Kejadian 23

23:1 Saratus dua puluh pitu tahun do umur ni si Sarah, ansa ai do dokah ni si Sarah manggoluh. 23:1 Sara hidup seratus dua puluh tujuh tahun lamanya; itulah umur Sara.
23:2 Dob ai matei ma si Sarah i Kirjat-Arba, ai ma Hebron, na i tanoh Kanaan. Jadi roh ma si Abraham mandoraki ampa manangisisi. 23:2 Kemudian matilah Sara di Kiryat-Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya.
23:3 Dob ai jongjong ma si Abraham laho humbani na mateini ai, iparsahapkon ma halak Het, nini ma: 23:3 Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan isterinya yang mati itu, lalu berkata kepada bani Het:
23:4 Halak roh anjaha halak panginsolat do ahu itongah-tongahnasiam; bere nasiam ma panimbunan parsandirianku bangku itongah-tongahnasiam, ase hutanom na mateihai. 23:4 “Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu; berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan isteriku yang mati itu.”
23:5 Ibalosi halak Het do si Abraham, nini sidea ma: 23:5 Bani Het menjawab Abraham:
23:6 Tangihon ma hanami, tuannami. Raja na pinabangkit ni Naibata do ham itongah-tongahnami on, tanom ma na mateimu hu panimbunannami, tinodoh ni uhurmu. Seng dong humbannami on na mamandang ham mananom na mateimu hu tanomannami. 23:6 “Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami; jadi kuburkanlah isterimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih, tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan isterimu yang mati itu.”
23:7 Dob ai jongjong ma si Abraham, isombah ma parnagori ai, ai ma halak Het, 23:7 Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada bani Het, penduduk negeri itu,
23:8 nini ma dompak sidea: Anggo dear ma uhurnasiam, tanomonku na mateihai, tangihon nasiam ma ahu, anjaha parmaloi nasiam ma ahu hubani si Epron, anak ni si Sohar, 23:8 serta berkata kepada mereka: “Jika kamu setuju, bahwa aku mengantarkan dan menguburkan isteriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar,
23:9 ase ibere hubangku liang Makpelah, bagianni ai na i duru ni jumani ai. Sai ibere ma hubangku ai atap sadiha pe hargani, bahen panimbunan parsandirian bangku itongah-tongahnasiam. 23:9 supaya ia memberikan kepadaku gua Makhpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya; baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu.”
23:10 Ai marianan itongah-tongah ni halak Het do si Epron. Jadi marbalos ma si Epron, marga Het ai hubani si Abraham, ibogei haganup halak Het, ganup halak na masuk hun horbangan ni hutani ai, nini ma: 23:10 Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota:
23:11 Lang tuannami, tangihon ham ma ahu! Hubere ma juma ai bamu ampa liang na ibagas ai; ilobei ni hasoman sabangsangku ma hubere ai hubamu; tanom ham ma na mateimu ai. 23:11 “Tidak, tuanku, dengarkanlah aku; ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu; di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu; kuburkanlah isterimu yang mati itu.”
23:12 Jadi isombah si Abraham ma parnagori ai. 23:12 Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu
23:13 Anjaha marsahap ma ia dompak si Epron ibogei parnagori ai, nini ma: Tongon, anggo ra do ham manangihon ahu hubere ma bamu boli ni juma ai; jalo ham ma ai humbangku, ase hutanom na mateihai. 23:13 serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka: “Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku: aku membayar harga ladang itu; terimalah itu dari padaku, supaya aku dapat menguburkan isteriku yang mati itu di sana.”
23:14 Nini si Epron ma mambalosi si Abraham: 23:14 Jawab Efron kepada Abraham:
23:15 Eak tuanku, tangihon ham ma ahu! Sanlambar juma, marharga ompat ratus sekel pirak, sadiha ma ai. Tanom ham ma gelah na mateimu ai. 23:15 “Tuanku, dengarkanlah aku: sebidang tanah dengan harga empat ratus syikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah isterimu yang mati itu.”
23:16 Ibalosi si Abraham ma si Epron, itimbang ma duit ai nasa buei ni na hinatahon ni si Epron ai ilobei ni ganup halak Het, ompat ratus sekel pirak, duit na laho bani partiga-tiga. 23:16 Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh bani Het itu, empat ratus syikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar.
23:17 Jadi saud ma juma ni si Epron, na i Makpelah, tontang ni Mamre ai, juma ai pakon liang na ibagas ai, ganup hayu na i juma ai, ampa ganup na inggot hujai, 23:17 Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makhpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya,
23:18 gabe parbagianan ni si Abraham, ilobei ni ganup halak Het, ganup halak na masuk hun horbangan ni hutani ai. 23:18 diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, di depan mata bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota.
23:19 Dob ai itanom si Abraham ma si Sarah, parinangonni ai, hu liang juma Makpelah, tontang ni Mamre, ai ma Hebron, na i tanoh Kanaan. 23:19 Sesudah itu Abraham menguburkan Sara, isterinya, di dalam gua ladang Makhpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan.
23:20 Ase ondos ma bani si Abraham juma pakon liang na ibagas ai, bahen tanoman parsandirian bani humbani halak Het. 23:20 Demikianlah dari pihak bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya.
<< Kejadian 22 Kejadian 24 >>