Kejadian 30

30:1 Dob iidah si Rahel, na lang manubuhkon anak ia bani si Jakob, marsimburu ma ia hubani kakani ai, ihatahon ma hubani si Jakob: Bere bangku anak, anggo lang matei ma ahu. 30:1 Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub: “Berikanlah kepadaku anak; kalau tidak, aku akan mati.”
30:2 Manringis tumang ma si Jakob mangidah si Rahel, nini ma: Ai ahu gatni gantih ni Naibata, na manjolom boras ni boltokmu? 30:2 Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: “Akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi engkau mengandung?”
30:3 Tapi nini ma: Andon si Bilha, jabolonku naboru, parayak ma ia, ase ia manubuhkon anak bani abinganku, anjaha jongjong homa ginompar bangku marhiteihonsi. 30:3 Kata Rahel: “Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan.”
30:4 Jadi ibere ma hubani si Bilha, jabolonni ai bahen parinangonni; gabe iparayak si Jakob ma ia. 30:4 Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya dan Yakub menghampiri budak itu.
30:5 Jadi boratan rumah ma si Bilha, anjaha itubuhkon anak sada bani si Jakob. 30:5 Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub.
30:6 Dob ai nini si Rahel ma: Domma dapotan hasintongan ahu humbani Naibata, itangihon do pangindoanku, ai ibere do bangku sada anak. Halani ai ibahen ma goranni si Dan. 30:6 Berkatalah Rahel: “Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkan-Nya permohonanku dan diberikan-Nya kepadaku seorang anak laki-laki.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan.
30:7 Boratan rumah ma use si Bilha, jabolon naboru ni si Rahel ai, anjaha itubuhkon ma anak paduahon bani si Jakob. 30:7 Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub.
30:8 Jadi nini si Rahel ma: Pargumpulon ni Naibata do hupargumpulhon dompak kakangkin, gabe monang do ahu. Halani ai ibahen ma goranni si Naftali. 30:8 Berkatalah Rahel: “Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang.” Maka ia menamai anak itu Naftali.
30:9 Dob iidah si Lea na dob maronti ia tubuhan tuah, ibuat ma si Silpa, jabolon naboruni, ibere ma ia hubani si Jakob bahen parinangonni. 30:9 Ketika dilihat Lea, bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya.
30:10 Ase itubuhkon si Silpa, jabolon naboru ni si Lea ma sada anak bani si Jakob. 30:10 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub.
30:11 Nini si Lea ma: Domma roh tuah! Jadi ibahen ma goranni si Gad. 30:11 Berkatalah Lea: “Mujur telah datang.” Maka ia menamai anak itu Gad.
30:12 Dob ai itubuhkon si Silpa, jabolon naboru ni si Lea ma anak paduahon bani si Jakob. 30:12 Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub.
30:13 Nini si Lea ma: Na martuah do ahu! Ai parhatuahon ni sagala puang-puang ma ahu. Jadi ibahen ma goranni si Asser. 30:13 Berkatalah Lea: “Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia.” Maka ia menamai anak itu Asyer.
30:14 Sanggah na laho si Ruben bani musim pariama hu juma, jumpahsi ma dudaim itongah ni juma; jadi ibere ma ai hubani si Lea inangni ai. Nini si Rahel ma hubani si Lea: Mahua bere ma bangku deba dudaim ni anakmin. 30:14 Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea: “Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu.”
30:15 Nini si Lea ma dompaksi: Hurang ope gatni, na binuatmin uhur ni pargotongkin? Sihol buatonmu ope dudaim ni anakkin? Jadi nini si Rahel ma: Anggo sonai i lambungmu ma ia modom saborngin on, gantih ni dudaim ni anakmin. 30:15 Jawab Lea kepadanya: “Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?” Kata Rahel: “Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu.”
30:16 Sanggah na mulak si Jakob hun juma bodarini ai, ialo-alo si Lea ma ia, nini ma: Maningon hubangku do ho roh, ai domma huboli ho marhitei dudaim ni anakku. Jadi rap modom ma sidea bani na saborngin ai. 30:16 Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata: “Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku.” Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu.
30:17 Itangihon Naibata ma si Lea, boratan rumah ma ia, anjaha itubuhkon ma anak palimahon bani si Jakob. 30:17 Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub.
30:18 Nini si Lea ma: Domma ibere Naibata upahku, halani domma hubere jabolonku naboru hubani pargotongkin. Jadi ibahen ma goranni si Issasar. 30:18 Lalu kata Lea: “Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku.” Maka ia menamai anak itu Isakhar.
30:19 Boratan rumah ma use si Lea, anjaha itubuhkon ma anak paonomkon bani si Jakob. 30:19 Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub.
30:20 Nini si Lea ma: Domma isiluahkon Naibata siluah na laingan bangku. Iankonon ni pargotongku ma ahu sahali on, ai domma hutubuhkon bani onom anak. Jadi ibahen ma goranni si Zebulon. 30:20 Berkatalah Lea: “Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku; sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya.” Maka ia menamai anak itu Zebulon.
30:21 Dob ai itubuhkon ma boru sada, jadi ibahen ma goranni si Dina. 30:21 Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina.
30:22 Tapi idingat Naibata ma use si Rahel; ibalosi Naibata ma pangindoanni, ibuka ma parnaibataanni. 30:22 Lalu ingatlah Allah akan Rahel; Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya.
30:23 Boratan rumah ma ia, itubuhkon ma sada anak, jadi nini ma: Domma ibuat Naibata hadorunonku. 30:23 Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia: “Allah telah menghapuskan aibku.”
