Kejadian 21

21:1 Dob ai itatap Jahowa ma si Sarah, songon na hinatahon ni ai, anjaha ibahen Jahowa ma hubani songon na pinarbagah-bagahni ai. 21:1 TUHAN memperhatikan Sara, seperti yang difirmankan-Nya, dan TUHAN melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya.
21:2 Ai boratan rumah ma si Sarah, anjaha itubuhkon ma sada anak bani si Abraham, bani panorang hatuaonni, domu hubani panorang na dob hinatahon ni Naibata hubani. 21:2 Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya.
21:3 Dob ai ibahen si Abraham ma goran ni anakni, na tubuh bani, humbani si Sarah ai, si Isak. 21:3 Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya.
21:4 Jadi isunat si Abraham ma si Isak, anakni ai, bani ari paualuhkon, songon na tinonahkon ni Naibata hubani. 21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
21:5 Marumur saratus tahun do si Abraham, bani partubuh ni si Isak, anak ni ai. 21:5 Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya.
21:6 Jadi nini si Sarah ma: Domma ibahen Naibata tartawa ahu; ganup na mambogei, tartawa ma halani ahu. 21:6 Berkatalah Sara: “Allah telah membuat aku tertawa; setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku.”
21:7 Ambah ni ai ihatahon do: Ise ma adong hinan na mangkatahon bani si Abraham: Pabagodkon anak si Sarah? Hutubuhkon do anak sada bani, sanggah panorang hatuaonni. 21:7 Lagi katanya: “Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.”
21:8 Dob ai lambin banggal ma dakdanak ai, anjaha sirang minum; jadi marpesta banggal ma si Abraham, bani ari na sirang minum ai si Isak. 21:8 Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu.
21:9 Dob ai iidah si Sarah ma mangapasi anak ni si Hagar, boru Masir ai, na tinubuhkonni bani si Abraham. 21:9 Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.
21:10 Jadi nini ma hubani si Abraham: Usir ma boru jabolon ai rap pakon anakni ai, halani lang boi rap panean anak ni boru jabolon ai rap pakon si Isak anakkin. 21:10 Berkatalah Sara kepada Abraham: “Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak.”
21:11 Tapi sogam tumang do uhur ni si Abraham pasal hata ai, halani anakni ai. 21:11 Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu.
21:12 Tapi nini Naibata ma dompak si Abraham: Ulang sogam uhurmu pasal dakdanak in pakon jabolonmin. Tangihon ma ganup na hinatahon ni si Sarah bam, pitah marhitei si Isak do targoran bam ginompar. 21:12 Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: “Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
21:13 Sonai homa anak ni jabolonmin, bahenonku do gabe sada bangsa, halani ginomparmu do ia. 21:13 Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu.”
21:14 Jadi ipagirah si Abraham ma patarni ai puho, ibuat ma ruti pakon bah satatabu, ibere ma ai bani si Hagar, ipahadangkon ma ai bani abarani ampa bani dakdanak ai, dob ai ipaingkat ma ia pakon dakdanak ai. Laho ma ia, hape kahou ma ia i halimisan Berseba. 21:14 Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba.
21:15 Jadi dob bois bah na i tatabu ai, itibalhon ma dakdanak ai hutoruh ni sada hayu na etek-etek, 21:15 Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,
21:16 anjaha laho ma ia, hundul mandaoh-daoh hunjai, patontang hira-hira sampanah daohni, ai nini: Seng tarpaidah-idah ahu dakdanak in laho matei. Jadi hundul ma ia patontang hunjai, ipagogoh ma sorani anjaha tangis. 21:16 dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: “Tidak tahan aku melihat anak itu mati.” Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring.
21:17 Jadi itangihon Naibata ma sora ni dakdanak ai, anjaha dilo-dilo ma malekat ni Naibata hun nagori atas hubani si Hagar, nini ma: Mahua ho Hagar? Ulang ma ho mabiar, ai domma itangihon Naibata sora ni dakdanak ai humbani hatibalan ni ai. 21:17 Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: “Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.
21:18 Jongjong ma ho, angkat ma dakdanak ai anjaha abing ma, ai bahenonku do ia gabe sada bangsa na banggal. 21:18 Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar.”
21:19 Dob ai iungkab Naibata ma mata ni si Hagar, gabe iidah ma sada bah tubuh. Laho ma ia mannahi bah hubagas tatabuni ai, anjaha ipainum ma dakdanak ai. 21:19 Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
21:20 Anjaha ihasomani Naibata do dakdanak ai, jadi lambin magodang ma ia; i halimisan do ia marianan, anjaha iguruhon do pamanahon. 21:20 Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
21:21 Jadi marianan ma ia i halimisan Paran, anjaha ibuat inangni ma bani sada boru Masir bahen parinangonni. 21:21 Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir.
21:22 Dob ai roh ma ijia hata ni si Abimelek pakon si Pihol, puanglima ni balani hubani si Abraham, nini ma: Sai ihasomani Naibata do ho bani haganup horjamu. 21:22 Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham: “Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan.
21:23 On pe, bijahon ma bangku ilobei ni Naibata, na so martahi-tahi ho bangku, barang hubani anakku ronsi ginomparhu; tapi songon na dob hubahen bam na madear, sonai ma bahen hubangku pakon hu tanoh panginsolatanmu. 21:23 Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing.”
21:24 Jadi nini si Abraham ma: Hubijahon pe. 21:24 Lalu kata Abraham: “Aku bersumpah!”
21:25 Tapi ihutuk si Abraham do si Abimelek, halani parigi na nirampok ni jabolon ni si Abimelek ai. 21:25 Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh.
21:26 Nini si Abimelek ma: Seng hubotoh barang ise na mambahen ai, ho pe homa seng ipatugah ho hubangku, anjaha seng dong hubogei pasal ai das hubani sadari on. 21:26 Jawab Abimelekh: “Aku tidak tahu, siapa yang melakukan hal itu; lagi tidak kauberitahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar.”
21:27 Jadi ibuat si Abraham ma biri-biri pakon lombu, ibere ma bani si Abimelek, jadi marbulawan ma sidea na dua. 21:27 Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian.
21:28 Dob ai ipapulig si Abraham ma pitu anak ni biri-biri. 21:28 Tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu.
21:29 Jadi nini si Abimelek ma hubani si Abraham: Huja do anak ni biri-biri na pitu, na pinapuligmon? 21:29 Lalu kata Abimelekh kepada Abraham: “Untuk apakah ketujuh anak domba yang kaupisahkan ini?”
21:30 Balosni: Jalo ham ma na pitu anak ni biri-biri on hun tanganku, bahen hasaksian bangku, paboa ahu sihurak parigi on. 21:30 Jawabnya: “Ketujuh anak domba ini harus kauterima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini.”
21:31 Halani ai do ase Berseba goran ni ianan ai, ai ijai do sidea na dua marbulawan. 21:31 Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana.
21:32 Ase marpadan ma sidea i Berseba. Dob ai misir ma si Abimelek pakon si Pihol, puanglima ni balani ai, mulak hu tanoh ni halak Palistim. 21:32 Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin.
21:33 Dob ai isuan si Abraham ma sada hayu Tamariska i Berseba, anjaha ipadilo-dilo ma ijai goran ni Jahowa, Naibata sisadokah ni dokahni. 21:33 Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba, dan memanggil di sana nama TUHAN, Allah yang kekal.
21:34 Dokah do si Abraham manginsolat i tanoh ni halak Palistim. 21:34 Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin.
<< Kejadian 20 Kejadian 22 >>