Kejadian 37

37:1 Tapi anggo si Jakob marianan do i tanoh panginsolatan ni bapani hinan, i tanoh Kanaan. 37:1 Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan.
37:2 On ma barita ni ginompar ni si Jakob. Dob marumur sapuluh pitu tahun si Josep, ase poso ope ia, marmahan pinahan ma ia rap pakon abangni, anak ni si Bilha pakon si Zilpa, parinangon ni bapa ni sidua halak ai. Sai ipadas si Josep do barita ni sidea na bajan bani bapa ni sidea. 37:2 Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur tujuh belas tahun — jadi masih muda — biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua isteri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
37:3 Tapi holongan do uhur ni si Israel mangidah si Josep humbani ganup anakni ai, halani ia ma anakni na tubuh bani, sanggah matua ia; jadi ipadear ma bani sada baju ganjang na jenges tumang. 37:3 Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya; dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
37:4 Dob iidah abangni ai, na holongan do uhur ni bapa ni sidea bani humbani ganup abangni ai, jadi sogam ma uhur ni sidea mangidahsi, anjaha seng be basar parsahap ni sidea bani. 37:4 Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
37:5 Marnipi ma si Josep, anjaha ipatugah ma nipini ai hubani abangni ai; jadi lambin sogam ma uhur ni sidea mangidahsi. 37:5 Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya; sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya.
37:6 Nini ma dompak sidea: Tangar nasiam ma nipi na hunipi on. 37:6 Karena katanya kepada mereka: “Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini:
37:7 Tonggor ma, manrahuti radean do hita itongah juma; dirgak ma jongjong radeanku, jadi roh ma maringgot radeannasiam marsombah hubani radeanku. 37:7 Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri; kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.”
37:8 Jadi nini abangni ai ma hubani: Mintor ho ma manrajai hanami? Anjaha mintor ho ma markuasa hubannami? Jadi lambin sogamni ma uhur ni sidea mangidahsi halani nipi ampa hatani ai. 37:8 Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya: “Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?” Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu.
37:9 Dob ai marnipi ma ia use, ipatugah ma ai hubani abangni, nini ma: Tonggor ma, marnipi do ahu use, mata ni ari, bulan ampa sapuluh sada bintang marsombah hubangku. 37:9 Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya: “Aku bermimpi pula: Tampak matahari, bulan dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku.”
37:10 Dob ipatugah ai hubani bapani pakon hubani saninani, hona hata ni bapani ma ia, nini ma dompaksi: Nipi aha ma nipimai, mintor ahu, pakon inangmu ampa abangmu ma roh manrogop, marsombah hubam? 37:10 Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegor oleh ayahnya: “Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?”
37:11 Jadi subil ma uhur ni abangni ai mangidahsi, tapi isimpan bapani ai do hata ai ibagas uhurni. 37:11 Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya.
37:12 Bani na sahali laho ma abangni marmahan biri-biri ni bapani dohorhon Sikem. 37:12 Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem.
37:13 Nini si Israel ma hubani si Josep: Ai lang dohorhon Sikem do abangmu marmahan? Roh ma ho, ase husuruh ho marayak sidea. Jadi nini si Josep ma: Ijon do ahu. 37:13 Lalu Israel berkata kepada Yusuf: “Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka.” Sahut Yusuf: “Ya bapa.”
37:14 Ihatahon ma hubani: Laho ma ho manorih atap na horas do abangmu ampa pinahan ai; dob ai mulak ma ho hubangku mamboan barita. Jadi isuruh ma si Josep hun habungan Hebron, das ma ia hu Sikem. 37:14 Kata Israel kepadanya: “Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba; dan bawalah kabar tentang itu kepadaku.” Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem.
37:15 Jumpah sada dalahi ma ia kahou i talun ai; isungkun halak ai ma ia: Aha do na pinindahanmu? 37:15 Ketika Yusuf berjalan ke sana ke mari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki, yang bertanya kepadanya: “Apakah yang kaucari?”
37:16 Nini ma: Abang do na hupindahi. Tolong ham ma patugahkon bangku atap ija do sidea marmahan. 37:16 Sahutnya: “Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba?”
37:17 Jadi nini dalahi ai ma: Domma laho sidea hunjon, ai hubogei do sidea marsahap: Laho ma hita hu Dotan. Gabe iirikkon si Josep ma abangni ai, jumpahsi ma sidea i Dotan. 37:17 Lalu kata orang itu: “Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata: Marilah kita pergi ke Dotan.” Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan.
37:18 Iidah sidea ma ia humbani na daoh, jadi paima das ia hubani sidea, manriah ma sidea laho mamunuhsi. 37:18 Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya.
