Kejadian 26

Minggu 7 Juni 2020, Trinitas: Ambilan 1 Musa 1:26-31; Sibasaon Johannes 1:29-34
26:1 Dob ai masa ma use lohei i tanoh ai, sobali ni lohei na parlobei ai, na masa sanggah bani goluh ni si Abraham; jadi bungkas ma si Isak hu Gerar, marayak si Abimelek, raja ni halak Palistim. 26:1 Maka timbullah kelaparan di negeri itu. — Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin.
26:2 Dob ai ipataridahkon Jahowa ma dirini hubani, nini ma: Ulang ma ho tuad hu tanoh Masir, tapi iani ma tanoh sipatugahonku ope hubam. 26:2 Lalu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: “Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu.
26:3 Manginsolat ma ho i tanoh on, ase huhasomani ho, anjaha hupasu-pasu ho; ai hubam pakon hubani ginomparmu do berehononku ganup tanoh on, anjaha patotaponku do bija, na hubijahon hubani si Abraham, bapamu ai. 26:3 Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu.
26:4 Anjaha pabueionku do ginomparmu, songon bintang na i langit, anjaha hubani ginomparmu do berehononku ganup tanoh on. Ai dapotan pasu-pasu do magira ganup bangsa ni tanoh on marhitei ginomparmu, 26:4 Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit; Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
26:5 halani itangihon si Abraham do sorangku anjaha ihorjahon uhumhu, tonahku, podahku pakon titahku. 26:5 karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku.”
26:6 Ase marianan i Gerar ma si Isak. 26:6 Jadi tinggallah Ishak di Gerar.
26:7 Tapi anggo sungkun-sungkun halak parnagori ai pasal parinangonni ai, gabe ihatahon ma: Botouhu do ia. Ai mabiar do ia mangkatahon: parinangonku do ia, ase ulang ibunuh parnagori ai ia nini uhurni, halani si Rebekka ai, ai jenges do rupani. 26:7 Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isterinya, berkatalah ia: “Dia saudaraku,” sebab ia takut mengatakan: “Ia isteriku,” karena pikirnya: “Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya.”
26:8 Hape dob hundokah ia ijai, itungkir si Abimelek, raja ni halak Palistim ai ma hun jandela, gabe iidah ma marguro-guro si Isak pakon si Rebekka parinangonni ai. 26:8 Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, isterinya.
26:9 Jadi idilo si Abimelek ma si Isak, nini ma: Tonggor ma, parinangonmu do ia hape. Mase ihatahon ho: Botouhu do ia? Jadi ibalosi si Isak ma: Ase ulang matei ahu holi marhiteihonsi, nini uhurhu. 26:9 Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: “Sesungguhnya dia isterimu, masakan engkau berkata: Dia saudaraku?” Jawab Ishak kepadanya: “Karena pikirku: Jangan-jangan aku mati karena dia.”
26:10 Nini si Abimelek ma: Mase ma sonin ibahen ho bannami? Otik nari mando, ase sihol hasomanan ni sahalak humbani bangsa on parinangonmin, gabe iparoh ho dousa bannami. 26:10 Tetapi Abimelekh berkata: “Apakah juga yang telah kauperbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan isterimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami.”
26:11 Dob ai iparentahkon si Abimelek ma hubani haganup bangsa ai, nini ma: Barang ise na manggeori dalahi on atap parinangonni maningon marutang hosah do ia. 26:11 Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: “Siapa yang mengganggu orang ini atau isterinya, pastilah ia akan dihukum mati.”
26:12 Dob ai mardang ma si Isak i nagori ai, jadi jumpahsi ma bani satahun ai saratus hali lompit, ai ipasu-pasu Jahowa do ia. 26:12 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN.
26:13 Jadi halak na bayak ma ia; lambin dokahni lambin bayak, bayak tumang ma ia. 26:13 Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
26:14 Bahat do biri-birini pakon lombuni, buei do pakon jabolonni. Jadi subil ma halak Palistim mangidahsi. 26:14 Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya.
26:15 Haganup parigi, na hinurak ni jabolon ni bapani bani goluh ni si Abraham, itambusi halak Palistim ma anjaha igoki bani tanoh. 26:15 Segala sumur, yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah.
26:16 Jadi ihatahon si Abimelek ma hubani si Isak: Laho ma ho hun tongah-tongahnami on, ai daoh do markuasaan ho humbannami. 26:16 Lalu kata Abimelekh kepada Ishak: “Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari pada kami.”
26:17 Jadi bungkas ma si Isak hunjai, ipajongjong ma barung-barungni i habungan Gerar, lanjar ijai ma ia marianan. 26:17 Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ.
