Kejadian 18

18:1 Dob ai ipataridahkon Jahowa ma dirini bani i tombak More, sanggah hundul ia bani labah ni lampo-lamponi, bani pardeteng ni ari. 18:1 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
18:2 Mangkawah ma ia, gabe iidah ma tolu halak jongjong i lobeini; dob iidah sidea marlintun ma ia humbani labah ni lampo-lampo ai, manjumpahkon sidea lanjar manrogop ma ia. 18:2 Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah,
18:3 Nini ma: Ham Tuhanku, anggo dapotan idop ni uhur do ahu i lobeimu, sai ulang ma laosi ham jabolonmu on. 18:3 serta berkata: “Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.
18:4 Mahua ma nabuat bah otik, ase iburihi nasiam naheinasiam, dob ai marsaran ma nasiam itoruh ni hayu on, 18:4 Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini;
18:5 ase hualop roti otik, gabe margogoh nasiam use; dob ai toruskon nasiam ma pardalanannasiam. Ai lang halani in do ase roh nasiam hubani jabolonnasiam on? Ihatahon sidea ma: Bahen ma songon na hinatahonmin! 18:5 biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini.” Jawab mereka: “Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu.”
18:6 Dob ai tarolos ma si Abraham laho hu lampo-lamponi, hubani si Sarah, nini ma: Buat ma podas tolu tumba nitak, agu ma ai anjaha masak ma ruti! 18:6 Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata: “Segeralah! Ambil tiga sukat tepung yang terbaik! Remaslah itu dan buatlah roti bundar!”
18:7 Marlintun ma si Abraham marayak lombuni, ibuat ma sada anak ni lombu na mombur anjaha na jenges ibere ma ai hubani jabolonni, jadi podas ma ai ipauli sidea. 18:7 Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya.
18:8 Ibuat si Abraham ma dadih na nialhotan pakon dadih na matah sonai homa anak ni lombu na dob pinauli ai, jadi iidangkon ma ai ilobei ni sidea; jongjong do anggo ia ilambung ni sidea, itoruh ni hayu ai, sanggah na mangan ai sidea. 18:8 Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu; dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan.
18:9 Dob ai nini sidea ma hubani: Ija do si Sarah parinangonmu ai? Balosni: Ibagas lampo-lampo an do ia. 18:9 Lalu kata mereka kepadanya: “Di manakah Sara, isterimu?” Jawabnya: “Di sana, di dalam kemah.”
18:10 Jadi nini ma: Roh do use Ahu marayak ho sonon tahun in; jadi adong ma sada anak bani si Sarah parinangonmin. Dihut do si Sarah mambogei ai humbani labah ni lampo-lampo na i pudini ai. 18:10 Dan firman-Nya: “Sesungguhnya Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki.” Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang-Nya.
18:11 Tapi domma sayur matua ia si Abraham pakon si Sarah, domma pala maronti bani si Sarah hasomalan ni puang-puang hinan. 18:11 Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya dan Sara telah mati haid.
18:12 Jadi tartawa ma si Sarah ibagas uhurni, nini ma: Dob matua pe ahu hape, ase dong bangku sipamalas uhur. Tuanku pe homa domma matua. 18:12 Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya: “Akan berahikah aku, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?”
18:13 Jadi nini Jahowa ma hubani si Abraham: Mase ma tartawa si Sarah anjaha marsahap: Tongon do nani tubuhan anak ahu, dob matua ahu? 18:13 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Abraham: “Mengapakah Sara tertawa dan berkata: Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?
18:14 Adong do gatni na so tarpajadi Jahowa? Sonon tahun in, mulak ma Ahu marayak ho, jadi adong ma anak bani si Sarah. 18:14 Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk TUHAN? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki.”
18:15 Nini si Sarah ma mamorsou: Seng tartawa ahu! Ai mabiar do ia. Tapi nini Jahowa ma: Lang, tongon do ho tartawa. 18:15 Lalu Sara menyangkal, katanya: “Aku tidak tertawa,” sebab ia takut; tetapi TUHAN berfirman: “Tidak, memang engkau tertawa!”
18:16 Dob ai misir ma hunjai dalahi-dalahi ai, laho dompak Sodom; dihut do si Abraham laho manaruhkon sidea. 18:16 Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom; dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka.
