Kejadian 38

38:1 Bani panorang ia tuad ma si Juda manadingkon saninani, tondok ma ia hubani sahalak Adullam, na margoran si Hira. 38:1 Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam, yang namanya Hira.
38:2 Iidah ma ijai sada boru ni halak Kanaan, na margoran si Sua; ibuat ma ia bahen parinangonni anjaha iparayak ma. 38:2 Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan; nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya.
38:3 Boratan rumah ma ia, anjaha itubuhkon ma sada anak, ibahen ma goranni si Er. 38:3 Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er.
38:4 Dob ai boratan rumah ma ia use, anjaha itubuhkon ma sada anak, ibahen ma goranni si Onan. 38:4 Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan.
38:5 Itubuhkon puang-puang ai ma use sada anak, ibahen ma goranni si Sela. Tapi i huta Kesib do si Juda, sanggah tubuh dakdanak ai. 38:5 Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Syela. Yehuda sedang berada di Kezib, ketika anak itu dilahirkan.
38:6 Ibuat si Juda ma sada naboru bahen parinangon ni si Er, anak bunga-tubuhni ai, si Tamar do goranni. 38:6 Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang isteri, yang bernama Tamar.
38:7 Tapi ia si Er, bunga-tubuh ni si Juda ai, jahat do ia bani pangidah ni Naibata, jadi ipamatei Jahowa ma ia. 38:7 Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN membunuh dia.
38:8 Nini si Juda ma dompak si Onan: Parayak ma parinangon ni abangmu, anjaha pagodang, pajongjong ginompar bani abangmu. 38:8 Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan: “Hampirilah isteri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu.”
38:9 Tapi ibotoh si Onan ma na sedo ia simada ginompar holi, halani ai ganup hali iparayak parinangon ni abangni ai, iambungkon ma hu tanoh gogoh ni dagingni, ase ulang jongjong ibahen ginompar bani abangni. 38:9 Tetapi Onan tahu, bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri isteri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya.
38:10 Tapi jahat do pambahenanni ai iidah Naibata, jadi ipamatei ma homa ia. 38:10 Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN membunuh dia juga.
38:11 Dob ai nini si Juda ma hubani si Tamar, parumaenni ai: Songon sahalak na mabalu ma ham lobei marianan i rumah ni bapanta, paima magodang anakku si Sela ai. Halani nini uhurni, atap matei homa holi ia songon abangni ai. Laho ma si Tamar marianan i rumah ni bapani. 38:11 Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu: “Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Syela itu besar,” sebab pikirnya: “Jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu.” Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya.
38:12 Bani labang-labang ni ari, matei ma boru ni si Sua parinangon ni si Juda. Jadi dob tarapoh uhur ni si Juda, tangkog ma ia marayak sigunting ambulu ni biri-biri hu Timna, ia rap pakon huan-huanni si Hira na hun Adullam. 38:12 Setelah beberapa lama matilah anak Syua, isteri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu.
38:13 Ibaritahon halak ma hubani si Tamar: Tonggor ma, na laho do simatuamu dalahi tangkog hu Timna sihol manggusting ambulu ni biri-birini. 38:13 Ketika dikabarkan kepada Tamar: “Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya,”
38:14 Dob ai itanggali puang-puang ai ma hiou habaluonni ai, martudung anjaha marsabing bolag ma ia, jadi laho ma ia hundul hu horbangan ni huta Enaim na bani dalan hu Timna; halani domma iidah banggal si Sela, tapi lalab lang ibere ia hubani si Sela bahen parinangonni. 38:14 maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya, bahwa Syela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Syela itu untuk menjadi isterinya.
38:15 Dob iidah si Juda ia, iagan ma boru jalang ia, halani itudung-tudungi bohini. 38:15 Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya.
38:16 Iparayak ma puang-puang ai hu biding ni dalan ai, nini ma: Mahua palopas ma ahu roh hubam. Ai lang ibotoh, parumaenni do hape ia. Nini naboru ai ma: Aha ma bereonmu bangku, anggo roh ho hubangku? 38:16 Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata: “Marilah, aku mau menghampiri engkau,” sebab ia tidak tahu, bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu: “Apakah yang akan kauberikan kepadaku, jika engkau menghampiri aku?”
