Kejadian 36

36:1 On ma ginompar ni si Esau, ai ma si Edom. 36:1 Inilah keturunan Esau, yaitu Edom.
36:2 Ibuat si Esau ma parinangonni humbani boru Kanaan: Si Ada boru ni si Elon, marga Het pakon si Oholibama, boru ni si Ana, anak ni si Zibeon marga Hevi, 36:2 Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi isterinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana anak Zibeon orang Hewi,
36:3 pakon si Basmat, boru ni si Ismael, botou ni si Nebajot. 36:3 dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot.
36:4 Dob ai itubuhkon si Ada ma bani si Esau si Elipas; si Basmat manubuhkon si Rehuel; 36:4 Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel,
36:5 anjaha si Oholibama manubuhkon si Jehus, si Jaelam pakon si Korah. Ai ma anak ni si Esau, na tubuh bani i tanoh Kanaan. 36:5 dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan.
36:6 Dob ai iboan si Esau ma parinangonni, anakni, boruni, ampa haganup halak na adong i rumahni, pinahanni ronsi haganup artani, na pinaidukni i tanoh Kanaan; jadi bungkas ma ia hu sada tanoh, daoh humbani si Jakob, anggini ai. 36:6 Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu.
36:7 Ai mabueitu do arta ni sidea anggo rap sidea marianan; seng boi tarparmudu tanoh panginsolatan ni ai sidea, halani hinabuei ni pinahan ni sidea. 36:7 Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu.
36:8 Jadi marianan i pardologan Seir ma si Esau, ai ma si Edom. 36:8 Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir; Esau itulah Edom.
36:9 On ma ginompar ni si Esau, ompung ni halak Edom i pardologan Seir. 36:9 Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir.
36:10 On ma goran ni anak ni si Esau: Si Elipas anak ni si Ada, parinangon ni si Esau; si Rehuel anak ni si Basmat, parinangon ni si Esau. 36:10 Nama anak-anaknya ialah: Elifas, anak Ada isteri Esau; Rehuel, anak Basmat isteri Esau.
36:11 Anak ni si Elipas ai ma: Si T’eman, si Omar, si Zefo, si Gaetam pakon si Kenas. 36:11 Anak-anak Elifas ialah Téman, Omar, Zefo, Gaetam dan Kenas.
36:12 Dihut do si Timna iparjolma si Elipas, anak ni si Esau ai; itubuhkon ma si Amalek bani si Elipas. Ai ma ginompar ni si Ada, parinangon ni si Esau. 36:12 Timna adalah gundik Elifas anak Esau; ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada isteri Esau.
36:13 On do anak ni si Rehuel: Si Nahat, si Zera, si Samma pakon si Misa. Ai ma pahompu ni si Basmat, parinangon ni si Esau. 36:13 Inilah anak-anak Rehuel: Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat isteri Esau.
36:14 On do anak ni si Oholibama, boru ni si Ana, anak ni si Zibeon, parinangon ni si Esau; itubuhkon ma bani si Esau, si Jehus, si Jaelam pakon si Korah. 36:14 Inilah anak-anak Oholibama, isteri Esau itu, anak Ana anak Zibeon; ia melahirkan bagi Esau: Yeush, Yaelam dan Korah.
36:15 On do kopala-kopala ni anak ni si Esau. Humbani si Elipas, anak sikahanan ni si Esau: Kopala Teman, kopala Omar, kopala Zefo, kopala Kemas, 36:15 Inilah kepala-kepala kaum bani Esau: keturunan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Téman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas,
36:16 kopala Korah, kopala Gaetam pakon kopala Amalek; ai ma kopala-kopala humbani si Elipas i tanoh Edom; sidea ma anak ni si Ida. 36:16 kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam dan kepala kaum Amalek; itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom; itulah keturunan Ada.
36:17 Anjaha on ma anak ni si Rehuel, anak ni si Esau: Kopala Nahat, kopala Zera, kopala Samma pakon kopala Misa; ai ma kopala-kopala humbani si Rehuel i tanoh Edom; sidea ma anak ni si Basmat, parinangon ni si Esau. 36:17 Inilah keturunan Rehuel anak Esau: kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama dan kepala kaum Miza; itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom; itulah keturunan Basmat isteri Esau.
36:18 On ma anak ni si Oholibama, parinangon ni si Esau: Kopala Jehus, kopala Jaelam pakon kopala Korah; ai ma kopala-kopala humbani si Oholibama, boru ni si Ana, parinangon ni si Esau. 36:18 Inilah keturunan Oholibama isteri Esau: kepala kaum Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah; itulah kepala-kepala kaum Oholibama, isteri Esau, anak Ana.
