Kejadian 12

Minggu 5 Juli, 4 Dob Trinitas: Ambilan 1 Musa 12:1-9; Sibasaon Rom 15:7-13
12:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Abram: Bungkas ma ho hun tanoh hagodanganmu, humbani diha-dihamu ampa hun rumah ni bapamu hu tanoh sipatuduhonku hu bam. 12:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu;
12:2 Hubahen pe ho gabe sada bangsa na banggal; hupasu-pasu pe ho anjaha hupabanggal goranmu, ase gabe pasu-pasu ho. 12:2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.
12:3 Pasu-pasuonku do na mamasu-masu ho, anjaha papaanku na mamapai ho; dapotan pasu-pasu ma marhitei ho haganup bangsa na i tanoh on. 12:3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.”
12:4 Jadi bungkas ma si Abram, songon na hinatahon ni Jahowa bani; bungkas ma homa si Lot rap pakonsi. Marumur pitu puluh lima tahun do si Abram, sanggah na bungkas ai ia hun Haran. 12:4 Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari Haran.
12:5 Iboan si Abram ma si Sarai parinangonni ai, pakon si Lot anak ni saninani ai, ampa sagala arta-arta na sinarini, ronsi halak na nibolini i Haran, jadi misir ma sidea hu tanoh Kanaan. Dob das sidea i tanoh Kanaan, 12:5 Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran; mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ.
12:6 ibontas si Abram ma tanoh ai das hu ianan ni si Sikim, das ronsi tombak Mamre. Bani panorang ia domma marianan halak Kanaan i tanoh ai. 12:6 Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
12:7 Dob ai ipatalar Jahowa ma dirini bani si Abram, nini ma: Hubani ginomparmu ma bereonku tanoh on. Jadi ipajongjong si Abram ma ijai sada anjap-anjap bani Jahowa na patalar dirini hubani. 12:7 Ketika itu TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman: “Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.” Maka didirikannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah menampakkan diri kepadanya.
12:8 Hunjai bungkas ma ia hu pardologan hampit hapoltakan ni Betel ampa hapoltakan ni huta ai; ipauli ma ijai sada anjap-anjap bani Jahowa, anjaha ipadilo-dilo ma goran ni Jahowa. 12:8 Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan memanggil nama TUHAN.
12:9 Dob ai bungkas ma use si Abram laho dompak dangsina. 12:9 Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negeb.
12:10 Masa ma lohei i tanoh ai, jadi tuad ma si Abram hu tanoh Masir, sihol manginsolat ijai, halani lohei maningting do i tanoh ai. 12:10 Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu.
12:11 Marayak das ia hu tanoh Masir, nini ma bani si Sarai parinangonni ai: Hubotoh do, puang-puang sijenges rupa do ho. 12:11 Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, isterinya: “Memang aku tahu, bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya.
12:12 Anggo iidah halak Masir ho, hatahonon ni sidea ma: Parinangonni do on, gabe bunuhon ni sidea ma ahu, tapi anggo ho pagoluhonni do. 12:12 Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata: Itu isterinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup.
12:13 Mahua hatahon ma, botouhu do ho, ase sonang ahu ibahen sidea halani ho, anjaha manggoluh hosahku marhalanihon ni ho. 12:13 Katakanlah, bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau.”
12:14 Dob das si Abram i tanoh Masir, iidah halak Masir ai ma, na jenges tumang do puang-puang ai. 12:14 Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat, bahwa perempuan itu sangat cantik,
12:15 Dob iidah gamot-gamot ni Parao ia, ipapuji-puji ma ia hubani Parao; jadi iboan ma puang-puang ai hu rumah ni Parao. 12:15 dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya.
12:16 Ipadear ma pambahenni hubani si Abram, marhalanihon ni puang-puang ai, gabe dapotsi ma biri-biri, lombu, halode, jabolon dalahi pakon jabolon naboru ampa unta. 12:16 Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta.
12:17 Jadi ihonahon Jahowa ma sitaronon bolon hubani Parao pakon hasomanni sarumah, halani si Sarai, parinangon ni si Abram ai. 12:17 Tetapi TUHAN menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, isteri Abram itu.
12:18 Idilo Parao ma si Abram, nini ma: Aha do na binahenmon bangku? Mase ma lang ipatugah ho hubangku, parinangonmu do ia hape? 12:18 Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata: “Apakah yang kauperbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kauberitahukan, bahwa ia isterimu?
12:19 Mase ma ihatahon ho: Botouhu do ia? Sihol buatonku ma ia gabe parinangonku. On pe, na ma parinangonmon, buat ma, dob ai laho ma ho! 12:19 Mengapa engkau katakan: dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi isteriku? Sekarang, inilah isterimu, ambillah dan pergilah!”
12:20 Anjaha iparentahkon Parao ma juak-juakni bahen hasomanni pataruhkonsi ampa parinangonni ai ampa haganup na dong bani. 12:20 Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan isterinya dan segala kepunyaannya.
<< Kejadian 11 Kejadian 13 >>