Kejadian 25

25:1 Dob ai iulakkon si Abraham ma mambuat boru, na margoran si Ketura. 25:1 Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya Ketura.
25:2 Jadi itubuhkon ma bani si Simran pakon si Joksan, si Medan pakon si Midian, si Jisbak pakon si Suah. 25:2 Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah.
25:3 Si Joksan do na manubuhkon si Seba pakon si Dedan. Ia ginompar ni si Dedan, ai ma halak Assur, halak Letus pakon halak Leum. 25:3 Yoksan memperanakkan Syeba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum.
25:4 Anak ni si Midian ai ma si Epa, si Eper, si Hanok, si Abida pakon si Elda. Ai ma ganup ginompar ni si Ketura. 25:4 Anak-anak Midian ialah Efa, Efer, Henokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
25:5 Dob ai ibere si Abraham ma ganup na dong bani ai hubani si Isak. 25:5 Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak,
25:6 Tapi anggo bani anak ni parinangonni, panggantihi ai, sibere-bere do ibere si Abraham; dob ai ipajae ma sidea humbani si Isak anakni ai hu tanoh na hampit hapoltakan, sanggah bani goluhni ope. 25:6 tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka — masih pada waktu ia hidup — meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke Tanah Timur.
25:7 Ia dokah ni umur ni si Abraham manggoluh saratus pitu puluh lima tahun do. 25:7 Abraham mencapai umur seratus tujuh puluh lima tahun,
25:8 Dob ai matei sayurmatua ma si Abraham, dob sombuh uhurni bani hagoluhan on, jadi ipatumpu ma ia hubani ompungni. 25:8 lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
25:9 Dob ai itanom si Isak pakon si Ismael anakni ai ma ia, hu liang Makpelah, hu juma ni si Epron, anak ni si Zohar, marga Het, na hampit hapoltakan ni Mamre, 25:9 Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia dalam gua Makhpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre,
25:10 hu juma, na binoli ni si Abraham humbani anak ni si Het; hujai do itanom si Abraham pakon si Sarah parinangonni ai. 25:10 yang telah dibeli Abraham dari bani Het; di sanalah terkubur Abraham dan Sara isterinya.
25:11 Jadi dob matei si Abraham, ipasu-pasu Naibata ma si Isak, anakni ai; ilambung ni parigi Lachai-Roi do marianan si Isak. 25:11 Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu; dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi.
25:12 On do ginompar ni si Ismael, anak ni si Abraham, tinubuhkon ni si Hagar boru Masir, jabolon ni si Sara ai. 25:12 Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sara itu.
25:13 On do goran ni anak ni si Ismael mangihutkon partubuh ni sidea: si Nebajot, bunga tubuh ni si Ismael, dob ai si Kedar, si Abdeel, si Mibsam, 25:13 Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam,
25:14 si Misna, si Duma, si Masa, 25:14 Misyma, Duma, Masa,
25:15 si Hadad, si Tema, si Jetur, si Napis pakon si Kedma. 25:15 Hadad, Tema, Yetur, Nafish dan Kedma.
25:16 Ai ma anak ni si Ismael, anjaha ai ma goran ni sidea mangihutkon hutani pakon parbarung-barungan ni sidea bei, sapuluh dua raja mangihutkon marga ni sidea. 25:16 Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, dua belas orang raja, masing-masing dengan sukunya.
25:17 Ia dokah ni si Ismael manggoluh saratus tolu puluh pitu tahun do; dob ai matei ma ia anjaha ipatumpu ma ia hubani ompungni. 25:17 Umur Ismael ialah seratus tiga puluh tujuh tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
25:18 Marianan do sidea olat ni Hevila das hu Sur, ai ma hampit hapoltakan ni Masir dompak Assur. Sai marsilawanan do sidea ampa sanina ni sidea. 25:18 Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka.
25:19 On do ginompar ni si Isak, anak ni si Abraham. Si Abraham marniombahkon si Isak. 25:19 Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak.
