Kejadian 24

24:1 Ia si Abraham domma ubanon, domma sayur matua, anjaha ipasu-pasu Jahowa do ia bani haganup. 24:1 Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati TUHAN dalam segala hal.
24:2 Dob ai ihatahon si Abraham ma bani jabolonni, situanan i rumahni, na manramotkon ganup na dong bani: Mahua nahkon ma tanganmu itoruh ni binongeihu, 24:2 Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya: “Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku,
24:3 ase hupabija ho hubani Jahowa, Naibata ni nagori atas pakon tanoh on, paboa na so bulih buatonmu humbani boru ni halak Kanaan, panginsolatankin, bahen parinangon ni anakkin, 24:3 supaya aku mengambil sumpahmu demi TUHAN, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam.
24:4 tapi maningon laho do ho hu tanoh hagodanganku pakon hubani hade-hadengku, laho manririd bahen parinangon ni anakkin, si Isak. 24:4 Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang isteri bagi Ishak, anakku.”
24:5 Jadi nini jabolonni ai ma dompaksi: Naha, porini lang marosuh puang-puang ai mangirikkon ahu hu nagori on, boi do boanonku anakmu in mulak hu tanoh habingkatanmu ai? 24:5 Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya: “Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini; haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?”
24:6 Nini si Abraham ma dompaksi: Jaga ma, ase ulang iarahkon ho mulak anakkin hujai! 24:6 Tetapi Abraham berkata kepadanya: “Awas, jangan kaubawa anakku itu kembali ke sana.
24:7 Jahowa, Naibata ni nagori atas, na mambobahon ahu kaluar hun rumah ni bapa pakon hun tanoh ni hade-hadengku, na mangkatahon ampa na mambijahon bangku sonon: Hubani ginomparmu do berehononku tanoh on. Ia ma na marsuruh malekatni mardalan i lobeimu, laho mambuat boru bani anakku hunjai. 24:7 TUHAN, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian: kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri ini — Dialah juga akan mengutus malaikat-Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang isteri dari sana untuk anakku.
24:8 Tapi anggo lang ra puang-puang ai mangirikkon ho, maluah ma ho humbani bija na hubangku in, asal ulang iarahkon ho anakkin mulak hujai. 24:8 Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana.”
24:9 Jadi inahkon jabolonni ai ma tanganni hutoruh ni binongei ni si Abraham, tuanni ai, anjaha ibijahon ma pasal ai hubani. 24:9 Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu.
24:10 Ibuat jabolon ai ma sapuluh unta humbani unta ni tuanni ai, ampa bagei ni ugas-ugas na maharga ni tuanni, dob ai bingkat ma ia, laho hu Mesopotamia, hu huta ni si Nahor. 24:10 Kemudian hamba itu mengambil sepuluh ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya; demikianlah ia berangkat menuju Aram-Mesopotamia ke kota Nahor.
24:11 Dob ai ipasaran ma unta ai idarat ni huta ai, ilambung ni sada parigi marayak bod ari, bani panorang parroh ni halak parbah. 24:11 Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air.
24:12 Jadi nini ma: Ham Jahowa, Naibata ni si Abraham tuankai, patongon Ham ma langkahku sadari on, sai patuduhkon ma idop ni uhurmu bani si Abraham, tuankai. 24:12 Lalu berkatalah ia: “TUHAN, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada tuanku Abraham.
24:13 Tonggor ma, jongjong do ahu ilambung ni parigi on, anjaha laho kaluar ma boru ni sinhuta on sihol manahui bah. 24:13 Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air.
24:14 On pe, anggo huhatahon bani sada halak sidea: Mahua pateleng ham hudonmu in ase minum ahu, gabe ibalosi: Inum ham ma, hupabosur pe ampa untamu, ai ma namin na tinontuhonmu bani jabolonmu si Isak, ase hubotoh marhitei ai, na dob ibahen ham idop ni uhurmu bani tuankai. 24:14 Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum — dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; maka dengan begitu akan kuketahui, bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu.”
24:15 Jadi lape ope torus hatani ai ihatahon, tonggor ma, domma kaluar si Rebekka, boru ni si Betuel, anak ni si Milka, parinangon ni si Nahor, abang ni si Abraham, mangabarai hudonni. 24:15 Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, isteri Nahor, saudara Abraham; buyungnya dibawanya di atas bahunya.
