Kejadian 13

13:1 Jadi tangkog ma si Abram hun Masir hu tanoh Dangsina, ia pakon parinangonni, pakon ganup na adong bani, ampa si Lot rap pakonsi. 13:1 Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
13:2 Bayak tumang do si Abram, buei do pinahan, pirak pakon omasni. 13:2 Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
13:3 Inunuti ma dalanni hun Dangsina das hu Betel, ronsi das bani ianan hajongjongan ni lampo-lamponi hinan, iholang-kolang ni Betel pakon Ai, 13:3 Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai,
13:4 hu ianan ni anjap-anjap na pinaulini ai hinan ijai; ipadilo-dilo si Abram ma ijai goran ni Jahowa. 13:4 ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN.
13:5 Si Lot pe homa, na dihut rap pakon si Abram, marbiri-biri, marlombu ampa marlampo-lampo do. 13:5 Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah.
13:6 Jadi lang tarsarihon tanoh ai be sidea, anggo rap marianan; ai buei tumang do arta ni sidea, seng boi be rap sidea marianan. 13:6 Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
13:7 Halani ai masa ma paringoran itongah-tongah ni parmahan ni si Abram ampa parmahan ni si Lot. Halak Kanaan pakon halak Perisi do ijia marianan i tanoh in. 13:7 Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu.
13:8 Nini si Abram ma bani si Lot: Ulang ma adong partinggilan itongah-tongahmu pakon itongah-tongahku, ai na marsanina do hita. 13:8 Maka berkatalah Abram kepada Lot: “Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
13:9 Ai lang i lobeimu do ganup tanoh in? Sirang ma ho humbangku! Anggo hu sambilou ho, hu siamun ahu, anggo hu siamun ho, hu sambilou ahu. 13:9 Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.”
13:10 Jadi itatap si Lot ma, iidah ma jenges do haganup parmarbah ni pamah Jordan ai. Sanggah lape iripaskon Jahowa Sodom pakon Gomora, songon pohon ni Jahowa, songon tanoh Masir do pamah ai das hu Zoar. 13:10 Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya, seperti taman TUHAN, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. — Hal itu terjadi sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan Gomora. —
13:11 Ipilih si Lot ma haganup bani, haganup pamah Jordan ai; laho ma si Lot hampit Purba, jadi marsirang ma sidea. 13:11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
13:12 Marianan i tanoh Kanaan do si Abram, tapi si Lot marianan do i huta-huta na i pamah ai, anjaha mosor-osor do ia marlampo-lampo ronsi das hu Sodom. 13:12 Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
13:13 Tapi halak na jahat anjaha pardousa banggal do pangisi ni Sodom ai ilobei ni Jahowa. 13:13 Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap TUHAN.
13:14 Jadi nini Jahowa ma dompak si Abram dob na sirang ai si Lot humbani: Tatap ma humbani ianan hajongjonganmin dompak utara pakon dangsina, dompak hapoltakan pakon hasundutan. 13:14 Setelah Lot berpisah dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan,
13:15 Tongon, haganup tanoh na tinatapmin, berehononku do in hubam, pakon hubani ginomparmu ronsi sadokah ni dokahni. 13:15 sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
13:16 Anjaha bahenonku do ginomparmu songon orbuk ni tanoh bueini, anjaha anggo tarhira jolma orbuk ni tanoh, tarhirai ma homa ginomparmu. 13:16 Dan Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
13:17 Misir ma ho, siar ma tanoh in mangihutkon ganjang ampa bolagni, ai hubam do in berehononku. 13:17 Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan Kuberikan negeri itu.”
13:18 Dob ai iosor si Abram ma lampo-lamponi, laho ma ia marianan hu tombak Mamre na i Hebron, anjaha ipajongjong ma ijai sada anjap-anjap bani Jahowa. 13:18 Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi TUHAN.
<< Kejadian 12 Kejadian 14 >>