30:24 Ibahen ma goranni si Josep, nini ma: Sai itambahi Jahowa ma bangku anak sada nari. 30:24 Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata: “Mudah-mudahan TUHAN menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku.”
30:25 Jadi dob itubuhkon si Rahel si Josep, nini si Jakob ma hubani si Laban: Paingkat ham ma ahu, ase laho ahu marayak ianan hatubuhanku pakon tanohku. 30:25 Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban: “Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku.
30:26 Bere ham ma bangku parinangonkin pakon niombahkin, ai ma upahku marhorja bamu, ase mulak ahu, ai ibotoh ham do sonaha parhorjangku bamu. 30:26 Berikanlah isteri-isteriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu, betapa keras aku bekerja padamu.”
30:27 Nini si Laban ma dompaksi: Sai dapotan idop ni uhur ma ahu i lobeimu. Ai torang do iidah uhurhu, na ipasu-pasu Jahowa do ahu marhitei ho. 30:27 Tetapi Laban berkata kepadanya: “Sekiranya aku mendapat kasihmu! Telah nyata kepadaku, bahwa TUHAN memberkati aku karena engkau.”
30:28 Hatahon ma sadiha upahmu sibereonku, nini. 30:28 Lagi katanya: “Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya.”
30:29 Nini si Jakob ma dompaksi: Ham pe, ibotoh ham do parhorjangku bamu, pakon parjadi ni pinahanmu marhitei panjagaanku. 30:29 Sahut Yakub kepadanya: “Engkau sendiri tahu, bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku,
30:30 Ai otik do adong bamu paima roh ahu, tapi nuan domma martambah, buei tumang, anjaha ipasu-pasu Jahowa do ham marhitei langkahku. On pe, antigan pe pangkorjahononku na porlu bani rumahku? 30:30 sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan TUHAN telah memberkati engkau sejak aku berada di sini; jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?”
30:31 Jadi nini si Laban ma: Anggo sonai, aha ma berehononku bam? Nini si Jakob ma: Seng pala barang aha berehononmu bangku; anggo ibalosi ham hatangkon na hu bamu, ulakanku ma marmahan biri-birimu pakon manjagaisi. 30:31 Kata Laban: “Apakah yang harus kuberikan kepadamu?” Jawab Yakub: “Tidak usah kauberikan apa-apa kepadaku; aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku:
30:32 Bontasonku ma sadari on hulanan ni biri-birimu, laho papuligkon hunjai ganup pinahan na marrintik pakon na marjolang; sagala sibirong humbani biri-biri pakon na marrintik ampa na marjolang humbani hambing, ai ma upahku. 30:32 Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang; segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku.
30:33 Ase hapintoranku ma na manaksihon ahu ase, anggo roh ham manorih upahku. Sagala na so marrintik atap marjolang itongah-tongah ni hambing, ampa na so birong itongah-tongah ni biri-biri, na tinangko ma ai, anggo jumpah i bangku. 30:33 Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku: Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku.”
30:34 Nini si Laban ma: Dear, songon na hinatahonmai ma tongon. 30:34 Kemudian kata Laban: “Baik, jadilah seperti perkataanmu itu.”
30:35 Dob ai ipapulig ma bani na sadari ai hambing tunggal, na marrintik-rintik ampa na marjolang-jolang, sonai homa haganup hambing boru-boru na marrintik-rintik ampa na marjolang-jolang, sagala na adong rupa silopak bani badanni, ampa ganup biri-biri na birong; jadi iondoskon ma ganupan ai hubani anakni ase ijaga. 30:35 Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga.
30:36 Dob ai ibahen si Laban ma holang-kolangni dalanan tolu ari humbani si Jakob. Ase iparmahan si Jakob ma biri-biri ni si Laban na tading ai. 30:36 Kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu.
30:37 Jadi ibuat si Jakob ma dangkah ni hayu mayang, anturmangan pakon sindulpak, ihuliti ma ai marjolang-jolang gabe taridah ma silopak ni hayu ai. 30:37 Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan.
30:38 Ipantibalhon ma dangkah na hinulitanni ai hubagas palangka paniburan ni biri-biri ai. Ia biri-biri rosuh do marboru-boru sanggah panorang minum. 30:38 Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, ke mana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum.
30:39 Anggo domma marboru-boru biri-biri ai dohorhon dangkah-dangkah ai, gabe itubuhkon ma anak na marjolang-jolang, na marrintik-rintik ampa na marjolang-jolang. 30:39 Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang.
30:40 Dob ai ipapulig si Jakob ma biri-biri ai, idompakkon ma ulu ni biri-biri ai hubani na marrintik ampa na birong humbani pinahan ni si Laban. Pulig ma ibahen ianan ni pinahan ni ai, lang iparup ampa pinahan ni si Laban. 30:40 Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban.
30:41 Anggo marboru-boru biri-biri sibanggalan ai, ipantibalhon si Jakob ma dangkah-dangkah ai hubagas palangka ilobei ni biri-biri ai, ase marboru-boru dohorhon dangkah-dangkah ai. 30:41 Dan setiap kali, apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu.
30:42 Tapi anggo marpengpeng do biri-biri ai, lang ibahen dangkah-dangkah ai hubagas. Jadi bani si Laban ma sagala na marpengpeng, tapi sagala na banggal bani si Jakob do. 30:42 Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub.
30:43 Jadi bayak nor-nor ma si Jakob, buei ma biri-biri bani, jabolon naboru, jabolon dalahi, unta pakon halode. 30:43 Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai.
<< Kejadian 29 Kejadian 31 >>