24:16 Jenges tumang do rupani, sada anak boru, na so ongga ope manandai dalahi; tuad ma ia hu parigi ai, igoki ma hudonni, dob ai tangkog ma ia. 24:16 Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.
24:17 Jadi marlintun ma jabolon ai marayaksi, nini ma: Mahua bere ham ma bah in otik inumonku humbani hudonmu in. 24:17 Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata: “Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu.”
24:18 Nini ma mambalosi: Minum ma ham tuan! Jadi tarolos ma ia patoruhkon hudonni ai hu tanganni, lanjar ibere ma ia minum. 24:18 Jawabnya: “Minumlah, tuan,” maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum.
24:19 Dob salpu ia ibere minum, nini ma: Hutahui pe bah age bani untamu ronsi sombuh horahni ganup. 24:19 Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia: “Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum.”
24:20 Dob ai tarolos ma ia manguseihon hudonni ai hu palangka, iulaki ma marlintun hu parigi ai laho manahui bah, jadi itahui ma bah bani ganup untani ai. 24:20 Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu.
24:21 Longang ma dalahi ai mangidahsi, sai sip do ia mardiateihon atap na itumpak Jahowa do langkahni, atap lang. 24:21 Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah TUHAN membuat perjalanannya berhasil atau tidak.
24:22 Jadi dob bosur minum unta ai, ibuat dalahi ai ma sada anting-anting omas, satongah sekel boratni, pakon saparangguan golang, sampuluh sekel omas boratni. 24:22 Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah syikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang sepuluh syikal emas beratnya,
24:23 Dob ai nini ma: Atene, boru ni ise do ham? Mahua patugah ham ma bangku! Adong do gatni ianan parbornginan i rumah ni bapanta bannami? 24:23 serta berkata: “Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku! Adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?”
24:24 Nini ma mambalosi: Boru ni si Betuel do ahu, anak ni si Milka, na tinubuhkonni bani si Nahor. 24:24 Lalu jawabnya kepadanya: “Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor.”
24:25 Ambah ni ai ihatahon naboru ai ma: Anggala ni omei ampa gagaton pe, buei do bannami, parbornginan pe adong do. 24:25 Lagi kata gadis itu: “Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada.”
24:26 Jadi ipaunduk dalahi ai ma dirini marsombah hubani Jahowa, 24:26 Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah TUHAN,
24:27 nini ma: Pinuji ma Jahowa, Naibata ni si Abraham; lang alang idop ni uhur pakon habujuronni hubani tuanku. 24:27 serta berkata: “Terpujilah TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari tuanku itu; dan TUHAN telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini!”
24:28 Dob ai marlintun ma naboru ai laho patugahkon hata ai hu rumah ni inangni. 24:28 Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya.
24:29 Adong do sada botou ni si Rebekka, si Laban goranni. Jadi marlintun ma si Laban hu darat manjumpahkon dalahi ai hu parigi nongkan ai. 24:29 Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari ke luar mendapatkan orang itu, ke mata air tadi,
24:30 Jadi dob iidah anting-anting ai pakon golang na i tangan ni botouni ai, anjaha dob ibogei hata ni si Rebekka, botouni ai, na mangkatahon: Sonon-sonon do hata ni halak ai bangku, mintor laho ma ia marayak dalahi ai, anjaha tonggor ma, jongjong ope ia ilambung ni untani, dohorhon parigi ai. 24:30 sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya: “Begitulah dikatakan orang itu kepadaku.” Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu,
24:31 Dob ai ihatahon ma: Eta hita laho, ham na pinasu-pasu ni Jahowa! Mase ma sai jongjong ham i darat on? Domma pala huatur rumah, sonai homa ianan ni unta in. 24:31 dan berkata: “Marilah engkau yang diberkati TUHAN, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu.”
24:32 Jadi iarahkon ma dalahi ai hu rumah, itanggali ma palana ni unta ai, ibere ma anggala ampa gagaton bani unta ai, sonai bah pamurihi ni naheini pakon nahei ni hasomanni ai; 24:32 Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia.
24:33 dob ai inahkon ma sipanganon hu lobeini. Tapi nini ma: Seng mangan ope ahu, anggo lape husahapkon hatangkon. Anggo sonai, hatahon ma! nini. 24:33 Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu: “Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini.” Jawab Laban: “Silakan!”
