Kejadian 20

20:1 Dob ai bungkas ma si Abraham hunjai hu tanoh dangsina, laho marianan iholang-kolang ni Kades pakon Sur, gabe manginsolat ma ia i Gerar. 20:1 Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.
20:2 Jadi nini si Abraham ma pasal si Sarah parinangonni ai: Botouhu do ia. Jadi isuruh si Abimelek, raja ni Gerar ai ma na mangalop si Sarah. 20:2 Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara, isterinya: “Dia saudaraku,” maka Abimelekh, raja Gerar, menyuruh mengambil Sara.
20:3 Tapi roh ma Naibata ibagas nipi hubani si Abimelek borngin ni ai, nini ma hubani: Marutang hosah ma ho, halani puang-puang na binuatmin, ai na dob marpuang do ia. 20:3 Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya: “Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kauambil itu; sebab ia sudah bersuami.”
20:4 Tapi seng ongga ope dohor si Abimelek hubani, jadi nini ma: Ham Tuhan, mintor bunuhonmu ma bangsa na pintor? 20:4 Adapun Abimelekh belum menghampiri Sara. Berkatalah ia: “Tuhan! Apakah Engkau membunuh bangsa yang tak bersalah?
20:5 Ai lang ia do mangkatahon bangku: Botouhu do ia? Puang-puang in pe ihatahon do: Botouhu do ia. Ase ia hubahen pe sonin, halani bonar ni uhurhu pakon borsih ni tanganku do. 20:5 Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku: Dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan: Ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci.”
20:6 Dob ai nini Naibata ma hubani ibagas nipi: Ahu, pe, hubotoh do humbani bonar ni uhurmu do ibahen ho sonin, mambahen hulanglangi ho mardousa dompak Ahu; halani ai do ase lang hulopas ho manjamahsi. 20:6 Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi: “Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap Aku; sebab itu Aku tidak membiarkan engkau menjamah dia.
20:7 Sonari pe paulak ma parinangon ni halak ai, ai nabi do ia; tonggohononni do ho ase manggoluh ho. Tapi anggo seng ipaulak ho, botoh ma, sai matei do ho pakon ganup na rapkon ho. 20:7 Jadi sekarang, kembalikanlah isteri orang itu, sebab dia seorang nabi; ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup; tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau.”
20:8 Jadi girah ma puho si Abimelek patarni ai, idilo ma ganup juak-juakni, ipajojor ma ganup hata ondi bani sidea, jadi mabiar tumang ma sidea. 20:8 Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu.
20:9 Dob ai idilo si Abimelek ma si Abraham, nini ma hubani: Aha do na binahenmu bennami, anjaha aha do dousangku hubam, mambahen iparoh ho dousa bolon hubangku pakon hubani harajaonku? Pambahenan na so malo bahenon, ai do ibahen ho hubangku. 20:9 Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya: “Perbuatan apakah yang kaulakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku.”
20:10 Ambah ni ai nini si Abimelek ma use hubani si Abraham: Aha do na niidahmu, ase ibahen ho sonin? 20:10 Lagi kata Abimelekh kepada Abraham: “Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?”
20:11 Jadi nini si Abraham ma: Nini uhurhu, ra seng dong na mangkabiari Naibata bani ianan on, tontu bunuhon ni sidea ma ahu halani parinangonku. 20:11 Lalu Abraham berkata: “Aku berpikir: Takut akan Allah tidak ada di tempat ini; tentulah aku akan dibunuh karena isteriku.
20:12 Anjaha botul botouhu do tongon ia, boru ni bapa, tapi lang tinubuhkon ni inang, ase boi do parinangonku ia. 20:12 Lagipula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi isteriku.
20:13 Tapi dob ihatahon Naibata ahu bungkas hun rumah ni bapa, jadi huhatahon ma hubani: On ma tanda ni holong ni uhurmu, sibahenonmu hubangku, atap huja pe hita das, hatahon ma pasal ahu: Botouhu do ia. 20:13 Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada isteriku: Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni: katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba: Ia saudaraku.”
20:14 Jadi ibuat si Abimelek ma biri-biri pakon lombu, jabolon dalahi pakon jabolon naboru, ibere ma ai bani si Abraham; ipaulak ma hubani si Sarah, parinangonni ai. 20:14 Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham; Sara, isteri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya.
20:15 Dob ai nini si Abimelek ma: Tonggor ma, tanohku na i lobeimin; iankon ma ija rosuh ni uhurmu! 20:15 Dan Abimelekh berkata: “Negeriku ini terbuka untuk engkau; menetaplah, di mana engkau suka.”
20:16 Tapi bani si Sarah nini do: Tonggor ma, domma hubere bani botoumu saribu pirak, bahen pardearan bam pakon hubani ganup na rapkon ho, ase pintor ho ilobei ni ganup halak. 20:16 Lalu katanya kepada Sara: “Telah kuberikan kepada saudaramu seribu syikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.”
20:17 Dob ai martonggo ma si Abraham hubani Naibata. Jadi ipamalum Naibata ma si Abimelek, parinangon ampa jabolonni puang-puang, gabe tubuhan tuah ma sidea. 20:17 Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan isterinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak.
20:18 Ai domma itutup Naibata ganup parnaibataan na i rumah ni si Abimelek, halani si Sarah parinangon ni si Abraham ai. 20:18 Sebab tadinya TUHAN telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sara, isteri Abraham itu.
<< Kejadian 19 Kejadian 21 >>