25:20 Marumur ompat puluh tahun do si Isak sanggah na binuatni ai si Rebekka, boru ni si Betuel, halak Aram ai, botou ni si Laban halak Aram ai, bahen parinangonni. 25:20 Dan Ishak berumur empat puluh tahun, ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi isterinya.
25:21 Dob ai igogohkon si Isak ma manonggohon parinangonni ai bani Jahowa, ai na lambang do ia; jadi itangihon Jahowa ma tonggoni, boratan rumah ma si Rebekka parinangonni ai. 25:21 Berdoalah Ishak kepada TUHAN untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; TUHAN mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung.
25:22 Dob ai marsionjaran ma dakdanak ai ibagas parnaibataan. Nini si Rebekka ma: Anggo sonin do hape, mase pala sonon ahu? Jadi laho ma ia manungkunkonsi bani Jahowa. 25:22 Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata: “Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?” Dan ia pergi meminta petunjuk kepada TUHAN.
25:23 Nini Jahowa ma hubani: Dua do bangsa ibagas parnaibataanmu, anjaha dua do marga mandarat hun boltokmu; anjaha gogohan do bangsa na sada humbani na sada nari, anjaha marguru bani sianggian do sikahanan. 25:23 Firman TUHAN kepadanya: “Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.”
25:24 Jadi dob jumpah panorangni tubuhan tuah, tonggor ma, sirindu-rindu do na iboltokni ai. 25:24 Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya.
25:25 Jadi kaluar ma na parlobei ai, gerger do rupani, haganup angkulani songon hiou na marambulu; jadi ibahen ma goranni si Esau. 25:25 Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu; sebab itu ia dinamai Esau.
25:26 Dob ai kaluar ma anggini, ijolom do tambihul ni si Esau; jadi ibahen ma goranni si Jakob. Marumur onom puluh tahun do si Isak bani na tubuh ai sidea. 25:26 Sesudah itu keluarlah adiknya; tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur enam puluh tahun pada waktu mereka lahir.
25:27 Jadi lambin banggal ma dakdanak ai; gabe sahalak parburu na pandei ma si Esau, sahalak na marosuh marianan i talun, tapi anggo si Jakob sahalak parlamlam do, na marosuh marianan i barung-barung. 25:27 Lalu bertambah besarlah kedua anak itu: Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah.
25:28 Kasian ni si Isak do si Esau, halani marosuh ia mangankon na binuru; tapi kasian ni si Rebekka do anggo si Jakob. 25:28 Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub.
25:29 Dob ai manlompah sipanganon ma sahali si Jakob, jadi roh ma si Esau hun talun, anjaha loja tumang do ia. 25:29 Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang.
25:30 Nini si Esau ma hubani si Jakob: Mahua bere ma ahu mangankon sipanganon na gerger in, ai domma loja tumang ahu. Halani ai do ase margoran si Edom ia. 25:30 Kata Esau kepada Yakub: “Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah.” Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
25:31 Tapi nini si Jakob ma: Jual ma bangku lobei hak hasintuaonmu! 25:31 Tetapi kata Yakub: “Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu.”
25:32 Nini si Esau ma: Tonggor ma, na laho matei do ahu; bahen aha ma bangku hak hasintuaon in? 25:32 Sahut Esau: “Sebentar lagi aku akan mati; apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?”
25:33 Nini si Jakob ma: Anggo sonai, bijahon ma bangku sadari on. Jadi ibijahon ma bani, anjaha ijual ma hak hasintuaonni ai hubani si Jakob. 25:33 Kata Yakub: “Bersumpahlah dahulu kepadaku.” Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.
25:34 Dob ai ibere si Jakob ma hubani si Esau sagu-sagu pakon dali na nilompahni ai, jadi mangan ma ia anjaha minum, dob ai jongjong ma ia laho misir. Sonin ma hampung ni uhur ni si Esau bani hak hasintuaonni ai. 25:34 Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau; ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
<< Kejadian 24 Kejadian 26 >>