24:34 Jadi nini ma: Jabolon ni si Abraham do ahu. 24:34 Lalu berkatalah ia: “Aku ini hamba Abraham.
24:35 Tongon ipasu-pasu Jahowa do tuankai, jadi gabe bayak do ia; ibere Naibata do bani biri-biri pakon lombu, pirak pakon omas, jabolon dalahi ampa jabolon naboru, unta pakon halode. 24:35 TUHAN sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai.
24:36 Ambah ni ai, itubuhkon si Sarah parinangon ni tuankai do sada anak bani tuanku, bani panorang hatuaonni; bani do iberehon ganup na dong ni tuankai. 24:36 Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya.
24:37 Dob ai ipabija tuankai ma ahu, nini: Lang bulih buatonmu humbani boru ni halak Kanaan, panginsolatankin, bahen parinangon ni anakkin, 24:37 Tuanku itu telah mengambil sumpahku: Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini,
24:38 tapi laho ma ho hu rumah ni bapa, parayak ma hasomanku samarga, mambuat parinangon ni anakkin. 24:38 tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang isteri bagi anakku.
24:39 Ningku ma bani tuanku: Sonaha ma, anggo lang ra puang-puang ai mangirikkon ahu? 24:39 Jawabku kepada tuanku itu: Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku.
24:40 Nini ma dompak ahu: Jahowa na hubalosi, Ia do marsuruh malekatni mangkasomani ho ampa manumpak langkahmu, laho mambuat boru bani anakkin humbani hasomanku samarga hun rumah ni bapa. 24:40 Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku.
24:41 Maluah ma ho humbani bijamu hubangku anggo domma das ho hubani hasomanku samarga; anggo lang ibere sidea puang-puang ai bam, maluah ma ho humbani bijamu hubangku. 24:41 Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu; hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku.
24:42 Jadi dob das ahu sadari on hu parigi ai, ningku ma: Ham Jahowa, Naibata ni si Abraham, tuankai, sai tumpak Ham ma langkah na hulangkahkon on. 24:42 Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku: TUHAN, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini.
24:43 Tonggor ma, jongjong do ahu ilambung ni parigi on: Anggo adong sada anak boru, na kaluar laho manahui bah, jadi huhatahon bani: Bere ham bangku otik bah humbani hudonmu in, 24:43 Di sini aku berdiri di dekat mata air ini; kiranya terjadi begini: Apabila seorang gadis datang ke luar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya: Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu,
24:44 jadi ihatahon bangku: Inum ma, pakon bani untamu hutahui pe bah, ai ma puang-puang, na dob tinontuhon ni Jahowa bani anak ni tuankai. 24:44 dan ia menjawab: Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, — dialah kiranya isteri, yang telah TUHAN tentukan bagi anak tuanku itu.
24:45 Lang ope salpu huhatahon hata ai ibagas uhurhu, tonggor ma, kaluar ma si Rebekka mangabarai sada hudon, turun ma ia hu parigi ai manahui bah. Jadi huhatahon ma bani: Mahua bere ham ma ahu minum. 24:45 Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya: Tolong berikan aku minum.
24:46 Jadi tarolos ma ia patoruhkon hudonni humbani abarani, nini ma: Minum ma ham, hupasobur pe pakon untamu on. Ase minum ma ahu, anjaha ipasobur ma homa unta ai. 24:46 Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum.
24:47 Dob ai husungkun ma ia, ningku ma: Boru ni ise do ham? Balosni: Boru ni si Betuel do, anak ni si Nahor, tinubuhkon ni si Milka bani. Dob ai hubahen ma sada tintin hu igungni pakon golang hu tanganni. 24:47 Sesudah itu aku bertanya kepadanya: Anak siapakah engkau? Jawabnya: Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya.
24:48 Dob ai mangunduk ma ahu marsombah hubani Jahowa, hupuji ma Jahowa, Naibata ni si Abraham, tuankai, na patongonkon langkahku laho mambuat boru ni abang ni tuanku, bani anakni ai. 24:48 Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah TUHAN, serta memuji TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya.
24:49 Sonari pe, anggo ra do nasiam patuduhkon idop pakon bujur ni uhur bani tuankai, patugah nasiam ma bangku; anggo lang, patugah nasiam homa bangku, ase hubotoh mandompakkon hu siamun atap hu siambilou. 24:49 Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri.”
