh-botoh tuanku sobali ahu i rumah on, anjaha ganup na dong bani iondoskon do hu tanganku. 39:8 Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada isteri tuannya itu: “Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku,
39:9 Seng dong sibanggalan kuasani i rumah on sobali ahu, anjaha aha pe lang na so iondoskon hubangku sobali ni ham, halani parinangonni ham. Sonaha ma tarbahen ahu mangkorjahon hajahaton na sonin banggalni anjaha mardousa dompak Naibata? 39:9 bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari padaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau, sebab engkau isterinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?”
39:10 Tapi age pe sai sonai hatani hubani si Josep ari-ari, seng itangihon si Josep ia, sihol modom i lambungni atap marsaor pakonsi. 39:10 Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
39:11 Tapi bani na sadari, laho ma si Josep hu rumah manlahoi lahoanni, anjaha sahalak pe lang dong na i rumah. 39:11 Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah.
39:12 Jadi isoroh puang-puang ai ma hiouni, nini ma: Hasomani ma ahu modom! Tapi itadingkon si Josep ma hiouni ai i tanganni, lanjar lintun ma ia hudarat. 39:12 Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata: “Marilah tidur dengan aku.” Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar.
39:13 Dob iidah na dob itadingkon si Josep ai hiouni i tanganni lanjar lintun ia hudarat, 39:13 Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari ke luar,
39:14 gabe dilo-dilo ma ia bani parhorja na i rumahni, nini ma hubani sidea: Tonggor ma, iboan do hujon sada halak Heber, laho mambahen habadoron banta. Roh do ia hubangku, sihol rap modom pakon ahu, gabe hupagogoh ma sorangku dilo-dilo. 39:14 dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka: “Lihat, dibawanya ke mari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras.
39:15 Tapi dob ibogei hupagogoh sorangku dilo-dilo, itadingkon ma hiouni i lambungku, lanjar lintun ma ia hudarat. 39:15 Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari ke luar.”
39:16 Dob ai ipaturut ma hiou ni si Josep ai i lambungni, paima mulak tuanni hu rumah. 39:16 Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang.
39:17 Ipatugah ma songon hata ni ondi hubani, nini ma: Roh do nongkan hubangku jabolon halak Heber ai, na binoanmu hujon laho mambahen habadoron hubangku. 39:17 Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya: “Hamba orang Ibrani yang kaubawa ke mari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.
39:18 Tapi dob hupagogoh sorangku dilo-dilo, itadingkon ma hiouni i lambungku, lanjar lintun ma ia hudarat. 39:18 Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari ke luar.”
39:19 Jadi dob ibogei si Potipar hata ni parinangonni ai, na hinatahonni ai hubani: Sonon-sonon do ibahen jabolonmai hubangku, gabe manringis tumang ma ia. 39:19 Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan isterinya kepadanya: begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya.
39:20 Itangkap tuanni ai ma si Josep, iondoskon ma ia hu tutupan ni halak na tinutup ni raja ai. Ase ijai ma si Josep tartutup. 39:20 Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
39:21 Tapi ihasomani Jahowa do si Josep, idop do uhurni mangidahsi, anjaha ibahen do dear uhur ni sijaga tutupan ai mangidahsi. 39:21 Tetapi TUHAN menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
39:22 Iondoskon sijaga tutupan ai ma ganup na tartutup ibagas tutupan ai hu tangan ni si Josep, ronsi haganupan silahoan ijai, ia do manlahoi. 39:22 Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya.
39:23 Seng pala be ipaanu-anu sijaga tutupan ai atap aha pe horja na dob niondoskonni hubani si Josep, halani ihasomani Jahowa do ia, anjaha aha na hinorjahonni itumpaki Jahowa do. 39:23 Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena TUHAN menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat TUHAN berhasil.
<< Kejadian 38 Kejadian 40 >>