37:19 Marsahap ma sidea samah sidea: Tonggor ma, domma roh siparnipi ai! 37:19 Kata mereka seorang kepada yang lain: “Lihat, tukang mimpi kita itu datang!
37:20 On pe, eta ma, bunuh hita ma ia, anjaha dabuhkon hita ma ia hubagas sada humbani godung ai; jadi hatahon hita ma, na dob ipangan binatang panoroh do ia, ase naidah, atap sonaha do holi arti ni nipini ai. 37:20 Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan: seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti, bagaimana jadinya mimpinya itu!”
37:21 Dob ibogei si Ruben ai, sihol ma paluahonni ia humbani tangan ni sidea, nini ma: Ulang ma bunuh hita ia. 37:21 Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya: “Janganlah kita bunuh dia!”
37:22 Nini si Ruben ope bani sidea: Ulang ma duruskon hanima daroh; dabuh hanima ma ia hubagas godung na i halimisan in, tapi ulang mangonai tangan hanima hubani, ai sihol do paluahonni ia humbani tangan ni sidea, laho mamboansi mulak hubani bapani. 37:22 Lagi kata Ruben kepada mereka: “Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia” — maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya.
37:23 Jadi dob das si Josep bani abangni ai, itanggali sidea ma bajuni, baju ganjang na jenges tumang, na pinakeini ai. 37:23 Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu.
37:24 Itangkap sidea ma ia, anjaha idabuhkon hubagas sada godung, tapi lumei do godung ai, seng marisi bah. 37:24 Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
37:25 Dob ai hundul ma sidea laho mangan: Sanggah na manatap-natap sidea, gabe iidah sidea ma sada kafilah ni halak Ismael roh hun Gilead rap pakon unta ni sidea, na mamboan na misbou-misbou, minak morum pakon hamonan bani pardalanan ni sidea mamboan barang-barang ai hu tanoh Masir. 37:25 Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir.
37:26 Jadi nini si Juda ma hubani saninani ai: Aha ma untungta anggo ibunuh hita angginta ai anjaha iponopkon hita darohni? 37:26 Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu: “Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
37:27 Eta, jual hita ma ia hubani halak Ismael an, ase ulang mangonai tangan hita hubani, ai angginta anjaha dagingta do ia. Jadi itangihon saninani ai ma ia. 37:27 Marilah kita jual dia kepada orang Ismael ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita.” Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu.
37:28 Sanggah na mamontas partiga-tiga, halak Midian ai, itarik sidea ma si Josep hun godung ai huatas, dob ai ijual sidea ma ia hubani halak Ismael ai, harga dua puluh rupiah; jadi iboan sidea ma si Josep hu tanoh Masir. 37:28 Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
37:29 Mulak ma si Ruben hu godung ai hape lang be i godung ai si Josep jumpahsi, jadi irigati ma bajuni. 37:29 Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya,
37:30 Mulak ma ia hubani saninani, nini ma: Lang be ijai ambia ai, huja ma laho ahu? 37:30 dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya: “Anak itu tidak ada lagi, ke manakah aku ini?”
37:31 Jadi ibuat sidea ma baju ni si Josep ai, isayat sidea ma sada hambing tunggal, dob ai iguluhon ma baju ai hu daroh ai. 37:31 Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya.
37:32 Itongoshon sidea ma baju ganjang na jenges tumang ai hubani bapa ni sidea, anjaha martonah: Na jumpah hanami do on, tandai ma, atap baju ni anakmu do on, atap lang. 37:32 Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan: “Ini kami dapati. Silakanlah bapa periksa apakah jubah ini milik anak bapa atau tidak?”
37:33 Itandai si Jakob ma ai, jadi nini ma: Baju ni anakku do on; domma ipangan binatang panoroh ia, domma tongon isoroh si Josep. 37:33 Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata: “Ini jubah anakku; binatang buas telah memakannya; tentulah Yusuf telah diterkam.”
37:34 Dob ai irigati si Jakob ma hiouni, inahkon ma hiou guni hu binongeini, anjaha dokah ma ia marhoru, halani anakni si Josep ai. 37:34 Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu.
37:35 Jadi laho ma anakni pakon boruni mangapohisi, tapi seng ra ia apohon ni sidea nini ma: Lang, na laho ma ahu marayak anakku hu nagori toruh halani pusok ni uhurhu. Jadi sai itangisi bapani ma si Josep ai. 37:35 Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya: “Tidak! Aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku, ke dalam dunia orang mati!” Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.
37:36 Tapi ijual halak Midian ai ma si Josep hu tanoh Masir, hubani si Potipar, pagawai istana ni Parao, kopala pangawal ni raja. 37:36 Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.
<< Kejadian 36 Kejadian 38 >>