38:17 Balosni: Hutongos pe hubam sada anak ni hambing humbani hambingkai. Nini puang-puang ai ma: Ra do ho mambere borotni, paima itongos ho ai? 38:17 Jawabnya: “Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku.” Kata perempuan itu: “Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkannya kepadaku.”
38:18 Nini ma: Aha ma borotni bereonku bam? Ibalosi ma: Tintin sap pakon horung-korung ampa tungkotmu na i tanganmin ma. Dob ai ibere ma bani ganupan ai, iparayak ma ia, jadi boratan rumah ma ia humbani. 38:18 Tanyanya: “Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?” Jawab perempuan itu: “Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu.” Lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung dari padanya.
38:19 Jongjong ma puang-puang ai, laho ma ia, itanggali ma tudung-tudungni ai, anjaha ipakei ma hiou habaluonni ai. 38:19 Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya.
38:20 Dob ai itongoskon si Juda ma anak ni hambing ai marhitei huan-huanni, halak Adullam ai, laho manobus borot ai humbani tangan ni puang-puang ai, tapi lang jumpahsi be ia ijai. 38:20 Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi.
38:21 Jadi isungkun ma parnagori ai, nini ma: Ija do boru jalang na hundul-hundul i Enaim i biding dalan ai? Ibalosi sidea ma: Seng dong ijon boru jalang. 38:21 Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu: “Di manakah perempuan jalang, yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?” Jawab mereka: “Tidak ada di sini perempuan jalang.”
38:22 Mulak ma ia hubani si Juda, nini ma: Seng jumpah ahu ia; sonai homa parnagori ai mangkatahon: Seng dong boru jalang ijon. 38:22 Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata: “Tidak ada kujumpai dia; dan juga orang-orang di tempat itu berkata: Tidak ada perempuan jalang di sini.”
38:23 Nini si Juda ma: Paturut ma bani ugas-ugas ai, ase ulang jadi habadoronta ai; domma hutongos anak ni hambing on, tapi lang jumpah ho naboru ai. 38:23 Lalu berkatalah Yehuda: “Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang; sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu.”
38:24 Dob dong hira-hira tolu bulan, dong ma na patugahkon hubani si Juda sonon: Marboru jalang do si Tamar parumaenmu ai, anjaha domma boratan rumah homa ia ibahen parriah-riahonni ai. Ihatahon si Juda ma: Boan ma ia hudarat, ase natutung. 38:24 Sesudah kira-kira tiga bulan dikabarkanlah kepada Yehuda: “Tamar, menantumu, bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu.” Lalu kata Yehuda: “Bawalah perempuan itu, supaya dibakar.”
38:25 Sanggah na binoban ai ia hudarat, marsuruhan ma ia marayak simatuani dalahi mangkatahon: Humbani dalahi simada ugas on do ahu boratan rumah. Nini ope homa: Tandai ma pangkei, ise do simada tintin sap, horung-korung pakon tungkot on? 38:25 Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan: “Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung.” Juga dikatakannya: “Periksalah, siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini?”
38:26 Jadi itandai si Juda ma ugasni ai, nini ma: Pintoran do ia ase ahu, halani lang tongon hubere ia hubani si Sela, anakkai. Tapi lang iparayak si Juda be ia. 38:26 Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata: “Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syela, anakku.” Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu.
38:27 Bani partoras ni omeini, tarbotoh ma adong sirindu-rindu ibagas parnaibataan. 38:27 Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya.
38:28 Sanggah na manubuhkon ai ia, surduk ma sada tangan, ijolom sibaso ai ma ai, isangkut ma pakon bonang sigerger, nini ma: On do na parlobei kaluar. 38:28 Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata: “Inilah yang lebih dahulu keluar.”
38:29 Hape dob itarik tanganni mulak, kaluar ma anggini; jadi nini sibaso ai ma: Gogohni in parruntasmu hudarat! Jadi ibahen ma goranni si Perez. 38:29 Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata: “Alangkah kuatnya engkau menembus ke luar,” maka anak itu dinamai Peres.
38:30 Dob ai kaluar ma anggini na marsangkut bonang sigerger ai tanganni, jadi ibahen ma goranni si Zerah. 38:30 Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah.
<< Kejadian 37 Kejadian 39 >>