Kejadian 19

19:1 Jadi das ma malekat na dua ai hu Sodom bodarini ai; ia si Lot hundul-hundul do i horbangan ni Sodom ai. Dob iidah si Lot sidea, jongjong ma ia mangalo-alo sidea, lanjar manrogop, 19:1 Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah,
19:2 nini ma: Mahua tului ma nasiam tuanku hu rumah ni jabolonnasiam on; marborngin ma nasiam anjaha burihi nasiam ma naheinasiam, patar pe toruskon nasiam pardalanannasiam. Tapi nini sidea ma: Lang, marborngin i alaman on ma hanami. 19:2 serta berkata: “Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya.” Jawab mereka: “Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang.”
19:3 Tapi sai ielek-elek si Lot ma sidea; jadi tului ma sidea hubani, imasuki ma rumahni. Dob ai ipauli ma sipanganon bani sidea, imasak ma ruti na so niigaran, jadi mangan ma sidea. 19:3 Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan.
19:4 Tapi marayak modom sidea, domma iinggoti dalahi-dalahi ni huta ai, halak Sodom ai rumahni, na maposo ampa na matua, haganup halak parhuta ai, sada pe lang na tading. 19:4 Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu.
19:5 Dilo-dilo do sidea hubani si Lot: Ija do dalahi in, na tondok bam saborngin on? Arahkon sidea hu bannami, ase itandai hanami sidea! 19:5 Mereka berseru kepada Lot: “Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.”
19:6 Laho ma si Lot hudarat marayak sidea hulobei ni labah, tapi itutup do labah ai i pudini, 19:6 Lalu keluarlah Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya,
19:7 nini ma: Nasiam saninangku, ulang ma bahen nasiam na jahat! 19:7 dan ia berkata: “Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat.
19:8 Tonggor ma, adong do dua borungku, na so haliaban ope, sidea ma huboban hudarat hubani nasiam; bahen nasiam ma hubani sidea harosuh ni uhurnasiam, asal ma ulang ibahen nasiam atap aha hubani halak on, ai na roh do sidea marlinggom hu rumahku. 19:8 Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, baiklah mereka kubawa ke luar kepadamu; perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik; hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku.”
19:9 Jadi nini sidea ma: Laho ma ho! Nini sidea ope: Sahalaksi do roh manginsolat hujon, gabe ia sihol manguhumi? On pe parahan do bahenonnami bam, ase bani sidea! Jadi ionjar sidea ma dalahi ai, ai ma si Lot, ipadohor sidea ma, sihol parseda labah ai. 19:9 Tetapi mereka berkata: “Enyahlah!” Lagi kata mereka: “Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita! Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih dari pada kedua orang itu!” Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu.
19:10 Jadi isurdukkon halak ai ma tanganni, itarik ma si Lot masuk hu rumah, lanjar itutup ma labah ai. 19:10 Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu.
19:11 Ipapitung sidea ma mata ni halak na ilobei ni labah ai, dakdanak ampa na magodang, gabe soya ma halojaon ni sidea ai, mangindahi labah ai. 19:11 Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu.
19:12 Jadi nini halak ai ma hubani si Lot: Ise ope ijon sindohormu? Hela, anak atap borumu, ampa na dohor bam i huta on, arahkon ma sidea kaluar hun ianan on. 19:12 Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot: “Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini,
19:13 Ai sihol ripaskononnami ma huta on, halani banggal ni doruh-doruh dompak sidea ilobei ni Jahowa, halani ai do ase isuruh Jahowa hanami manripaskon huta on. 19:13 sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan TUHAN; sebab itulah TUHAN mengutus kami untuk memusnahkannya.”
19:14 Laho ma si Lot marsahapkon sonduk helani sidua halak ai, na sihol mambuat boruni ai, nini ma: Misir ma hun huta on, ai ripaskononni Jahowa ma huta on. Tapi na marhuria-huria do ia, nini uhur ni sonduk helani ai. 19:14 Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya: “Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab TUHAN akan memusnahkan kota ini.” Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja.
19:15 Sanggah na marlangat-langat ari, ijuljul malekat ai ma si Lot, nini ma: Jongjong ma, boan ma parinangonmu pakon borumu sidua halak in, na adong ijon, ase ulang dihut ho rasei halani hajahaton ni huta on. 19:15 Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya: “Bangunlah, bawalah isterimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini.”
19:16 Halani ipadokah-dokah, itangkap na dua halak ai ma tanganni pakon tangan ni parinangon pakon tangan ni boruni na dua ai, halani sihol paluahon ni Jahowa do ia; iarahkon sidea ma ia anjaha ipasaran idarat ni huta ai. 19:16 Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan isteri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab TUHAN hendak mengasihani dia; lalu kedua orang itu menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana.
19:17 Dob das hudarat sidea itogu, marsahap ma sahalak: Paluah dirimu! Ulang kawahkon dompak pudi, ulang ho marsaran barang ija pe i pamah on, hu dolog ma ho maporus, ase ulang bois ho. 19:17 Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai ke luar, berkatalah seorang: “Larilah, selamatkanlah nyawamu; janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di mana pun juga di Lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap.”
