Kejadian 29

 
29:1 Dob ai misir ma si Jakob hunjai, laho ma ia hu tanoh ni halak parhapoltakan. 29:1 Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur.
29:2 Sanggah na manatap-natap ia, iidah ma sada parigi i sampalan, anjaha dong do tolu hulanan biri-biri manggompang i lambungni; ai humbani parigi ai do ipasobur halak biri-biri ai. Batu bolon do tutup ni parigi ai, 29:2 Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar;
29:3 anjaha anggo martumpu ma biri-biri ijai, igulangkon parmahan ai ma batu ai humbani babah ni parigi ai, ipasibur sidea ma biri-biri ai, anjaha inahkon ma use batu ai bani iananni, huatas ni babah ni parigi ai. 29:3 dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu.
29:4 Nini si Jakob ma hubani sidea: Nasiam hasoman, hunja do nasiam? Nini sidea ma: Hun Haran do hanami. 29:4 Bertanyalah Yakub kepada mereka: “Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?” Jawab mereka: “Kami ini dari Haran.”
29:5 Nini ma hubani sidea: Itandai nasiam do si Laban anak ni si Nahor? Balos ni sidea: Itandai hanami do ia. 29:5 Lagi katanya kepada mereka: “Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?” Jawab mereka: “Kami kenal.”
29:6 Nini ma hubani sidea: Jorgit-jorgit do ia? Balos ni sidea: Jorgit-jorgit do; anjaha tonggor ma, si Rahel, boruni ai, roh mangalai biri-birini. 29:6 Selanjutnya katanya kepada mereka: “Selamatkah ia?” Jawab mereka: “Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya.”
29:7 Nini si Jakob ma: Tonggor ma, gijang ope ari, seng jumpah ope panorang patumpuhon pinahan; pasibur nasiam ma biri-biri in, dob ai laho ma nasiam pagagathonsi. 29:7 Lalu kata Yakub: “Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak; berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi.”
29:8 Tapi nini sidea ma: Seng tarbahen hanami anggo seng ope martumpu haganup biri-biri; dob ai pe ase igulingkon hanami batu in hun babah ni parigi in, anjaha ipasibur hanami biri-biri in. 29:8 Tetapi jawab mereka: “Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul; barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami.”
29:9 Sanggah na marsahap ai ope ia pakon sidea, roh ma si Rahel rap pakon biri-biri ni bapani; ai ia do na marmahan ai. 29:9 Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya.
29:10 Jadi dob iidah si Jakob si Rahel, boru ni si Laban, botou ni inangni ai pakon biri-biri ni si Laban tulangni ai, ipadohor si Jakob ma anjaha igulingkon ma batu ai hun babah ni parigi ai, anjaha ipasibur ma biri-biri ni si Laban, botou ni inangni ai. 29:10 Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu.
29:11 Dob ai isummah si Jakob ma si Rahel, anjaha tangis gogoh-gogoh. 29:11 Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras.
29:12 Ipatugah si Jakob ma hubani si Rahel, panagolan ni bapani do ia, anak ni si Rebekka; jadi marlintun ma si Rahel patugahkon hubani bapani. 29:12 Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel, bahwa ia sanak saudara ayah Rahel, dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya.
29:13 Ase dob ibogei si Laban barita ni si Jakob, anak ni botouni ai, marlintun ma ia manjumpahkonsi, idahop ma ia anjaha isummah, anjaha iboan hu rumahni. Jadi ipatugah si Jakob ma hubani si Laban ganup na masa ai. 29:13 Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban.
29:14 Nini si Laban ma hubani: Tongon, holi-holingku ampa dagingku do ho hape! Jadi i lambungni ma ia sabulan dokahni. 29:14 Kata Laban kepadanya: “Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku.” Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya.
29:15 Dob ai nini si Laban ma hubani si Jakob: Halani panagolanku do ho, ra do ho horja raja i lambungku? Patugah ma bangku, aha upahmu! 29:15 Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub: “Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu.”
29:16 Dua do boru ni si Laban; goran ni sikahanan si Lea, goran ni si anggian si Rahel. 29:16 Laban mempunyai dua anak perempuan; yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel.
29:17 Biri-birion do mata ni si Lea, tapi jenges do rupa pakon bohi ni si Rahel. 29:17 Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya.
29:18 Holong do uhur ni si Jakob mangidah si Rahel, jadi nini ma: Marhorja raja ma ahu bamu pitu tahun laho mambuat si Rahel, borumu sianggian ai. 29:18 Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata: “Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu.”