26:18 Dob ai iulaki si Isak ma mangkurak parigi, na hinurak sanggah bani goluh ni si Abraham, bapani ondi, na dob tinambusan ni halak Palistim, dob matei si Abraham, anjaha ibahen ma goranni mangihutkon goran na binahen ni bapani ondi hinan. 26:18 Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.
26:19 Jadi sanggah na mangkurak ai jabolon ni si Isak i habungan ai, gabe jumpah sidea ma ijai sada parigi na manggoluh. 26:19 Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya.
26:20 Tapi itinggili parmahan na hun Gerar ma parmahan ni si Isak, nini sidea ma: Hanami do simada bah on. Jadi ibahen si Isak ma goran ni parigi ai: Esak (partinggilan), halani itinggili sidea ia ijai. 26:20 Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka: “Air ini kepunyaan kami.” Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana.
26:21 Dob ai ihurak sidea ma use sada sumur na legan, ai pe iparsurai sidea do; jadi ibahen si Isak ma goran ni parigi ai Sitna (parsuraian). 26:21 Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.
26:22 Jadi bungkas ma ia hunjai, ihurak ma use sada parigi na legan, tapi lang be maringor sidea halani ai; halani ai ibahen ma goran ni ai Rehobot (ianan na lumbang), ai nini: Ai ipalumbang Jahowa do banta, anjaha gargar hita itumpak i tanoh on. 26:22 Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata: “Sekarang TUHAN telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini.”
26:23 Dob ai tangkog ma ia hunjai hu Berseba. 26:23 Dari situ ia pergi ke Bersyeba.
26:24 Borngin ni ai roh ma Jahowa marayaksi, nini ma: Ahu do Naibata ni bapamu si Abraham. Ulang ho mabiar, ai ahu do hasomanmu; pasu-pasuonku do ho anjaha pabueionku do ginomparmu halani si Abraham jabolonkin. 26:24 Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: “Akulah Allah ayahmu Abraham; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu.”
26:25 Jadi ipauli si Isak ma ijai sada anjap-anjap, anjaha ipadilo-dilo goran ni Jahowa. Ipajongjong ma ijai barung-barungni, lanjar ihurak jabolonni ma ijai parigi. 26:25 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
26:26 Dob ai iparayak si Abimelek ma ia hun Gerar, rap pakon si Ahuzat hasomanni ai, ampa si Pihol puanglima ni balani. 26:26 Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya.
26:27 Nini si Isak ma hubani sidea: Mase ma roh nasiam marayak ahu? Ai lang sogam do uhurnasiam bangku, anjaha domma ipalaho nasiam ahu hun tanohnasiam? 26:27 Tetapi kata Ishak kepada mereka: “Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?”
26:28 Nini sidea ma mambalosi: Tangkas do iidah hanami, na ihasomani Jahowa do ho. Halani ai nini uhurnami do: Mahua nabahen ma parbulawanan itongah-tongahta, hanami pakon ho, anjaha mambahen padan ma hanami pakon ho, 26:28 Jawab mereka: “Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; sebab itu kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan engkau; dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau,
26:29 paboa na so bahenonmu na masambor bannami, songon hanami na so mangkahua ho, na pitah mambahen na madear hansa, anjaha na palopaskon ho hinan misir ibagas damei. Sonari na pinasu-pasu ni Jahowa do ho. 26:29 bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai; bukankah engkau sekarang yang diberkati TUHAN.”
26:30 Dob ai ipasirsir si Isak ma sipanganon bani sidea, jadi mangan anjaha minum ma sidea. 26:30 Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum.
26:31 Patarni ai girah ma sidea puho, anjaha marbulawan ma sidea. Dob ai ipaingkat si Isak ma sidea ibagas damei. 26:31 Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai.
26:32 Bani ari ai roh ma jabolon ni si Isak patugahkon hubani pasal parigi na dob hinurak ni sidea, anjaha nini ma hubani: Domma jumpahan bah hanami. 26:32 Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya: “Kami telah mendapat air.”
26:33 Jadi ibahen ma goran ni parigi ai Seba. Halani ai Berseba do goran ni huta ai ronsi sadari on. 26:33 Lalu dinamainyalah sumur itu Syeba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersyeba, sampai sekarang.
26:34 Dob marumur si Esau ompat puluh tahun, ibuat ma si Judit, boru ni si Beri, marga Het, pakon si Basmat, boru ni si Elon, marga Het, bahen parinangonni. 26:34 Ketika Esau telah berumur empat puluh tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi isterinya.
26:35 Tapi pusok tumang do uhur ni si Isak pakon si Rebekka ibahen sidea. 26:35 Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka.
<< Kejadian 25 Kejadian 27 >>