Kejadian 35

Si Jakob i Betel
35:1 Dob ai nini Naibata ma hubani si Jakob: Marugas ma ho, laho ma hu Betel, iankon ma ijai, anjaha pauli ma ijai sada anjap-anjap hubani Naibata na patalarhon dirini hubam, sanggah na lintun ai ho humbani si Esau, abangmu. 35:1 Allah berfirman kepada Yakub: “Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu.”
35:2 Jadi nini si Jakob ma hubani hasomanni sarumah pakon hubani haganup na rapkonsi: Pangambukkon hanima ma naibata na legan na adong itongah-tongahnima, manguras ma hanima anjaha gantih hanima ma hiounima. 35:2 Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia: “Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu.
35:3 Marugas ma hita tangkog hu Betel, ase hupauli ijai sada anjap-anjap hubani Naibata, na mambalosi ahu bani panorang hasosakanku anjaha na mangkasomani ahu barang huja pe ahu laho. 35:3 Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh.”
35:4 Jadi ibere sidea ma hubani si Jakob sagala naibata na legan na adong bani sidea, ronsi anting-anting na bani pinggol ni sidea; dob ai iponopkon si Jakob ma ai hu toruh ni hayu ara na ilambung ni Sikem. 35:4 Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem.
35:5 Dob ai laho ma sidea; jadi sogop ma biar na humbani Naibata bani haganup huta-huta na inggot sidea ai, gabe lang be iayak sidea anak ni si Jakob ai. 35:5 Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar.
35:6 Jadi das ma si Jakob hu Luz na i tanoh Kanaan, ai ma Betel, ia pakon ganup hasomanni saodoran. 35:6 Lalu sampailah Yakub ke Lus yang di tanah Kanaan — yaitu Betel –, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia.
35:7 Ipauli ma ijai sada anjap-anjap, ibahen ma goran ni ianan ai El-Betel, halani ijai do ipatalar Naibata dirini hubani, sanggah na lintun ai ia humbani abangni. 35:7 Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El-Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya.
35:8 Matei ma si Debora, parorot ni si Rebekka, jadi itanom ma ia itoruh ni hayu ara hampit kehen ni Betel; gabe ibahen ma goran ni hayu ara ai partangisan. 35:8 Ketika Debora, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang: Pohon Besar Penangisan.
35:9 Dob ai iulaki Naibata ma patalarhon dirini hubani si Jakob, dob roh ia hun Padang Aram, anjaha ipasu-pasu ma ia. 35:9 Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia.
35:10 Ihatahon Naibata ma dompaksi: Si Jakob do goranmu; seng be si Jakob diloonku goranmu, tapi si Israel ma. Gabe margoran si Israel mando ia. 35:10 Firman Allah kepadanya: “Namamu Yakub; dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu.” Maka Allah menamai dia Israel.
35:11 Ambah ni ai ihatahon Naibata ma bani: Ahu do Naibata, pargogoh na so tarimbang. Manggompari ma ho anjaha manggargar; sada bangsa anjaha sada hulanan ni bangsa-bangsa marharorohan humbam, anjaha raja-raja mandarat humbani binongeimu. 35:11 Lagi firman Allah kepadanya: “Akulah Allah Yang Mahakuasa. Beranakcuculah dan bertambah banyak; satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu.
35:12 Anjaha tanoh na dob hubere hubani si Abraham pakon hubani si Isak, berehononku do in hubam, anjaha berehononku do in hubani ginomparmu i pudimu. 35:12 Dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan Kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu.”
35:13 Dob ai manaik ma Naibata hun lambungni, humbani ianan parsahapanni ai pakon si Jakob. 35:13 Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya.
35:14 Ipajongjong si Jakob ma sada batu bani ianan parsahap-sahapanni ai pakon Naibata, iuseihon ma hu atasni galangan siinumon, anjaha iminaki ma ai. 35:14 Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu; ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya.
35:15 Jadi ibahen si Jakob ma goran ni ianan parsahap-sahapanni ai pakon Naibata Betel. 35:15 Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya “Betel”.
Parmatei ni si Rahel
35:16 Dob ai misir ma sidea hun Betel; jadi sanggah na lang sadiha daoh be sidea hun Eprata, tubuhan tuah ma si Rahel, anjaha payah do ia mangintubuh. 35:16 Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar.
35:17 Bani na payah ai ia mangintubuh, nini sibaso ai ma dompaksi: Ulang ma ham mabiar, halani sahali on pe anak do jumpah ham. 35:17 Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya: “Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kaudapat.”
35:18 Tapi bani na laho rotap hosahni, ai matei do ia, ibahen ma goranni: Ben-Oni; tapi si Benjamin do ibahen bapani goranni. 35:18 Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas — sebab ia mati kemudian — diberikannyalah nama Ben-oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin.
35:19 Ase matei ma si Rahel, itanom ma ia ilambung dalan laho hu Eprata, ai ma Betlehem. 35:19 Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem.
35:20 Anjaha ipajongjong si Jakob ma sada batu iatas tanomanni ai; ai ma tanda tanoman ni si Rahel ronsi nuan. 35:20 Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya; itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang.
35:21 Dob ai misir ma si Israel, ipajongjong ma barung-barungni i dipar ni Migdal-Eder. 35:21 Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal-Eder.
Anak ni si Jakob 35:22a Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel.
35:22 Sanggah na marianan si Jakob i tanoh ai, laho ma si Ruben mangkasomani modom si Bilha, parinangon ni bapani ai, anjaha tarbogei do ai bani si Jakob. Sapuluh dua do anak ni si Jakob. 35:22b Adapun anak-anak lelaki Yakub dua belas orang jumlahnya.
35:23 Anak ni si Lea ai ma: Si Ruben, anak sikahanan ni si Jakob, si Simeon, si Levi, si Juda, si Isasar pakon si Sebulon. 35:23 Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon.
35:24 Anak ni si Rahel ai ma: Si Josep pakon si Benjamin. 35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin.
35:25 Anak ni si Bilha, jabolon naboru ni si Rahel ai ma: Si Dan pakon si Naptali. 35:25 Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali.
35:26 Anak ni si Silpa, jabolon naboru ni si Lea ai ma: Si Gad pakon si Asser. Ai ma anak ni si Jakob, na tubuh bani i Padang Aram. 35:26 Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub, yang dilahirkan baginya di Padan-Aram.
35:27 Das ma si Jakob hubani si Isak bapani ai i Mamre, atap Kirjat-Arba, ai ma Hebron, panginsolatan ni si Abraham pakon si Isak. 35:27 Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat-Arba — itulah Hebron — tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing.
35:28 Ia umur ni si Isak saratus ualuh puluh tahun do. 35:28 Adapun umur Ishak seratus delapan puluh tahun.
35:29 Dob ai rotap ma hosah ni si Isak, matei ma ia, jadi ipatumpu ma ia hubani ompungni, dob sayur matua anjaha sobalan bani hagoluhan on, anjaha si Esau pakon si Jakob anakni ai do mananomsi. 35:29 Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya; ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia.
<< Kejadian 34 Kejadian 36 >>