29:19 Nini si Laban ma: Rahanan ma hubam ia hubere, ase hubani halak na legan; i lambungku ma ho. 29:19 Sahut Laban: “Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu dari pada kepada orang lain; maka tinggallah padaku.”
29:20 Ase marhorja raja ma si Jakob pitu tahun laho mambuat si Rahel, anjaha hira piga-piga ari do bani uhurni ai, halani holong ni uhurni mangidahsi. 29:20 Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel.
29:21 Dob ai nini si Jakob ma hubani si Laban: Bere ham ma hubangku parinangonkai ase huparayak ia, ai domma jumpah padanta. 29:21 Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban: “Berikanlah kepadaku bakal isteriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia.”
29:22 Jadi ipatumpu si Laban ma ganup halak na bani ianan ai, anjaha ibahen ma sada pesta. 29:22 Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan.
29:23 Tapi dob bodari, ibuat ma boruni si Lea, iboan ma ia hubani si Jakob; jadi ia ma iparayak. 29:23 Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia.
29:24 Ibere si Laban ma si Silpa, jabolonni naboru ai, hubani si Lea, boruni ai, bahen jabolonni. 29:24 Lagipula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya.
29:25 Tapi patarni ai, tonggor ma, si Lea do hape; jadi nini si Jakob ma hubani si Laban: Aha do na binahenmu on bangku? Ai lang si Rahel do na sihol buatonku ase marhorja raja ahu bamu? Mase ma ioto-otoi ham ahu? 29:25 Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea! Lalu berkatalah Yakub kepada Laban: “Apakah yang kauperbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?”
29:26 Nini si Laban ma: Seng sonin adat i tanohnami on, parlobei palahoon sianggian humbani sikahanan. 29:26 Jawab Laban: “Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu dari pada kakaknya.
29:27 Iankon ma ia pitu borngin on, ase hubere bam pakon sianggian ai, anggo marhorja raja ho bangku pitu tahun nari. 29:27 Genapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu dengan anakku ini; kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi.”
29:28 Jadi ibahen si Jakob ma sonai, iiankon ma ia pitu borngin. Dob ai ibere si Laban ma hubani boruni si Rahel ai bahen parinangonni. 29:28 Maka Yakub berbuat demikian; ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi isterinya.
29:29 Ibere si Laban ma si Bilha, jabolonni naboru ai, hubani si Rahel boruni ai, bahen jabolonni. 29:29 Lagipula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya.
29:30 Jadi iparayak si Jakob ma homa si Rahel, anjaha holongan do uhurni mangidah si Rahel ase si Lea; marhorja raja ma ia pitu tahun nari bani si Laban. 29:30 Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel dari pada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi.
29:31 Tapi dob iidah Jahowa na so ihargahon si Lea, jumpahan tuah ma ia ibahen, tapi lambang do anggo si Rahel. 29:31 Ketika TUHAN melihat, bahwa Lea tidak dicintai, dibuka-Nyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul.
29:32 Jadi boratan rumah ma si Lea, itubuhkon ma sada anak, anjaha ibahen ma goranni si Ruben, ai nini do: Tongon, itatap Jahowa do hasombuhonku; tontu holong ma uhur ni paramangonku bangku. 29:32 Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben, sebab katanya: “Sesungguhnya TUHAN telah memperhatikan kesengsaraanku; sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku.”
29:33 Boratan rumah ma ia use anjaha tubuhan anak, jadi nini ma: Halani itangar Naibata na so hinaholongan ahu, gabe ibere do hubangku pakon anak on, jadi ibahen ma goranni si Simeon. 29:33 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: “Sesungguhnya, TUHAN telah mendengar, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan-Nya pula anak ini kepadaku.” Maka ia menamai anak itu Simeon.
29:34 Boratan rumah ma ia use, anjaha tubuhan anak, jadi nini ma: Parapaton ni paramangonku ma dirini hubangku sahali on, halani domma hutubuhkon tolu anak bani. Halani ai do ase ibahen goranni si Levi. 29:34 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: “Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi.
29:35 Boratan rumah ma ia use anjaha tubuhan anak, jadi nini ma: Pujionku ma Jahowa sahali on. Halani ai ibahen ma goranni si Juda. Dob ai maronti ma ia tubuhan tuah. 29:35 Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: “Sekali ini aku akan bersyukur kepada TUHAN.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.
<< Kejadian 28 Kejadian 30 >>