24:50 Jadi nini si Laban pakon si Betuel ma mambalosi: Na roh humbani Jahowa do hata in; seng tarhatahon hanami bam, na bajan atap na madear. 24:50 Lalu Laban dan Betuel menjawab: “Semuanya ini datangnya dari TUHAN; kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya.
24:51 Tonggor ma, i lobeimu do si Rebekka, buat ma ia anjaha langkahkon ma, ase gabe parinangon ni anak ni tuanmai ia, songon na hinatahon ni Jahowa. 24:51 Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.”
24:52 Jadi dob ibogei jabolon ni si Abraham hata ni sidea ai, marsombah ma ia bani Jahowa. 24:52 Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah TUHAN.
24:53 Dob ai ipadarat jabolon ai ma ugas pirak, ugas omas ampa hiou, lanjar ibere ma ai bani si Rebekka; sonai homa bani botouni ampa inangni ibere do ugas maharga. 24:53 Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka; juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah.
24:54 Dob ai mangan ampa minum ma sidea, ia pakon hasomanni saodoran, lanjar marborngin ma sidea ijai. Patarni puho ma sidea, jadi nini ma: Palopas nasiam ma hanami mulak bani tuanku. 24:54 Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu: “Lepaslah aku pulang kepada tuanku.”
24:55 Tapi nini botou pakon inangni ai ma: Paturut ma siboru ai tading ijon hira-hira sapuluh borngin nari, ai pe ase laho ho. 24:55 Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: “Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi.”
24:56 Dob ai nini ma hubani sidea: Ulang jolomi nasiam ahu, halani Jahowa do na manumpak langkahku. Palopas nasiam ma ahu laho mulak hubani tuanku. 24:56 Tetapi jawabnya kepada mereka: “Janganlah tahan aku, sedang TUHAN telah membuat perjalananku berhasil; lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku.”
24:57 Jadi nini sidea ma: Anggo sonai, idilo hanami ma siboru ai, ase nasungkun hatani. 24:57 Kata mereka: “Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri.”
24:58 Idilo sidea ma si Rebekka, ihatahon ma hubani: Atene, ra do ho bingkat ampa dalahi on? Ibalosi ma: Eak, ra do ahu. 24:58 Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya: “Maukah engkau pergi beserta orang ini?” Jawabnya: “Mau.”
24:59 Jadi ipaingkat sidea ma si Rebekka, botou ni sidea ai, pakon parorotni rap pakon jabolon ni si Abraham ai ampa hasomanni saodoran. 24:59 Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi.
24:60 Ipasu-pasu sidea ma si Rebekka, anjaha ihatahon ma hubani: Gabe ma ham botou, marribu-ribu laksa, anjaha ginomparmu ma simada horbangan ni munsuhni. 24:60 Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya: “Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya.”
24:61 Dob ai marugas ma si Rebekka pakon parorotni, manaik ma sidea huatas unta, anjaha iirikkon ma dalahi ai. 24:61 Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang.
24:62 Tapi na roh do si Isak hun parigi Lachai-Roi, ai i Tanoh Dangsina do ia marianan. 24:62 Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi; ia tinggal di Tanah Negeb.
24:63 Marayak bod ari laho do si Isak hu juma martonggo; jadi mangkawah ma ia, gabe iidah ma roh unta. 24:63 Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang.
24:64 Mangkawah ma homa si Rebekka, jadi iidah ma si Isak, gabe turun ma ia hun unta ai. 24:64 Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya.
24:65 Nini ma hubani jabolon ai: Ise do dalahi ai, na mardalan i juma ai, na roh manjumpahkon hita? Nini jabolon ai ma: Ai ma da tuanku. Jadi ibuat ma tudung-tudung na manrungkub bohini ai. 24:65 Katanya kepada hamba itu: “Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?” Jawab hamba itu: “Dialah tuanku itu.” Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia.
24:66 Dob ai ipajojor jabolon ai ma hubani si Isak ganup na hinorjahonni ai. 24:66 Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya.
24:67 Jadi iarahkon si Isak ma si Rebekka hu lampo-lampo ni si Sarah, inangni ai; ibuat ma si Rebekka bahen parinangonni, anjaha holong do uhurni mangidahsi. Jadi tarapoh ma uhur ni si Isak bani panading ni inangni ai. 24:67 Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal.
<< Kejadian 23 Kejadian 25 >>