Kejadian 17

Minggu 19 Agustus 2018, XII Dob Trinitas: Ambilan 1 Musa 17: 15-27; Sibasaon Galatia 4: 22-28

Topik Mingguan: Hajengeson ni na marbedabeda

17:1 Jadi dob marumur si Abram siah puluh siah tahun, ipatalar Jahowa ma dirini hubani, nini ma hubani: Ahu do Naibata pargogoh na so tarimbang, sai mardalan i lobeihu ma ho, anjaha daulat ma uhurmu. 17:1 Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: “Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela.
17:2 Patotaponku ma padanku pakon ho anjaha bahenonku ma ho manggargar tumang. 17:2 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat banyak.”
17:3 Jadi manrogop ma si Abram, anjaha marsahap ma Naibata hubani, nini ma: 17:3 Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya:
17:4 Anggo Ahu, tonggor ma, on do padanku pakon ho, paboa bapa ni buei bangsa ma ho. 17:4 “Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
17:5 Seng be si Abram goranmu, tapi si Abraham ma, ai domma hupabangkit ho gabe bapa ni buei bangsa. 17:5 Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
17:6 Bahenonku do ho manggompari tumang, pabangkitonku do ho gabe ompung parsadaan ni buei bangsa, anjaha humbam do harohan ni raja-raja. 17:6 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja.
17:7 Patotaponku do padanku pakon ho pakon hubani ginomparmu marsundut-sundut, ai ma padan sisadokah ni dokahni, paboa Ahu do Naibatamu pakon Naibata ni ginomparmu. 17:7 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
17:8 Anjaha bereonku do hubani ginomparmu magira tanoh panginsolatanmu, ai ma ganup tanoh Kanaan bahen rupeimu sadokah ni dokahni, anjaha Ahu ma gabe Naibata bani sidea. 17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka.”
17:9 Ambah ni ai nini Naibata ma hubani si Abraham: Ho pe, sai jolom ma padankin, ho pakon ginomparmu marsundut-sundut. 17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: “Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.
17:10 On do padankin sidingatonnima, na hubahen hubam pakon hubani ginomparmu: Maningon sunaton do sagala dalahi na itongah-tongahnima. 17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;
17:11 Maningon sunatonnima do sibur-siburnima bahen tanda ni padanku pakon hanima. 17:11 haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu.
17:12 Ganup anak dalahi maningon do sunaton anggo marumur ualuh ari, ai ma sagala dalahi humbani ginomparnima, age jabolon na tubuh i rumahmu atap na binoli ni duit humbani halak na legan, na so humbani ginomparmu. 17:12 Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.
17:13 Maningon sunaton do ai, na tubuh i rumahmu pakon na binoli ni duitmu. Ai ma padanku bani angkulanima, padan sisadokah ni dokahni. 17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.
17:14 Tapi dalahi na so isunat, na so binuat sibur-siburni, maningon ripaskonon do ia humbani bangsani, halani iose padanku. 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.”
17:15 Dob ai ihatahon Naibata ma use hubani si Abraham: Seng be si Sarai diloon goran ni parinangonmu, si Sarah ma goranni. 17:15 Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham: “Tentang isterimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya.
17:16 Ai pasu-pasuonku do ia, anjaha bereonku ma homa bam sada anak humbani; pasu-pasuonku ma ia, ase gabe inang ni bangsa-bangsa ia, anjaha marharorohan humbani do magira raja ni bangsa-bangsa. 17:16 Aku akan memberkatinya, dan dari padanya juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya.”
17:17 Jadi manrogop ma si Abraham anjaha tartawa, nini ma ibagas uhurni: Mintor tubuhan anak ma jolma sisaratus tahun, anjaha tubuhan tuah ma tumaram si Sarah na dob marumur siah puluh tahun? 17:17 Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya: “Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sara, yang telah berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan seorang anak?”
17:18 Nini si Abraham ma hubani Naibata: Sai manggoluh ma si Ismael i lobeimu! 17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: “Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!”
17:19 Jadi nini Naibata ma: Tongon do, maningon tubuhkonon ni si Sarah, parinangonmu do bam sada anak, anjaha bahen ma goranni si Isak. Pajongjongonku do padanku pakonsi, padan sisadokah ni dokahni, ampa bani ginomparni i pudini. 17:19 Tetapi Allah berfirman: “Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
17:20 Pasal si Ismael pe, hutangihon do ho: Tonggor ma, pasu-pasuonku do ia, tumpakonku do ia gabe anjaha buei tumang. Sapuluh dua raja do tubuhkononni, anjaha gabe bangsa na banggal do ia bahenonku. 17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.
17:21 Tapi pajongjongonku do padanku pakon si Isak, ai ma na tubuh humbani si Sarah bam, sonson tahun in. 17:21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.”
17:22 Jadi dobkonsi parsahapan ni Naibata pakonsi, manaik ma Ia humbani si Abraham. 17:22 Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham.
17:23 Dob ai ibuat si Abraham ma si Ismael anakni ai, ampa ganup anak na tubuh i rumahni, sonai homa ganup halak na binoli ni duitni, ai ma sagala dalahi pangisi ni rumahni, jadi isunat ma sibur-sibur ni sidea bani na sadari ai, songon na hinatahon ni Naibata hubani. 17:23 Setelah itu Abraham memanggil Ismael, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya.
17:24 Marumur siah puluh siah tahun do si Abraham, sanggah na tarsunat ai ia. 17:24 Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya.
17:25 Anjaha si Ismael anak ni ai, marumur sapuluh tolu tahun ma sanggah na isunat sibur-siburni ai. 17:25 Dan Ismael, anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya.
17:26 Lanjar bani ari na sasada ai do tarsunat si Abraham pakon si Ismael anakni ai, 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.
17:27 ampa haganup dalahi pangisi ni rumahni ai, na tubuh i rumahni pakon na binoli ni duit humbani halak na legan; tarsunat do sidea rap pakonsi. 17:27 Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.
<< Kejadian 16 Kejadian 18 >>