36:19 On ma anak ni si Esau, ai ma si Edom, anjaha ai ma kopala-kopala ni sidea. 36:19 Itulah bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka.
36:20 On ma anak ni si Seir, halak Hori, isi ni tanoh ai: Si Lotan, si Sobal, si Zibeon, si Aha, 36:20 Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana,
36:21 si Dison, si Ezer pakon si Disan; on ma kopala-kopala ni halak Hori, sagala anak ni si Seir i tanoh Edom. 36:21 Disyon, Ezer, Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom.
36:22 Anak ni si Lotan ai ma: Si Hori pakon si Heman; botou ni si Lotan ai ma si Timna. 36:22 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna.
36:23 Anjaha on ma anak ni si Sobal: Si Alwan, si Manahan, si Ebal, si Sefo pakon si Onam. 36:23 Inilah anak-anak Syobal: Alwan, Manahat, Ebal, Syefo dan Onam.
36:24 Ia anak ni si Zibeon ai ma: Si Aja pakon si Ana. Si Ana on ma na jumpahan bah milas i halimisan, sanggah na marmahan halode ni bapani ia. 36:24 Inilah anak-anak Zibeon: Aya dan Ana; Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu.
36:25 Anak ni si Ana ai ma si Dison; anjaha si Oholibama ai ma boru ni si Ana. 36:25 Inilah anak-anak Ana: Disyon dan Oholibama anak perempuan Ana.
36:26 Anak ni si Dison ai ma: Si Hemdan, si Esban, si Jitran pakon si Heran. 36:26 Inilah anak-anak Disyon: Hemdan, Esyban, Yitran dan Keran.
36:27 Anak ni si Ezer ai ma: Si Bilhan, si Zawan pakon si Akan. 36:27 Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan dan Akan.
36:28 Anak ni si Disan ai ma: Si Uz pakon si Aran. 36:28 Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran.
36:29 On ma ganup kopala ni halak Hori: Kopala Lotan, kopala Sobal, kopala Zibeon, kopala Ana, 36:29 Itulah kepala-kepala kaum orang Hori: kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana,
36:30 kopala Dison, kopala Ezer pakon kopala Disan. Ai ma kopala ni halak Hori, mangihutkon morga ni sidea i tanoh Seir. 36:30 kepala kaum Disyon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Disyan; itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir.
36:31 On do raja-raja, na manrajai i tanoh Edom, sanggah seng dong ope raja na manggomgom halak Israel: 36:31 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel.
36:32 Si Bela, anak ni si Beor, manggomgom Edom; ia goran ni hutani Dinhaba do. 36:32 Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba.
36:33 Matei ma si Bela, jadi si Jobab anak ni si Zerah na hun Bozra ma, gantihni manrajai. 36:33 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia.
36:34 Matei ma si Jobab, jadi si Husam na hun tanoh ni halak Teman ma gantihni manrajai. 36:34 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Téman, menjadi raja menggantikan dia.
36:35 Matei ma si Husam, jadi si Hadad anak ni si Bedad ma gantihni manrajai, na manaluhon si Midian i talun ni halak Moab; Awit do goran ni hutani. 36:35 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.
36:36 Matei ma si Hadad, jadi si Samla na hun Masreka ma gantihni manrajai. 36:36 Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia.
36:37 Matei ma si Samla, jadi si Saul na hun Rehobot, na i topi ni bah banggal ai ma gantihni manrajai. 36:37 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot yang di pinggir sungai, menjadi raja menggantikan dia.
36:38 Matei ma si Saul, jadi si Baal-Hanan anak ni si Akbor ma gantihni manrajai. 36:38 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.
36:39 Matei ma si Baal-Hanan anak ni si Akbor ai, jadi si Hadar ma gantihni manrajai; Pau do goran ni hutani anjaha goran ni parinangonni si Mehetabel, boru ni si Matred, na tinubuhkon ni si Mezabab. 36:39 Setelah Baal-Hanan bin Akhbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia; kotanya bernama Pahu dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.
36:40 On ma goran-goran ni kopala-kopala humbani si Esau, mangihutkon sundut, ianan pakon goran ni sidea: Kopala Timna, Alwa, Jetet, 36:40 Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet,
36:41 Oholibama, Ela, Pinon, 36:41 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,
36:42 Kenas, T’eman, Mibzar, 36:42 kepala kaum Kenas, kepala kaum Téman, kepala kaum Mibzar,
36:43 Makdiel pakon Iram. Ai ma kopala-kopala ni halak Edom mangihutkon ianan ni sidea i tanoh ginomgoman ni sidea; ai ma si Esau ompung ni halak Edom. 36:43 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram; itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka; Edom ialah Esau, bapa orang Edom.
<< Kejadian 35 Kejadian 37 >>