19:18 Nini si Lot ma hubani sidea: Ulang ma sonai, Tuannami! 19:18 Kata Lot kepada mereka: “Janganlah kiranya demikian, tuanku.
19:19 Tonggor ma, domma pala dapotan idop ni uhur jabolonmu on i lobeimu, anjaha domma ipatuduh ham bangku halayakon banggal marhitei na ipagoluh ham hosahku. Tapi seng tarbahen ahu maporus hu dolog an, ra tarayak hamagouan ai do ahu, gabe matei ahu holi. 19:19 Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku, tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku.
19:20 Tonggor ma, dohor do huta ai, boi do hujai ahu maporus, etek do homa huta ai. Mahua hujai ma ahu lintun. Ai lang etek do huta ai? Anggo sonai manggoluh ma ahu. 19:20 Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana; kota itu kecil; izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara.”
19:21 Jadi nini ma mambalosi: Dear, pasal on pe tataponku do. Seng parsedaonku be huta na hinatahonmai. 19:21 Sahut malaikat itu kepadanya: “Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik; yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggangbalikkan.
19:22 Ne ma, papodas ma lintun hujai, ai seng tarbahen Ahu mambahen atap aha pe, paima das ho hujai. Ai do halani ase Zoar huta ai igoran halak. 19:22 Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau sampai ke sana.” Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar.
19:23 Domma pala poltak mata ni ari i tanoh on, sanggah na das ai si Lot i Zoar. 19:23 Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot tiba di Zoar.
19:24 Dob ai iparoh Jahowa ma udan hirtah pakon apuy hu Sodom pakon Gumora, ai ma humbani Jahowa, hun nagori atas. 19:24 Kemudian TUHAN menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari TUHAN, dari langit;
19:25 Iboiskon ma huta-huta ampa haganup pamah ai, ronsi haganup pangisi ni huta-huta ai, ampa suan-suanan na i tanoh ai. 19:25 dan ditunggangbalikkan-Nyalah kota-kota itu dan Lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah.
19:26 Tapi mangkawah ma parinangon ni si Lot, na mardalan i pudini ai, dompak pudi, gabe salih ma ia gabe batu garam. 19:26 Tetapi isteri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.
19:27 Misir ma si Abraham sogod patarni ai hubani ianan hajongjonganni hinan ilobei ni Jahowa. 19:27 Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan TUHAN itu,
19:28 Dob ai itatap ma dompak Sodom pakon Gumora pakon haganup tanoh na i pamah ai; jadi iidah ma martimpul timus hun tanoh ai, songon timus ni pamurunan. 19:28 dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah Lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan.
19:29 Sanggah na laho manraseihon huta-huta na i pamah ai Naibata, idingat Naibata ma si Abraham, jadi iarahkon ma si Lot hun tongah-tongah ni halonglongan ai sanggah na ilonglongkon huta na niiankon ni si Lot hinan. 19:29 Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di Lembah Yordan dan menunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkan-Nyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikkan itu.
19:30 Dob ai tangkog ma si Lot hun Zoar, jadi marianan ma ia rap pakon boruni na dua ai i dolog, halani mabiar do ia tading i Zoar, gabe iiankon ma sada liang, ia rap pakon boruni na dua ai. 19:30 Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya.
19:31 Dob ai nini sikahanan ai ma dompak sianggian ai: Domma matua bapanta, anjaha seng dong be dalahi i tanoh on na roh hubanta, songon hasomalan i sab dunia on. 19:31 Kata kakaknya kepada adiknya: “Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi.
19:32 Bere hita ma minum anggur bapanta, anjaha hasomani hita ma ia modom, ase pagoluh hita ginompar humbani bapanta. 19:32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.”
19:33 Jadi ipainumkon sidea ma anggur hubani bapa ni sidea ai bani na saborngin ai. Dob ai laho ma sikahanan ai mangkasomani bapani ai modom; lang ibotoh bapani ai sandihari boruni ai modom anjaha sadihari puho. 19:33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
19:34 Patar ni ai nini sikahanan ai ma bani sianggian ai: Tonggor ma, domma huhasomani nabodari bapa modom. Bere hita ma homa borngin on anggur inumonni, ase laho ho mangkasomanisi modom, ase pagoluh hita ginompar humbani bapanta. 19:34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: “Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.”
19:35 Jadi ibere sidea ma bani na saborngin ai anggur inumon ni bapa ni sidea ai. Jadi laho ma sianggian ai mangkasomanisi modom, anjaha lang ibotoh sadihari boru ni ai modom anjaha sadihari puho. 19:35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
19:36 Jadi boratan rumah ma boru ni si Lot ai haduasi humbani bapa ni sidea ai. 19:36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.
19:37 Dob ai itubuhkon sikahanan ai ma anak sada, ibahen ma goranni si Moab; ia do ompung ni halak Moab ronsi sadari on. 19:37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang.
19:38 Dihut do sianggian ai manubuhkon sada anak, ibahen do goranni si Ben-Ammi; ia do ompung ni halak Amon ronsi sadari on. 19:38 Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.
<< Kejadian 18 Kejadian 20 >>