18:17 Jadi nini Jahowa ma: Tor ponopkononku ma hubani si Abraham na sihol bahenonku? 18:17 Berpikirlah TUHAN: “Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?
18:18 Ai lang si Abraham do gabe bangsa na banggal anjaha na sangap, anjaha marhiteihonsi dapotan pasu-pasu sagala bangsa na i tanoh on? 18:18 Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat?
18:19 Ai Ahu do mamilihsi, ase itonahkon hubani anakni pakon hubani ginomparni i pudini, ase totap sidea mangirikkon dalan ni Jahowa, ase ihorjahon hapintoron pakon uhum, ase ipasaud Jahowa hubani si Abraham, na dob hinatahonni bani. 18:19 Sebab Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya TUHAN memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-Nya kepadanya.”
18:20 Jadi nini Jahowa ma: Banggal tumang do doruh-doruh dompak Sodom pakon Gumora anjaha borat tumang do dousa ni sidea. 18:20 Sesudah itu berfirmanlah TUHAN: “Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya.
18:21 Susur do Ahu ase huidah atap na tongon do ganup na hinorjahon ni sidea ai, romban hubani doruh-doruh na das ai hubangku, atap lang, sihol do botohonku ai. 18:21 Baiklah Aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya.”
18:22 Dob ai manirpang ma hunjai dalahi na dua ai, laho ma sidea dompak Sodom; tapi anggo si Abraham jongjong ope ilobei ni Jahowa. 18:22 Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan TUHAN.
18:23 Ipadohor si Abraham ma, nini ma: Mintor ripaskononmu ma parpintor rap pakon parjahat? 18:23 Abraham datang mendekat dan berkata: “Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?
18:24 Anggo dong lima puluh halak parpintor ibagas huta ai, mintor ripaskononmu do ai, lang hargaanmu do huta ai halani silima puluh parpintor, na ibagas ai? 18:24 Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu?
18:25 Daoh ma in humbamu, mambahen sisonin, mamunuh parpintor rap pakon parjahat, gabe doskon halak parjahat halak parpintor! Daoh ma in humbamu. Mintor lang ma pintor Panguhum, siuhumi ganup dunia on? 18:25 Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?”
18:26 Jadi nini Jahowa ma: Anggo jumpah Ahu ibagas huta Sodom lima puluh halak parpintor, sai hargaanku do na sanagori ai halani sidea. 18:26 TUHAN berfirman: “Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.”
18:27 Ibalosi si Abraham ma, nini ma: Tonggor Ham ma, domma hubaranihon marsahap hubani Tuhanku age pe orbuk ampa abuan ahu. 18:27 Abraham menyahut: “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu.
18:28 Ra hurang do lima halak humbani si lima puluh ai parpintor; mintor ripaskononmu ma ganup huta ai halani na lima ai? Nini ma: Lang ripaskononku ai anggo adong do jumpah Ahu ijai ompat puluh lima halak. 18:28 Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?” Firman-Nya: “Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di sana.”
18:29 Dob ai iulaki si Abraham ope use mangkatahon hatani hubani, nini ma: Ra ompat puluh halak hansa jumpah ijai. Nini ma: Lang kahuaonku sidea halani na ompat puluh halak ai. 18:29 Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: “Sekiranya empat puluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu.”
18:30 Nini si Abraham ma: Ulang ma manringis Tuhan, halani hununut marsahap. Ra pitah tolu puluh halak hansa jumpah ijai. Nini ma: Lang kahuaonku sidea anggo dapot Ahu tolu puluh halak ijai. 18:30 Katanya: “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana.”
18:31 Nini ma: Tonggor ma, domma hubaranihon marsahap hubani Tuhanku; ra pitah dua puluh halak hansa dapot ijai. Nini ma: Lang ripaskononku sidea halani na dua puluh halak ai. 18:31 Katanya: “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu.”
18:32 Ulang Ham manringis Tuhan halani marsahap ope ahu pitah sahali nari. Ra pitah sapuluh halak hansa jumpah ijai. Nini ma: Lang ripaskononku sidea halani na sapuluh halak ai. 18:32 Katanya: “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu.”
18:33 Jadi laho ma Jahowa, dob salpu Ia marsahap pakon si Abraham; mulak ma homa si Abraham hu iananni. 18:33 Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia selesai berfirman kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.
<< Kejadian 17 Kejadian 19 >>